Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie
« Späť

Životopisy svätých

Svätý Izidor z Madridu, roľník /15. 5. 2019/ * okolo 1070 Madrid, Španielsko † okolo 1130 tamtiež Atribúty: pluh, cepy, kosa, rýľ, ruženec Patrón roľníkov, zememeračov; pri suchu, za dážď a dobrú úrodu

Svätý Izidor z Madridu, roľník Sv. Izidor sa narodil okolo roku 1070 v Španielsku pri Madride v rodine chudobného roľníka. Od malička ho rodičia viedli k nábožnosti a poctivému životu. Spolu s nimi už ako chlapec pracoval na poli. Každý deň ráno však najprv zašiel do kostola na svätú omšu. Vždy sa porúčal pod ochranu Pána Ježiša a Panny Márie. Keď mu rodičia zomreli, nastúpil do služby k zámožnému madridskému mešťanovi Verovi, ktorý si ho obľúbil pre vernosť a svedomitosť v práci. Jeho spolusluhovia mu závideli, že si ho pán obľúbil, a tak musel Izidor znášať krivé obvinenia. No on im to odpustil. Keď mohamedáni obsadili Madrid, Izidor ušiel s mnohými inými na sever krajiny do mesta Torrelaguna, kde sa zoznámil a oženil s dievčinou menom Mária de la Cabeza, ktorá bola tiež chudobná, bohabojná a pracovitá. Boli spolu veľmi šťastní. Mali jedného syna, no ten im zomrel v detskom veku. Aj tam pracoval Izidor u bohatého statkára a rovnako aj tam musel znova trpieť pre závisť svojich spolurobotníkov. Aj sám pán ho podozrieval kvôli jeho nábožnosti a dennej návšteve kostola. Po istom čase sa Izidor s manželkou vrátili do Madridu, kde si našiel zamestnanie u Jána Vargasa, ktorý mu zveril správu celého svojho majetku. Izidor si vzorne plnil svoje povinnosti. Mal súcit s ľuďmi, ale aj so zvieratami. Sám namáhavo kopal studňu pre robotníkov, aby sa mohli občerstviť. Chudobným vdovám ešte pred úsvitom zdarma oral. Zomrel 15. mája roku 1130. Na jeho príhovor sa udialo viacero zázrakov. Jeho manželka Mária zomrela päť rokov po ňom. Jej sviatok si pripomíname 9. septembra. Zdroj:www.životopisysvatych.sk