Pomoc manželom a rodinám v núdzi

Projekt Sára

Koordinátor: Spoločnosť sociálnych sestier v spolupráci s centrami pre rodinu

Charakteristika: V projekte  ide o podporu rodín a prípravu mladých do života. Táto služba má dvojrozmerný charakter, na jednej strane podržanie rodín v záťažových situáciách (psychická, fyzická preťaženosť rodičov, deti so špecifickými poruchami, mnohodetné, neúplné rodiny, nezrelé partnerstvá, napätia a nedorozumenia medzi manželmi či nezvládanie výchovy detí) formou dobrovoľníckych služieb. Na druhej strane sú to praktické zručnosti, ktoré si dobrovoľníci (stredoškoláci, vysokoškoláci a pracujúci) osvojujú počas pomoci rodinám. Projekt je určený pre rodiny s deťmi (do 16 rokov), ktoré sú v ohrození z viacerých dôvodov.

Kontakt: www.rodinabb.sk, www.nacocirkev.sk

 

Poradňa Ráchel

Koordinátor: Diecézne pastoračné centrum Banskobystrickej diecézy

Charakteristika: Úlohou projektu Ráchel je poskytovať poradenstvo pri prenatálnych stratách – teda pomoc ženám, ktoré emocionálne trpia po spontánnom potrate, ale aj po interrupcii. Pomoc môže byť tiež poskytovaná aj iným rodinným príslušníkom. Pri spontánnom potrate nie sú príčiny vždy známe, preto okrem samotnej bolesti zo straty dieťaťa žena často zažíva výčitky svedomia, zamýšľa sa nad tým, čo mohla urobiť lepšie, či niečo nezanedbala. A keďže nevie príčinu, obáva sa aj o svoje budúce tehotenstvá. V prípade interrupcie je celá situácia komplikovanejšia o to, že na smrti svojho dieťaťa nesie priamu zodpovednosť. Pri interrupcii sa sa vo svojom okolí môže stretnúť so súhlasom a podporou, alebo nepochopením a odsúdením. Napriek tomu, že bezprostredným pocitom po zákroku je zvyčajne úľava, neskôr môžu zažívať rôzne problémy, od ľahkého smútku až po hlboké depresie či posttraumatickú stresovú poruchu.

Kontakt: www.rodinabb.sk

 

Projekt Zachráňme životy

Koordinátor: Fórum života, o. z. v spolupráci s partnermi Pastor bonus a Áno pre život

Charakteristika: Projekt konkrétnej pomoci tehotným ženám, matkám a ich deťom. Projekt je tu pre tých, ktorí potrebujú  pomoc, ale aj pre tých, ktorí chcú pomôcť. Jeho cieľom je pomôcť tehotným ženám, matkám a ich deťom, ktoré sa ocitli v krajnej životnej núdzi, umožniť ľuďom pomôcť finančne, materiálne, i aktívnym zapojením sa do projektu.

Kontakt: www.zachranmezivoty.sk

 

Poradňa Alexis

Koordinátor: Fórum života, o. z.

Charakteristika: Poradňa je určená ženám a dievčatám, ktoré uvažujú o umelom potrate, ktoré trápi tehotenstvo, na ktoré neboli pripravené, ženám, ktoré trápi neporozumenie otca počatého dieťaťa, nejasné výsledky vyšetrení v tehotenstve, rodinné a vzťahové problémy vzniknuté po zistení tehotenstva, ženám, ktoré prekonali umelý alebo spontánny potrat. Poradenstvo sa poskytuje aj otcom dieťaťa a rodinným príslušníkom.

Kontakt: www.alexisporadna.sk

 

Linka pomoci 0800 12 00 24

Koordinátor: Áno pre život, n. o.

Charakteristika: Bezplatná telefonická linka pre tehotné ženy, obete domáceho násilia, všetkých ľudí v núdzi predstavuje 24 – hodinovú službu a umožňuje získať základné informácie o formách pomoci ženám nachádzajúcim sa v krízovej situácii.

Kontakt: www.anoprezivot.sk