« Späť

Z dnešného evanjelia

Božie prikázania opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov /12. 2. 2019/

Držať sa tradícií to je v zásade dobrá a múdra vec; ide samozrejme o tradície múdre a dobré. Otázka tradície však môže byť zle chápaná – a Pán Ježiš ju dnes predstavuje v správnom svetle. Nezasluhujú si úctu tradície, ktoré sa protivia Božím prikázaniam, ako napr. hanebná tradícia opíjať sa pri príležitosti rodinných slávností; okrem toho rôzne dávne preháňania, čary a povery. Ale tradície múdre a šľachetné sú často doplnením prikázaní a strážia prikázania. K takým tradíciám patria napr. spoločná modlitba v rodine, modlitba ruženca, májové pobožnosti, roráty, pôstne, prvopiatkové pobožnosti, účasť na duchovnej obnove, na sprievode vo sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Sú to často naše domáce, otcovské tradície, ktoré rozhodujú dokonca o našej národnej identite. Ale aj samotné naviazanie na múdru tradíciu má byť múdre. Pán Ježiš dnes cituje drastický príklad nemúdreho kultu tradície. Bolo by teda čímsi nemúdrym a zlým napr. nechať doma chorého bez opatery – aby sme išli na polnočnú, sprievod či púť. Zvlášť, ak tradícia má byť výrazom vernosti prikázaniam – tak v prvom rade ide tu o prikázanie lásky: žiadna tradícia nemá právo zrušiť toto prikázanie – a o tom sa jasne hovorí v dnešnom evanjeliu. Príkladom šľachetnej vernosti tradícii je účasť na sv. omši – a samotná sv. omša. Henryk Sienkiewicz – na konci jedného zo svojich románov – upozorňuje na fakt, že hoci počas storočí sa pominuli rôzne štruktúry, zvyky a veľkosti – tak sv. omša „sa po starom slávi“. Tu si môže niekto uvedomiť, že ale nie tak veľmi „po starom“; práve starší ľudia si pamätajú, že kedysi pri sv. omši bola iná reč a obrady. Samozrejme, ale je v tom potvrdenie toho, čo sa tu povedalo: že pre múdre príčiny musia neraz ustúpiť menej vážne podrobnosti tradície – aby sa zachránila samotná tradícia. Tak teda aj vo sv. omši sa odstránili určité nepodstatné prvky a- aby tým výraznejšie vystúpili podstatné prvky: obetovanie, premenenie, lámanie Chleba – ostatnú vždy zhodné s tradíciou. Zdroj:www.homily-service.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie