Sobášny obrad

23. Všetci vstanú. Kňaz ide k tým, čo hodlajú prijať sviatosť manželstva, a pýta sa ich:

Otázky:

Kňaz: M. a M., rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom Cirkvi a pred cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a Cirkvou pýtam: Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné?
Obidvaja: Áno.


Kňaz: M. a M., ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vzájomnej úcte po celý život?
Obidvaja: Áno.
.
24. Ďalšiu otázku možno vynechať, ak sú prijímajúci sviatosť manželstva už starší.

Kňaz: Chcete si založiť rodinu. Pýtam sa vás pred Bohom a Cirkvou. Ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a zákonov jeho Cirkvi?
Obidvaja: Áno.


Manželský súhlas

25. Kňaz ich vyzve, aby vyjadrili svoj súhlas:
Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho Cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas.
.
Podajú si ruky. Kňaz sa pýta najprv muža:
Kňaz: M., beriete si (berieš si) M. za svoju manželku?
Muž: Beriem.
Kňaz: Sľubujete (sľubuješ) pred všemohúcim Bohom, že jej budete (budeš) verným manželom a že ju nikdy neopustíte (neopustíš) ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ju budete (budeš) milovať a ctiť po všetky dni svojho života?
Muž: Sľubujem.

Potom sa kňaz pýta ženy:
Kňaz: M., beriete si (berieš si) M. za svojho manžela?
Žena: Beriem.
Kňaz: Sľubujete (sľubuješ) pred všemohúcim Bohom, že mu budete (budeš) vernou manželkou a že ho nikdy neopustíte (neopustíš) ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ho budete (budeš) milovať a ctiť po všetky dni svojho života?
Žena: Sľubujem.

Druhú formu manželského súhlasu pozri v dodatku.


Potvrdenie kňazom

26. Kňaz, ktorý prijal súhlas novomanželov, potvrdí ich manželský zvä¬zok. Položí štólu na spojené ruky novomanželov a hovorí:
A ja v mene svätej Cirkvi potvrdzujem,
že ste uzavreli sviatostné manželstvo,
a požehnávam ho v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého.
Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.

Všetci: Amen.


Prísaha novomanželov

27. Kňaz povie:
Milí novomanželia, teraz prísahou potvrďte, čo ste si navzájom sľúbili.

Manžel položí dva prsty pravej ruky na kríž a hovorí:
Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj man¬želský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj!

Hneď po ňom položí prsty pravej ruky na kríž manželka a hovorí:
Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj man¬želský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj!

Odporúča sa, aby si už pred sobášom zadovážili vlastný kríž a potom ho umiestnili v spoločnej domácnosti na čestnom mieste.


Požehnanie a odovzdanie prsteňov

28. Kňaz vyzve novomanželov, aby mu predložili prstene na posvätenie. Miništrant drží tácňu, na ktorú novomanželia položia prstene.

Kňaz: Teraz vám požehnám snubné prstene.
Požehnaj, Pane, tieto prstene.
Žehnáme ich v tvojom mene,
aby tí, čo ich budú nosiť,
zachovávali neporušenú vernosť,
plnili tvoju vôľu,
zotrvávali v tvojom pokoji
a žili vo vzájomnej láske až do smrti.
Skrze Krista, nášho Pána.


Novomanželia: Amen.

Kňaz pokropí prstene svätenou vodou.

Iné formuly požehnania pozri v dodatku.

Manžel nastokne prsteň manželke na prst, pričom hovorí:
M., prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Podobne manželka nastokne manželovi na prst jeho prsteň, pričom hovorí:
M., prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Krstná matka novomanželky môže, kde je to zvykom, zahaliť novoman¬želku závojom.


Modlitba veriacich

29. Nasleduje modlitba veriacich. Možno použiť tu uvedený text alebo text z dodatku alebo aj iný, schválený biskupskou konferenciou. Ak by podľa rubrík omšového poriadku malo byť Krédo, nasleduje až po spo¬ločných modlitbách.
Kňaz od sedadla riadi spoločnú modlitbu.

Kňaz: Bratia a sestry, prosme nášho Pána Ježiša Krista, ktorý na svadbe v Káne urobil svoj prvý zázrak, aby zachoval v láske svoju nevestu Cirkev i týchto novomanželov a všetky manžel-stvá našej farnosti.

Pane, zachovaj týchto novomanželov vo vernosti, svornosti a v láske a daj, aby si navzájom pomáhali viesť príkladný kresťanský život.
Ɍ. Prosíme ťa, vyslyš nás.

Pane, veď svoju nevestu Cirkev k duchovnej dokonalosti, kráse a svätosti.

Pane, daj, aby sa spravodlivými zákonmi chránilo po celom svete duchovné i hmotné dobro rodín a manželstiev.

Pane, daj, aby všetci manželia našej farnosti pamätali na svoj manželský sľub a prísahu pred tvojím oltárom.

Pane Ježišu, vyslyš naše prosby a pomáhaj týmto novomanželom i celému svoju ľudu, ktorý sa zhromažďuje v tvojom me¬ne; zachovaj nás vo svojej láske, aby sme boli vždy tvoji, teraz i na veky vekov.
Ɍ. Amen.