« Späť

Z dnešného evanjelia

Poslal ich hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých /27. 9. 2017/

Veľmi zriedka nám príde na myseľ, za ako veľa vďačíme tým dvanástim apoštolom. Veď všetko, čo vieme o Kristovi, celá naša láska ku Kristovi, celá naša nábožnosť a celá naša oddanosť Kristovi – sa opierajú o to, čo nám odovzdali títo dvanásti poctiví, pravdovravní a obetaví ľudia, ktorí za vernosť svojmu učeniu dali život. Boli najbližšími a vierohodnými svedkami Kristových skutkov. Všetko, čo vieme o Ježišovi, nebolo počas stáročí skombinované a zlepené: to nám povedali tí, ktorí na vlastné oči videli a na vlastné uši počuli. Pravdivý Kristus – to je Kristus svedkov. Nemáme lepšiu možnosť poznať ho, ako prijať slova tých, ktorí spolu s ním žili a spolu s ním prešli jeho pozemskými cestami. To je veľmi dôležité nielen pre našu vlastnú vieru, ale aj pre tých, ktorým by sme chceli našu vieru odovzdať. Veľa sa tu hovorí, že každý kresťan má byť apoštolom. Ale apoštol, ktorý má úspech – to je len svedok. Skutočne, len toľko môžeme povedať druhým o Bohu, o jeho pravdách a tajomstvách – koľko sami dokážeme vidieť a počuť. A veľa môžeme vidieť a počuť v našom osobnom a dôvernom obcovaní s Bohom. A teda vrúcna modlitba, náležité prežívanie svätého prijímania, účasť na duchovnej obnove, a podľa možnosti aj na exercíciach – tu sa formuje naše „videnie“ Boha a naše zakúsenie Boha. S takýmto videním a zakúsením sa delí apoštol s tými, ktorí nevideli a nepočuli. Na to nie je potrebné teologické vzdelanie; svet netúži po teológii, svet túži po Bohu; po tom Bohu, ktorého uzrie a počuje v nás, ktorí sme videli a počuli. O niektorých nábožných ľuďoch sa hovorí, že rozprávajú o svätých skutočnostiach tak, akoby ich skutočne videli. Nábožnou účasťou na Najsvätejšej obeti sa tiež zaostruje náš zrak a naše videnie mnohých právd. Možno povedať: svet je akoby temnicou, mimo ktorej je nekonečne veľa svetla – a svätá Hostia je malinkým svietiacim okienkom. V tomto okienku Hostia dokážeme vidieť tajomstvo lásky Boha k človeku, aj vtelenie Božieho Syna, aj tajomstvo vykúpenia skrze kríž, nakoniec aj tajomstvo večného života, slovom : celú panorámu Božieho a nebeského kráľovstva. Zdroj:www.homily-service.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
20 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie