Blogs

« Back

Modlitba, pôst a pokánie proti neodpusteniu

Modlitba, pôst a pokánie proti neodpusteniu

Azda mnohí z nás zažili rôzne zraňujúce udalosti. Možno to bol niekto blízky či vzdialený, ktorý nám spôsobil zranenia. Tieto zranenia často nosíme v srdci dlhý čas, a akosi nevieme odpustiť. Vieme, že treba odpustiť, ale nedarí sa nám. Čo s tým?...

     Každý deň prináša rôzne udalosti, situácie. Niektoré dlho nosíme v srdci, a ony ovplyvňujú naše životy. Spomienka na milých ľudí môže počas dňa potešiť. Pekné chvíle ešte dlho hrejú v spomienkach. No stávajú sa aj situácie, ktoré nás zraňujú. Môže sa stať, že dlhý čas nosíme toto zranenie v srdci, a to nám bráni v duchovnom živote.
     Pripomeňme si slová Ježiša: ,,A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustíl vaše hriechy. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy."  ( Mk 11,25-26)  Pre kresťana je mimiriadne dôležité, aby odpustil svojim vinníkom. V Otčenáši je: ,,A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom." ( Mt 6,12)  To teda znamená, že sami dosiahneme odpustenie v miere, akou my odpúšťame. Nie vždy je to ľahké. Už za čias Ježišovho pôsobenia mali ľudia problémy so zlom a zlými duchmi. Ježiš ich vyháňal z ľudí a tak ľudí oslobodzoval od ich útlaku. človek, keď nevie odpustiť, tak zotrváva v hriechu a pociťuje zlý vplyv svojho hnevu. Ježiš poradil svojim učeníkom: ,,Tento druh sa nedá vyhnať ináč, iba modlitbou a pôstom. " ( Mt 17,21) V histórii Cirkvi bolo mnoho prípadov, keď sa tieto Ježišove slová potvrdili. Vytrvalá modlitba svätej Moniky priviedla jej hriešneho syna Augustína späť k Bohu. Azda viacerí z nás spoznali silu pôstu na nejaký úmysel. Poznáme aj pôst či sebazaprenie na úmysel pápeža, či jednoducho na nejaký náš úmysel. Skutok pokánia je aj kajúci pôst. Ježiš nás vyzýva: ,,Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu." ( Mk 1,15) ,,Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život, a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života." ( Jn 5,24)                                       
     Ak teda chceme odpustiť, ale máme v ťažkosti, tak sa treba chytiť Božieho slova v dôvere, a môžeme použiť modlitbu, pôst a pokánie. V dôvere k Bohu priznať si svoj hriech hnevu a neodpustenia. Potom robiť kajúci pôst a modliť sa o pomoc od Dobrého Pána Boha. Tiež je účinný aj pôst, či iné sebazaprenie, na úmysel za pomoc Božiu pre naše odpustenie z nášho srdca našim vinníkom. Môže pomôcť aj prijatie toho kríža, ktorý nám spôsobil zranenie. Podľa príkladu Ježiša, ako On prijal kríž. Tiež pomáha, ak sa modlíme aj za toho, kto nám zranenie spôsobil. Skutky milosrdenstva sú aj : ,,Ubližujúcim odpúšťať a krivdu trpezlivo znášať." Spomeňme si aj na slová Ježiša: ,,Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!" ( Lk 6,36) Blahoslavení milosrdní, lebo dosiahnu milosrdenstvo. ( Mt 5,7 ) ,,Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci." ( Mt7,12 )  ,,Dávajte a dajú vám mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám." ( Lk 6,38 )  Tieto slová sú veľkým povzbudením ku pokániu za hriech neodpustenia a hnevu. 

      ( pridané dňa 27.7.2020 ) - Ak predsa len máme problémy s neodpustením, potrebujeme Božiu pomoc. Vo Svätom Písme nás Dobrý Pán Boh povzbudzuje aj týmito slovami: ,,Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová, a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný." ( Ž 55,23)  ,,...Neboj sa, len ver! " ( Mk 5,36) Tak aj nám vie Všemohúci Pán Boh pomôcť odpustiť, ak svoju starosť o účinnú pomoc pre naše odpustenie zložíme na Pána.

    Ježiš nám podáva pomocnú ruku!. ..Necháme sa viesť?...

javax.portlet.title.BGTCG