Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie
« Späť

Životopisy svätých

Svätý Eleuter z Tournai, biskup /20. 2. 2019/ * 456 (?) Tournai, Belgicko (?) † 30. jún 531 (?) tamtiež Význam mena: osloboditeľ (gr.-lat.)

Svätý Eleuter z Tournai, biskup Meno Eleuter (Eleutherius) bolo dosť rozšíreným a bežným v prvých storočiach. V dejinách bolo asi dvadsaťštyri svätých, ktorí nosili toto meno. Medzi nim je aj pápež, ktorý viedol Cirkev od roku 175 do roku 189 a jeho spomienka sa slávila 26. mája. Podľa obnoveného slávenia sa počas liturgického roka slávi spomienka na dvoch biskupov, ktorí nosili toto meno: Eleuter z Konštantínopola a Eleuter z Tournai (Belgicko). Sv. Eleuter z Tournai sa narodil asi v roku 456. V tom čase bola v Galii (dnešné Francúzsko) veľká migrácia barbarov (Burgundi, Vizigóti). Niektorí z nich sa obrátili na kresťanstvo, avšak zásluhou ariánov, takže ich viera bola touto herézou poznačená. Na prelome storočí ovládol väčšinu galského územia franský kráľ Chlodovik, ktorý bol pohanom. Na jeho obrátení a na obrátení ostatných obyvateľov toho územia mala zásluhu jeho kresťanská manželka sv. Klotilda, biskup Remeša sv. Remigio a sv. Eleuter, ktorý sa stal prvým biskupom v meste Tournai v roku 484, keď kráľ Chlodovik urobil Tournai hlavným mestom svojho kráľovstva. Chlodovik potom ďalej pokračoval vo svojich výbojoch a podmanil si takmer celú Galiu. V roku 496 sa dal v Remeši pokrstiť. Presné správy o účinkovaní sv. Eleutera v meste Tournai a ani o jeho misijnom pôsobení nemáme. Viacero historiek o jeho živote a o jeho vzťahoch s kráľom Chlodovikom sa nachádza v životopise, ktorý sa pripisuje sv. Medardovi. Podľa toho bol vľúdnym a dobrotivým biskupom, ktorý šíril semeno Božieho slova medzi Frankami, ktorí si pôvodne uctievali pohanské modly. Začiatkom 6. storočia sa zásluhou neúnavnej Eleuterovej práce začali dávať hromadne krstiť. Eleuter zomrel asi roku 531. Jeho pozostatky sa nachádzajú v katedrále v meste Tournai. Zdroj:www.životopisysvatych.sk