« Späť

Životopisy svätých

SV. EULÁLIA /12. 2. 2019/ mučeníčka (3. - 4. stor.)

SV. EULÁLIA mučeníčka Sv. Eulália je azda najviac uctievaná mučeníčka v Španielsku. Historikov však mýli skutočnosť, že pod tým istým menom a s tými istými osudmi vystupujú v španielskej náboženskej tradícii dve osoby: sv. Eulália z Méridy, ktorá sa uctieva 10. decembra, a sv. Eulália z Barcelony, ktorej spomienku uvádzajú kalendáre 12. februára. Historicky je isté, že jestvovala sv. Eulália z mesta Méridy, ktorá bola umučená pravdepodobne 10. decembra 304. Táto Eulália mala niečo vyše 12 rokov, keď sa veľké prenasledovanie cisára Maximiána (286-305) rozšírilo až do juhozápadného Španielska a ohrozovalo kresťanov v meste Méride. Jej otec ju chcel zachrániť, a preto ju vzal na vidiek. Ale Eulália túžila po mučeníctve. Preto raz v noci ušla z domu, kde sa skrývala, a prišla do mesta k rímskemu prétorovi, ktorý mal hlavnú súdnu moc. Tomu vyznala, že je kresťanka a dobrovoľne sa ponúkla, že sa dá zabiť. Prétor mal spočiatku súcit s úprimným dievčaťom a nahováral Euláliu, aby obetovala bohom. Avšak keď rozhodne odmietala, chcel ju zlomiť mučením. Naťahovali ju na škripec, pálili ju fakľami. Jej tiché znášanie bolesti ešte zväčšovalo ich zúrivosť. Napokon útle telo už neznieslo toľké týranie a milosrdná smrť ukončila utrpenie statočnej vyznavačky viery. Úcta k mladej mučeníčke bola hneď veľmi živá. Už v r. 405 písal kresťanský básnik Prudentius o nádhernej bazilike nad jej hrobom v Méride. Okrem Španielska sa jej úcta rozšírila aj do Francúzska. Pomerne skoro vznikol aj kostol sv. Eulálie v Barcelone. Ale životopisy "barcelonskej" sv. Eulálie sa objavili až v 7. storočí. Keďže sa nápadne podobali životopisu méridskej sv. Eulálie, ktorý bol napísaný 250 rokov predtým, je vážny dôvod predpokladať, že jestvovala iba méridská sv. Eulália a Barcelónci sa usilovali dať akési čestné občianstvo aj vo svojom meste tejto sympatickej svätici. Zdroj:Životopisy svätých sú spracované z knihy: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4. Tatran Bratislava 1992.

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie