Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie
« Späť

Z dnešného evanjelia - 16. nedeľa v Cezročnom období

Marta ho prijala do domu. Mária si vybrala lepší podiel /21. 7. 2019/

Svätý Otec Ján Pavol II. sa 18. júla 2004 stretol na nádvorí pápežského letného sídla v Castel Gandolfo s veriacimi pri pravidelnej nedeľňajšej modlitbe Anjel Pána a pred ňou im adresoval tieto slová: „Včera som sa vrátil z krátkeho pobytu vo Valle d’Aosta a už dnes mi stretnutie pri modlitbe Anjel Pána ponúka príležitosť pozdraviť všetkých, ktorí ste sa tu zišli. V dnešnú nedeľu nám liturgia predkladá na rozjímanie evanjeliový úryvok o Ježišovej zastávke v dome Márie a Marty (porov. Lk 10, 38-42). Zatiaľ čo Marta bola úplne zaujatá domácimi prácami, Mária sediac pri nohách Učiteľa, počúvala jeho slovo. Kristus potvrdzuje, že Mária ,si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme’ (Lk 10, 42). Počúvať Božie slovo je najdôležitejšou vecou v našom živote. Kristus je stále medzi nami a túži sa prihovárať nášmu srdcu. Môžeme ho počúvať, s vierou rozjímajúc nad Svätým písmom, sústrediac sa v osobnej či spoločnej modlitbe, pozastaviac sa v tichu pred svätostánkom, odkiaľ nám on hovorí o svojej láske. Osobitne v nedeľu sú kresťania pozvaní na stretnutie s Pánom a na to, aby ho počúvali. To sa deje najplnším spôsobom prostredníctvom účasti na svätej omši, v ktorej Kristus pripravuje pre svojich verných hostinu slova a chleba života. No aj ďalšie momenty modlitby, rozjímania, oddychu a bratstva môžu prebiehať užitočne a posväcovať Pánov deň. Keď pôsobením Ducha Svätého Boh zaujme miesto v srdci veriaceho, bude oveľa ľahšie slúžiť bratom. Tak sa to dokonalým a zázračným spôsobom odohralo v Najsvätejšej Panne. Jej zverujeme toto obdobie prázdnin, nech sa zhodnotí ako čas vhodný na znovuobjavenie prvoradého miesta vnútorného života.” Zdroj:www.homily-service.sk