Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie
« Späť

Životopisy svätých

SV. NIKEFOR mučeník /20. 2. 2019/ (3. stor.?)

SV. NIKEFOR mučeník Slovenské kalendáre uvádzajú pamiatku sv. Nikefora, mučeníka v Antiochii, na deň 20. februára, kým v iných (západných i východných) zoznamoch svätých je zaradený na deň 9. februára. Podľa starých gréckych životopisov Nikefor bol antiochijský kresťan, ktorý sa priatelil s kňazom Sapríciom. Raz prišlo medzi nimi k vážnej roztržke, ktorú azda zapríčinil Nikefor. Ale oľutoval, čo sa stalo a prosil Saprícia o odpustenie. Ten však akoby zabudol na kresťanský príkaz lásky a nechcel odpustiť. Keď vypuklo prenasledovanie kresťanov za cisára Valeriána (253-260) alebo Galliena (260-268), kňaza Saprícia chytili, mučili a keď sa nechcel zriecť kresťanskej viery, odsúdili ho na smrť. Keď ho viedli na popravisko, Nikefor chcel využiť túto poslednú možnosť. Priblížil sa k sprievodu, vrhol sa Sapríciovi k nohám a prosil ho, aby mu odpustil. Ale ten zaťato odmietol. Nikefor sprevádzal nešťastníka až na miesto popravy. Ale tam odrazu Saprícius dostal strach zo smrti. Prosil, aby ho nezabíjali; sľúbil, že bude obetovať bohom. Vtedy vystúpil z prítomného zástupu Nikefor, verejne vyznal, že je kresťan a dal sa sťať namiesto svojho bývalého priateľa. Zdroj:Životopisy svätých sú spracované z knihy: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4. Tatran Bratislava 1992.