Panna Mária zázračnej medaily

Podomová návšteva Panny Márie zázračnej medaily

 

Máme príležitosť privítať vo svojich domácnostiach sochu Panny Márie zázračnej medaily.

Počas misií bola požehnaná kaplnka so sochou Panny Márie zázračnej medaily, ktorá bude putovať po rodinách našej farnosti. Po požehnaní bola odovzdaná prvej rodine, ktorá ju prijala.

Rodiny alebo jednotlivci, ktorí by chceli prijať túto sochu Panny Márie do svojej domácnosti, môžu sa nahlásiť v sakristii, pričom si dohodnú termín prevzatia a dĺžku pobytu sochy v ich príbytku (zvyčajne 1 týždeň, preberanie zvyčajne v nedeľu alebo podľa dohody medzi rodinami).

 

Urob zo svojej domácnosti svätyňu Božej Matky!

 


 

  • Čo je "Podomová návšteva" ?

Podomová návšteva je apoštolátom Združenia Zázračnej medaily, ktorého cieľom je šíriť úctu k Nepoškvrnenej, snažiť sa o posväcovanie a formáciu svojich členov a o evanjelizáciu ľudí vzdialených od Cirkvi.

 

  • V čom spočíva "návšteva"?

Vo vytvorení skupiny rodín. Ku každej rodine príde socha Panny Mártie podľša vopred určenej dohody. Dĺžku pobytu sochy Panny Márie si určí každý skupina. V našom prípade takouto skupinou môže byť naša farnosť.

 

  • Čo je cieľom týchto "návštev"?

1. Orientovať rodiny smerom k Bohu a urobiť z každej domácnosti malú svätyňu.

2. Podporovať modlitbu "v rodine", aby sa stala realitou myšlienka, že "rodina, ktorá sa spolu modlí, zostáva jednotná".

3. Oživiť kresťanský život tých, ktorí ju prijali do svojho domu.

 

  • Ako sa realizuje "návšteva"?

Keď rodina prijíma kaplnku so sochou Panny Márie, zodpovedný za skupinu modlí sa modlitba prijatia sochy Panny Márie. Potom nasleduje krátke slávenie: bohoslužba slova, modlitba posv. ruženca. Kaplnka so sochou zostáva v domácnosti až do vopred dohodnutého dňa, kedy je prenesená do ďalšej rodiny.  Počas dní "pobytu" Panny Márie v danej rodine sa odporúča venovať viac času osobnej alebo spoločnej modlitbe.

 

Bez hriechu počatá Panna Mária,
oroduj za nás,
ktorí sa k tebe utiekame.