Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie
« Späť

Životopisy svätých

SV. LEONIDAS mučeník /22. 4. 2019/ (zomr. r. 204)

SV. LEONIDAS mučeník Pri štúdiu dejín kresťanstva nemožno obísť postavu prvého veľkého cirkevného teológa Origena (žil v r. 185-253). Bol tretím vedúcim tzv. Alexandrijskej (katechetickej-teologickej) školy v Egypte. Ale pre niektoré náukové odchýlky a pre asketické výstrednosti Cirkev nepriznáva tomuto svojmu veľkému synovi titul svätca. No dala ho bez ťažkostí jeho otcovi, ktorý sa nazýval Leonidas. Tento Leonidas žil v druhom storočí v Egypte. Mal sedem detí, z ktorých najstarší bol spomenutý Origenes. Origenov starší súčasník sv. Klement Alexandrijský hovorí vo svojich spisoch, že Leonidas viedol svojho múdreho syna k štúdiu Sv. písma, ku ktorému sa nedostal vo verejnej škole. Cisár Septimius Severus (vládol v r. 193-211) rozpútal v Egypte prenasledovanie kresťanov. Okrem iných mu padol za obeť Leonidas r. 204. Origenes mal vtedy 17 rokov. Zachovala sa časť listu, v ktorom tento syn povzbudzuje svojho otca-mučeníka k vytrvalosti. Niektoré východné cirkvi si pripomínajú tohto sv. Leonida spolu s inými mučeníkmi 5. júna, kým v Rímskom martyrológiu je zaradený na 22. apríla. Sám Origenes chcel údajne zomrieť so svojím otcom; iba matka mu v tom zabránila. No zažil mučenie v prenasledovaní cisára Décia (249-251), ktoré mu privodilo predčasnú smrť r. 253. Zdroj:Literatúra: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4. Priatelia dobrej knihy Trnava 1992.