Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie
« Späť

Životopisy svätých

Svätý Hypolit Rímsky, kňaz, mučeník /13. 8. 2019/ * okolo 170 Malá Ázia alebo Alexandria, Egypt † august 236 (?) Sardínia, Taliansko Význam mena: krotiteľ koní (gr.) Patrón väzenských dozorcov; koní; proti adynamii (choroba zoslabenia životne dôležitých orgánov

Svätý Hypolit Rímsky, kňaz, mučeník Sv. Hypolit bol podľa dostupných materiálov plodným cirkevným spisovateľom, no, žiaľ, aj rozkolníkom, protipápežom od doby sv. Kalixta po Ponciána. Keď v roku 217 zomrel pápež Zefirín, ktorého Hypolit kritizoval pre jeho nevzdelaný pôvod, za nového pápeža zvolili Kalixta. Vzdelaný kňaz Hypolit sa však nechal skupinou svojich prívržencov zvoliť tiež. Tak sa stal prvým protipápežom v dejinách. Cirkev v tých časoch mala relatívny pokoj od svetských vrchností. Hoci pápež Kalixt Hypolita napomínal, rozkol pokračoval aj za pápeža sv. Urbana I. a sv. Ponciána. Hypolit pápežov ostro kritizoval, odsudzoval najmä Kalixta, že je príliš zhovievavý voči hriešnikom, a obvinil ho aj z bludárstva. V roku 235 po Alexandrovi Severovi nastúpil na cisársky trón Maximín Trák. Ten zrejme nevedel, koho považovať za pravého pápeža, a tak ich oboch poslal do vyhnanstva. Hypolit bol teda spolu s pápežom Ponciánom deportovaný do vyhnanstva na ostrov Sardíniu, kde sa zmierili a spoločne trpeli pre Kristovo meno. Poncián sa sám vzdal pápežského úradu, aby si mohli kresťania zvoliť nového pastiera. Možno podľa jeho príkladu sa aj Hypolit zriekol svojich nárokov a zmieril sa s Cirkvou. Najstarším dokumentom, ktorý dokladá jestvovanie sv. Hypolita je Chronograf z roku 354. Spis Depositio Martyrum na deň 13. augusta uvádza spomienku sv. Hypolita slovami: „Ypoliti in Tiburtina et Pontiani in Calisti“ (Hypolit bol pochovaný na Tiburtínskej ceste a Poncián na cintoríne sv. Kalixta). Okrem toho máme o ňom skromné zmienky aj v záznamoch Libéria, ktorého Katalóg uvádza, že Poncián spolu s Hypolitom boli prevezení na zdraviu škodlivý ostrov Sardínia za konzulov Severa a Quinciána, teda v roku 235. Okrem toho je isté len to, že úcta k sv. Hypolitovi bola stále živá, vzrástla najmä po Milánskom edikte (313). Pápež Damaz zložil báseň na jeho počesť a rozšíril a opravil hrobku, v ktorej bol pochovaný. Uctievali si ho aj v krajinách Európy (Taliansko, Španielsko), ale aj v severnej Afrike. Zdroj:www.životopisysvatych.sk