« Späť

Životopisy svätých

Svätý Cyril Alexandrijský, biskup, učiteľ Cirkvi /27. 6. 2019/ * okolo 370-380 Alexandria, Egypt † 27. jún 444 tamtiež Význam mena: ten, ktorý má moc; pán (z gr.) Atribút: biskupský pastorál (berla)

Svätý Cyril Alexandrijský, biskup, učiteľ Cirkvi Sv. Cyril Alexandrijský, biskup a učiteľ Cirkvi, sa narodil v Alexandrii v Egypte. Bol synovcom Teofila, patriarchu Alexandrie. Klasické a teologické vzdelanie dostal v rodnom meste. Za kňaza ho vysvätil strýko Teofilos. V roku 403 sprevádzal Cyril Teofila do Konštantínopolu, zúčastnil sa na synode, ktorá zosadila Jána Chryzostoma, pretože ho pokladali za vinného v niektorých prípadoch, uvalených proti nemu. Po smrti svojho strýka Theofila v r. 412, a po nezhodách medzi podporovateľmi Cyrila a stúpencami jeho protivníka Timothea, sa stal Cyril patriarchom Alexandrie. Okamžite začal bojovať proti bludom, najmä proti novaciánom. Ich kostoly nechal zavrieť. Takisto napomínal miestodržiteľa Oresta, s ktorého činmi nesúhlasil. V roku 430 bol Cyril vtiahnutý do sporu s Nestoriom, patriarchom Konštantínopolu, ktorý hlásal, že Mária nebola matkou Boha, pretože Kristus bol Boh a nie človek; nemala by sa teda považovať za Bohorodičku (Theotokos). Cyril presvedčil pápeža Celestína I., aby zvolal do Ríma synodu, ktorá odsúdila Nestoria, a potom spravil to isté aj na synode v Alexandrii. Celestín nariadil Cyrilovi, aby Nestoria zbavil funkcie. V r. 431 Cyril predsedal tretiemu generálnemu zhromaždeniu v Efeze, kde sa stretlo okolo dvesto biskupov, ktorí odsúdili všetky Nestoriove názory a všetkých jeho stúpencov, ešte pred príchodom arcibiskupa Jána z Antiochie a ďalších 42 Nestoriových prívržencov, ktorí pokladali Nestoria za nevinného. Keď sa dozvedeli, čo sa stalo pred ich príchodom, usporiadali vlastné zhromaždenie a zosadili Cyrila. Cisár Teodózius II. zatkol obidvoch, Cyrila aj Nestoria. Po príchode pápežských vyslancov, ktorí potvrdili, že Cyril je nevinný vo všetkých obvineniech, však Cyrila prepustil. O dva roky neskôr arcibiskup Ján, reprezentujúci umiernených antiochijských biskupov, a Cyril uzavreli dohodu a pripojili sa k odsúdeniu, ktoré donútilo Nestoria, aby šiel do exilu. Po zvyšok svojho života Cyril písal traktáty, ktoré objasňovali doktríny o Najsvätejšej Trojici a o tajomstve vtelenia, čo veľmi pomohlo k tomu, aby nestorianizmus a pelagianizmus nezapustili korene v kresťanských komunitách. Bol brilantným teológom Alexandrijskej tradície. Jeho práce sú charakteristické precíznym myslením, presnou výstavbou textu a výbornou schopnosťou argumentovať. Medzi jeho prácami sú aj komentáre k evanjeliu podľa Jána, Lukáša a k Pentateuchu, rozpravy o dogmatickej teológii a Apológia proti Juliánovi Odpadlíkovi, ďalej listy a homílie. V r.1882 bol pápežom Levom XIII. vyhlásený za učiteľa Cirkvi. Zdroj:www.životopisysvatych.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie