Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie
« Späť

Životopisy svätých

Svätý Ján González de Castrillo (z Fakundy, zo Sahagúnu), kňaz, mystik /11. 6. 2019/ * okolo 1430 San Facundo, dnes Sahagún pri Leóne, Španielsko † 11. jún 1479 Salamanca, Španielsko Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.)

Svätý Ján González de Castrillo (z Fakundy, zo Sahagúnu), kňaz, mystik Sv. Ján González sa narodil v Sahagúne (San Facundo) v španielskom kraji León okolo roku 1430. Jeho otec sa volal tiež Ján González a matka Senzia Martinezová. Obaja patrili k slávnemu rodu Castrillovcov. Spolu mali sedem detí. Ján bol najstarší. Rodičia ho dali na výchovu k benediktínom, kde sa vzdelával vo vedách a napredoval v nábožnosti. Rád sa modlil, postil sa, napriek svojej živej povahe mal rád samotu. Keď otec videl jeho sklony, dal ho na výchovu biskupovi Alfonzovi v Burgose. Ján sa stal správcom biskupského paláca. Stále bol nábožný a chystal sa na kňazstvo. Dôchodky, ktoré mu zabezpečil otec, odovzdával biskupovi. Sám žil veľmi skromne. Vo veľkej úcte mal Eucharistiu. V roku 1453 bol vysvätený za kňaza. Biskup ho chcel vymenovať za kanonika, no Ján to neprijal a prosil, aby mohol byť obyčajným kaplánom v kostole sv. Agáty. Tam potom denne slúžil sv. omšu a kázal s veľkým úspechom. Po smrti biskupa Alfonza v roku 1459 odišiel na univerzitu do Salamanky, kde si chcel doplniť teologické štúdiá. V roku 1460 ho vymenovali za kazateľa Salamanky. Neúnavne kázal, zmieroval rodiny, kritizoval zločiny a nemravnosti, spovedal, navštevoval chorých. Ľudia v ňom videli svätca. No jeho apoštolské účinkovanie prerušila ťažká choroba. Takmer rok bol chorý. Urobil sľub, že ak vyzdravie, celkom sa zriekne sveta a vstúpi do kláštora. Tak sa aj stalo. Keď sa uzdravil, predal všetko, čo mal, peniaze rozdal chudobným a 18. júna 1463 vstúpil do kláštora sv. Augustína. Rok na to zložil slávnostné sľuby. V meste však znovu vzbĺkli nepokoje a nezhody. Ľudia si žiadali Jána, aby zakročil. Jánovi predstavení boli prinútení, aby mu dovolili odísť z kláštora. Ján s ešte väčším zápalom kázal. Šľachtici a vojvoda Garcia, ktorých pranieroval, ho nemali radi. Vyháňali ho. Vojvoda dokonca za ním poslal svojich sluhov, aby ho zabili. Tí však, keď ho dobehli, tak sa zľakli jeho pohľadu, že padli na kolená a priznali sa k zamýšľanému zločinu. Po dvanástich rokoch trpezlivého a náročného apoštolátu sa Jánovi predsa len podarilo urovnať spory v meste. V roku 1476 mestskí šľachtici podpísali slávnostný akt trvalej svornosti. Pre ľudí bol Ján symbolom pokoja a ochrancom mesta. V roku 1473 a 1477 ho zvolili za priora kláštora v Salamanke. Ján zomrel 11. júna 1479. Je možné, že bol otrávený jednou ženou, ktorej vyčítal nemravnosť. Jeho hrob sa stal cieľom mnohých pútnikov a na jeho príhovor sa stalo veľa zázrakov. Blahorečený bol roku 1601 a svätorečený roku 1690. Zdroj:www.životopisysvatych.sk