Blogs

« Back

Ako riešiť súčasnú krízu viery?

Ako riešiť súčasnú krízu viery?

Čítal som na MK príspevok Prečo sa mladí vzďalujú od Cirkvi... Bola to analýza súčasného stavu v USA. V mnohom azda môže mať spoločné znaky aj so stavom na Slovensku ...Čo s tým ?

Myslím, že odpoveďou Cirkvi by mohlo byť viac poukazovať na živé ovocie Ducha Svätého, a sebarealizácia plodným žitím Evanjelia ako odpoveď na márnosť súčasnej konzumnej mentality. Kľúčom k srdciam súčasníkov by mohli byť skutky milosrdestva a lásky mnohých svätých z dávnej aj nedávnej minulosti. Na príklade svätcov nedávnej doby môže Cirkev poukazovať na reálnu hodnotu žitia živej viery, nádeje a lásky k Bohu a ku blížnym v dnešnom svete. Cirkev by mohla svet oslovovať konkrétne žitou láskou, dávajúcou zmysel životu každého človeka. Charitatívne projekty Cirkvi by mohli byť prvými majákmi v temných búrkach dnešného sveta. Do týchto projektov by mohli byť viac pozývaní aj radoví veriaci, laici. Príklady svätých, konajúcich skutky milosrdenstva, by mohli azda viac rezonovať v homíliách, kázňach na omšiach. Malo by sa azda viac poukazovať na konkrétne žitú lásku k blížnemu cez intenzívnejšie konanie skutkov milosrdenstva z lásky a s láskou. Niečo v zmysle: " Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu slávu, lebo nadišla Baránkova svadba a jeho nevesta sa pripravila. A smela sa obliecť do čistého, skvúceho kmentu; ten kment sú spravodlivé skutky svätých." ( Zjv 19,7 - 8 ) Každý veriaci by mohol byť viac pozývaný ku aktívnemu žitiu Evanjelia v láske. Mali by sme asi byť ale trpezlivejší pri čakaní úrody. A aj rozumne riskovať, ako tí úspešní sluhovia, čo rozmnožili talenty pre svojho pána. Vieme , ako dopadol sluha, ktorý vrátil len to, čo dostal od pána. Ježiš hovoril: " Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. " ( Jn 10,9 ) Môžeme si spomenúť aj na slová: " Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju Ľudia pošliapali." ( Mt 5,13 ) a tiež : " Soľ je dobrá. Ale ak Soľ stratí svoju slanosť, čím ju napravíte? Majte v sebe Soľ a žite jeden s druhým v pokoji." ( Mk 9,50 ) A tak, keď človek, s ktorým sa denne stretávame, pocíti našu konkrétne žitú lásku, lásku konkrétne žitú ku nemu osobne, skôr uverí v živého Boha. Niektorý svätý, myslím, že povedal: " Keď vidíš lásku, vidíš Boha... " Teda možno povedať, že najleúšie svedectvo o Bohu vydávame konkrétne žitou láskou. Napríklad aj konaním skutkov milosrdenstva so sviatostným Ježišom v srdci !!!

javax.portlet.title.BGTCG