Blogs

« Back

Posilnení milosťou, sviatosťami a znalosťami...

Posilnení milosťou, sviatosťami a znalosťami...

Skoro každý človek prechádza detstvo ako čas, kedy zbiera vedomosti a rozvíja svoje dary a talenty. Rastie v sile a v múdrosti. Je to mimoriadne dôležité pre jeho budúci život. Kresťan prechádza svojím životom až ku večnosti. A na svoje putovanie a zápasy sa musí dobre pripraviť... Youcat...

   Ježišovi záleží, aby sme boli spasení. Veď povedal: ,,Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil." (Jn 3,17) On povedal aj:,,...Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa." (Jn 14,6)  Spomeňme si ešte na slová:,, Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň." (Jn 6,40) Je teda potrebné Ježiša poznať a mať s ním vzťah. Svojim učeníkom a ich nástupcom povedal: ,,Kto vás počúva, mňa počúva,... " (Lk 10,16 ) Apoštolovi Petrovi povedal: ,,A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu." (Mt 16,18)  Cirkev teda vedie boží ľud podľa Ježišovej vôle. Ona má učiteľský úrad, ktorému môžeme veriť.
   Pre nás je dôležité, aby sme poznali svoju vieru tak, ako ju Ježiš predkladá cez Cirkev. Aj preto sa pred prijatím sviatostí náležite pripravujeme, aby sme boli čo najlepšie pripravení na ich prijatie. Tak svoju vieru lepšie poznáme, a lepšie vieme reagovať na situácie, ktoré nám život prinesie. Niekedy treba vydať dobré svedectvo o Ježišovi a zaujať správny postoj ku konkrétnej otázke, ktorú nám naši neveriaci blížni položia. Je možné, že naša odpoveď môže viacerým otvoriť cestu viery. Ťažko však môžeme zaujať správny postoj, ak nepoznáme poriadne učenie Cirkvi. Potrebujeme rásť v milosti ale aj v poznaní svojej viery. Na to je vhodný Katechizmus Katolíckej cirkvi.
   Mnohí z nás majú život veľmi preplnený povinnosťami. Tí mladší majú často veľa školských povinností. Ale predsa je rast vo viere a v poznaní Ježiša cez učenie Cirkvi veľmi dôležitý. Základom je poznanie Ježiša cez Sväté Písmo. No pre rast vo viere je mimoriadne dôležité poznať aj učenie Cirkvi, ktorá Božie Slovo aj správne vysvetľuje. Pre rýchlejšie spoznanie učenia Cirkvi v dôležitých otázkach súčasnosti je vhodný Youcat - katechizmus pre mladých. A Docat - sociálne učenie Cirkvi pre mladých. Veľmi ich odporúčam ku štúdiu všetkým, ktorí sú mladí vekom, alebo duchom. Z nich môžete lepšie poznať svoju vieru a lepšie obhájiť svoju nádej, ktorú máte v Kristovi...
   
    Na internete je možné Youcat študovať na:https://issuu.com/katolici/docs/katechizmus-youcat-sk
    Docat je možné čiastočne pozrieť na internete v češtine aj na:https://issuu.com/bux.cz/docs/sample_ad3e2ff950e0c3
    Youcat je možné stiahnuť do počítača ak navštívite stránku na: http://katechizmus.szm.com/katol-youcat2.htm 
    Youcat v knižnej forme môžte zakúpiť na: https://www.zachej.sk/produkt/1003/youcat/
    Docat je možné v knižnej forme zakúpiť na: https://www.zachej.sk/produkt/28115/docat/

   
Prajem požehnané štúdium Youcat-u aj Docat-u, a veľa milostí pri ich používaní vo vašich dňoch...
 
   

javax.portlet.title.BGTCG