Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

« Späť

Životopisy svätých

Svätý Gašpar Bertoni, kňaz /12. 6. 2019 * 9. október 1777 Verona, Taliansko † 12. jún 1853 tamtiež Význam mena Gašpar: vľúdny učiteľ (perz.)

Svätý Gašpar Bertoni, kňaz Sv. Gašpar Bertoni sa narodil vo Verone v Taliansku 9. októbra 1777. Jeho otec sa volal František a mama Brunora. Pokrstil ho jeho prastrýko Jakub Bertoni, ktorý bol správcom kostola sv. Pavla vo Verone. Celá rodina bola silne nábožensky založená. Gašparovým rodičom sa narodila ešte dcéra, no vo detskom veku zomrela, a tak zostal Gašpar jedináčkom. Dostal vynikajúce vzdelanie doma a v škole sv. Sebastiána, ktorú riadili jezuiti. Keď mal jedenásť rokov, pristúpil k prvému sv. prijímaniu, a vtedy pocítil túžbu zasvätiť sa Bohu v jeho službe. Keď mal osemnásť rokov, vstúpil do seminára. Počas prvého roka štúdia zažil inváziu francúzskej armády (1. júna 1796). Táto udalosť radikálne zmenila chod mesta a jeho života. Popri štúdiu sa začal venovať chorým a raneným. Vstúpil do Evanjeliového bratstva, ktoré vtedy založil páter Peter Leonardi. Za kňaza bol vysvätený 20. septembra 1800. Po vysviacke mu ako mladému kňazovi zverili pastoráciu mládeže. Tomuto poslaniu zasvätil všetky svoje sily. Založil oratórium s názvom „Máriina kohorta“, kde sa snažil o sociálnu a náboženskú výchovu mládeže. No v roku 1807 boli takéto organizácie dekrétom cisára Napoleona zakázané. Gašpar si teda odložil svoje plány do budúcna. V roku 1808 sa stal duchovným správcom komunity sv. Jozefa, ktorú založila sv. Magdaléna z Canossy. Tu sa stal duchovným vodcom Leopoldiny Naudetovej, ktorá mala dar mystických zjavení a neskôr založila Sestry sv. Rodiny. Ako duchovný vodca slúžil aj Teodore Campostriniovej, ktorá založila komunitu Malých sestier lásky Bolestnej Matky. Po smrti svojej matky v roku 1810 sa odsťahoval z farnosti sv. Pavla do farnosti sv. Firma. Biskup ho poveril službou špirituála v diecéznom seminári. Svojej úlohy sa zhostil veľmi poctivo. Záležalo mu na obnove kňazstva, na tom, aby seminaristi a kňazi mali dobrý duchovný základ. V tom čase bol pápež Pius VII. Napoleonovým väzňom. Bolo to cítiť v celej Cirkvi. Seminár prechádzal hlbokou krízou. Gašpar ako duchovný správca seminára vyvinul maximálne úsilie, aby sa v seminári začala pestovať pôvodná zbožnosť a zdravá prísnosť. V krátkom čase sa to aj podarilo. Napoleonova vláda však padla. V roku 1817 pápež Pius VII. poveril Gašpara mandátom „apoštolského misionára“. No vláda vtedajšieho Rakúska to zakázala, a tak sa Gašpar venoval kázaniu a katechéze. Popritom však sám viedol hlboký duchovný život. Zo zápiskov v jeho duchovnom denníku sa zdá, že bol obdarený aj mystickými zážitkami. Začiatkom novembra roku 1816 sa s dvoma spoločníkmi presťahoval do malého domu blízko kostola, ktorý bol zasvätený svätým stigmám sv. Františka. Tak tu vznikla nová komunita toho istého mena. Bratia sa tu otvorili bezplatnú školu. Žili spoločne v prísnom zachovávaní svojich pravidiel a v pokání. Viedli intenzívny život kontemplácie, ktorý spojili s apoštolátom medzi mládežou. Na žiadosť biskupa sa začali venovať aj seminaristom. V roku 1812, 30. mája, dostal počas modlitby pred krížom otec Bertoni chorobu potničku. Na následky tejto choroby vtedy takmer zomrel. Ďalších 41 rokov svojho života bol poznačený touto nemocou, mal chatrné zdravie. Znášal to však s pokojom a trpezlivosťou. Mnohí ľudia ho vyhľadávali kvôli duchovnej rade a pomoci. Takmer 300 krát mu chirurgicky otvárali a liečili pravú nohu, ktorú mal zasiahnutú chorobou. Nikdy však nepovedal, že už trpel dosť, aj krátko pred smrťou sa vyjadril: „Mojím poslaním je trpieť.“ Zomrel v nedeľu poobede, 12. júna 1853. Spoločnosť, ktorú založil, sa rozšírila do iných miest v Taliansku, Spojených štátov amerických, Brazílie, Chile, na Filipíny a do misionárskych oblastí – do Južnej Afriky, Tanzánie, Pobrežia Slonoviny a Thajska. Za svätého bol vyhlásený 1. novembra 1989 v bazilike sv. Petra vo Vatikáne pápežom Jánom Pavlom II. Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie