« Späť

Životopisy svätých

Svätý Fabián z Ríma, pápež a mučeník /20. 1. 2018/ † 20. január 250 Rím Pontifikát: 236 – 250 Atribúty: meč, holubica Patrón hrnčiarov a cínarov

Svätý Fabián z Ríma, pápež a mučeník Euzébius, ktorý sa narodil len niekoľko po Fabiánovej smrti, rozpráva o tom, ako Fabián prišiel v roku 236 po smrti pápeža Anterosa do Ríma. Prišiel ako obyčajný pútnik – tak ako mnoho iných ľudí. Azda ho pritiahla obava nad budúcnosťou viery a náboženstva, smútok za zosnulým pápežom, ale možno aj zvedavosť, kto bude zvolený ako nový pápež. Najčastejšia otázka medzi ľuďmi sa zrejme týkala práve nového pápeža. Náhle, počas diskusie sa zniesla zhora holubica a usadila sa na neznámom pútnikovi Fabiánovi. Okolostojaci to pokladali za znamenie Ducha Svätého a vyhlásili, že pápežom má byť Fabián. Po Fabiánovom zvolení nastalo pre prenasledovanú a utrápenú cirkev obdobie mieru. Cisár Filip bol ku kresťanom priateľský. Prenasledovanie bolo zastavené, kresťania boli prijatí aj do spoločnosti. Fabián mohol pokojne dobudovať štruktúru rímskej cirkvi. Ustanovil sedem diakonov a vyzdvihol skutky a odvahu mučeníkov. No po smrti cisára Filipa (roku 249) sa skončilo aj obdobie pokoja pre Cirkev. Nový cisár Décius nariadil všetkým kresťanom, aby sa vzdali viery a zapreli Krista. Pápež Fabián sa stal pre všetkých príkladom. Bol prvým, ktorý sa rozhodol nezaprieť Krista, radšej podstúpiť smrť. Zomrel mučeníckom smrťou v roku 250. Pochovaný je na Kalixtovom cintoríne, ktorý sám dal obnoviť. Ešte aj dnes sa tam nachádza kamenná tabuľa s jeho menom. Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
20 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie