Bohoslužba slova


21. Bohoslužba slova sa koná podľa predpisov rubrík. Môžu byť aj tri čítania. V tom prípade prvé má byť zo Starého zákona. Vo veľkonočnom čase pri trojčlennom čítaní prvé je zo Zjavenia sv. Jána apoštola (19, l. 5-9a).

Prvé čítanie

Je to veľké tajomstvo; hovorím to však so zreteľom na Krista Cirkev,

Čítanie z Listu sv. Pavla apoštola Efezanom (5, 2a; 25 – 32)

Bratia! Žite v láske, ako aj Kristus nás miloval a seba samého vydal za nás. Vy, mužovia, milujte svoje ženy, ako si aj Kristus zamiloval Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil a očistil obmytím vodou a slovom. A tak si pripravil Cirkev slávnu, bez poškvrny a vrásky a bez akejkoľvek inej chyby, aby bola svätá a bez úhony. Takto i mužovia sú povinní milovať svoje ženy ako svoje vlastné telo. Kto miluje svoju ženu, seba samého miluje. Veď nikto nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale si ho živí a opatruje tak, ako Kristus svoju Cirkev, pretože sme údmi jeho tela. Preto muž opustí otca i mat¬ku a priľne k svojej manželke a stanú sa obidvaja jedným te¬lom. Je to veľké tajomstvo, hovorím to však so zreteľom na Krista a Cirkev.

Počuli sme Božie slovo.


Responzóriový žalm (Ž 144, 8-9; 10 a 15; 17-18)

Resp. (9a): Dobrý je Pán ku všetkým.
8. Milostivý a milosrdný je Pán,*
zhovievavý a veľmi láskavý.

9. Dobrý je Pán ku každému*
a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. Ɍ.

10. Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela*
a tvoji svätí nech ťa velebia.

15.Oči všetkých dúfajú v teba*
a ty im dávaš pokrm v pravý čas. Ɍ.

17. Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách*
a svätý vo všetkých svojich skutkoch.
18. Blízko je Pán ku všetkým, čo ho vzývajú,*
ku všetkým, čo ho vzývajú úprimne.  Ɍ.


Alelujový verš (Porov. l Jn 4, 8 a 11)
Aleluja. - Boh je láska; tak sa milujme navzájom, ako si nás Boh zamiloval. - Ɍ. Aleluja.


Evanjelium
Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.
Čítanie zo sv. evanjelia podľa Matúša 19, 3 - 6

V tom čase prišli k Ježišovi farizeji, aby ho pokúšali, a pýtali sa ho: "Či smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?" On im odpovedal: "Nečítali ste, že Stvoriteľ na po-čiatku stvoril ľudí ako muža a ženu?" A povedal: "Preto muž opustí otca i matku a priľne k svojej manželke a stanú sa obi¬dvaja jedným telom." A tak už nie sú dvaja, ale iba jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje!

Počuli sme slovo Pánovo.


22. Iné čítania sú v dodatku. Po prečítaní evanjelia kňaz v homílii na posvätné texty má vysvetliť tajomstvo kresťanského manželstva, dôstoj¬nosť manželskej lásky, sviatostnú milosť a povinnosti manželov. Pritom nech má na zreteli okolnosti a životné podmienky tých, čo prijímajú sviatosť manželstva.