« Späť

Z dnešného evanjelia

"OTCOM BOLO POVEDANÉ, NO JA VÁM HOVORÍM" /12. 2. 2017/ Prvou líniou je slobodný výber, ale aj zodpovednosť za vlastný výber v oblasti duchovného života. V prvom čítaní z Knihy Sirachovho syna vnímame, že Boh dáva človeku na výber v duchovnom živote. Nedáva povolenie ani súhlas na hriech. No zároveň nám dáva slobodu, aby sme si vybrali medzi životom a smrťou, medzi ohňom a vodou, medzi vernosťou a odpadom od vernosti. Boh pozná naše srdcia; vie, čím prechádzame a aké sú naše motivácie. Sirachov syn tak dáva najavo, že človek sám je zodpovedný za svoj výber, a nemôže potom viniť Boha zo svojich vlastných slabostí. Človek občas zhreší; ale ak namiesto hromženia a výčitiek v tichosti srdca oľutuje svoje konanie a vrhne sa Bohu do náručia, Boh ho prijme s láskou a s milosrdenstvom. Druhú líniu možno vidieť v Ježišových slovách o tom, že naša reč má byť jasná: Slová ÁNO a NIE znamenajú jednoznačné stanovisko kresťana katolíka k určitým veciam.

Jednak - kresťan nemá byť nerozhodný, ale má vedieť postaviť sa na stranu obrany Boha a viery. A jednak - kresťanove slová nemôžu byť vždy len ÁNO. Kresťan musí vedieť povedať aj NIE. A hlavne, ak to NIE sa má týkať hriechu. Vtedy treba čistiť prah dverí vlastného domu, ale ak sa niekde deje nespravodlivosť, nemôže zatvárať oči. Kresťanmi nie sme preto, aby sme len trpko a ponížene prikyvovali. Často tu píšem o pokore, lebo ľudia si mýlia pokoru s ponižovaním sa... Pokora je pravda o sebe - vedieť uznať svoje dary, ale aj nedostatky. Človek, ktorý povie jasné a tvrdé NIE na nespravodlivosť a hriech, ešte nemusí strácať svoju pokoru. Naopak - práve jasným postojom k sebe a k okoliu dáva najavo svoju pokoru. Ak človek nemá jasné stanovisko a nechá sa ovplyvňovať duchom svojej doby namiesto, aby počúval hlas Boží vo vlastnom srdci, taký človek nemôže o sebe hovoriť, že je pokorný, ale naopak, často sa snaží získať úctu ľudí tým, že preberá ich názory. To už zaváňa tak trochu pýchou. Brat, sestra, isto by si našiel aj Ty mnoho ďalších línií dnešného Božieho slova. Ale dnes chcem Ti ponúknuť tieto dve na zamyslenie. Vyvoľ si v duchovnom živote to, čo chceš - či život alebo smrť, či oheň alebo vodu. Ale pred samotným výberom si uvedomuj, že sa rozhoduješ slobodne, a že za svoj výber si zodpovedný len Ty sám. Preto, ak chceš si vybrať život, pros Boha, aby Ti ukázal, čo chce od Teba. A nezabudni, že naše slová majú byť jasným stanoviskom, a tiež, že nie sme kresťanmi preto, aby sme mlčky prikyvovali hriechu. K tomu budem vyprosovať požehnanie od Pána pre všetkých, ktorí tieto riadky čítajú. MODLITBA Ježišu, prosím, nauč ma slobodne sa rozhodovať, rešpektovať aj slobodu druhého človeka. A veď ma k tomu, aby som vždy mal jasné stanovisko k životu, a aby som dokázal povedať ÁNO tomu, čo je správne, ale aj NIE tomu, čo je hriešne. Amen. Zdroj: www.katolici.szm.com

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
20 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie