« Späť

Z dnešného evanjelia

Eliáš už prišiel, no nespoznali ho /15. 12. 2018/

Akosi sa nám nespája s Adventom táto predpoveď, že Syn človeka bude trpieť. Žeby kvôli tomu Boh prichádzal na svet? Samozrejme, aj kvôli tomu. Hoci konečným cieľom jeho príchodu nebolo utrpenie. Rozhodujúcim cieľom bolo vykúpenie ľudstva, zmierenie hriešnikov s Bohom, zadosťučinenie Bohu a jeho spravodlivosti. Ale tento cieľ bol dosiahnutý nie ináč, ako vďaka Kristovej smrti, ktorú priniesol ako obetu; cenou a nástrojom nášho zmierenia s Bohom sa stal kríž jeho Syna. Z kríža sa teda rodí šťastie spasených a radosť z príchodu Spasiteľa. Pán Ježiš dáva tiež na vedomie, aby sme dôstojne vystupovali v mene Boha, dávali presvedčivé svedectvo o Bohu a neraz treba prijať aj utrpenie. Hovorí teda o potrebe nielen vlastného utrpenia; poukazuje tiež na príklad Jána Krstiteľa, ktorý zomrel Herodesovou rukou; je tiež reč o prorokovi Eliášovi, ktorý trpel prenasledovanie pre vieru a spravodlivosť a bol prenasledovaný kráľom Achabom a jeho manželkou Jezábel. Každý, kto chce, podobne ako Ján Krstiteľ, svedčiť o pravde a spravodlivosti – musí byť pripravený aspoň na nepríjemnosti a nedostatok pochopenia: Nespoznali ho – hovorí Pán Ježiš o Jánovi, nepochopili jeho poslanie. Toto musí postihnúť aj nás. Utrpenie Syna človeka sa stále pred nami zviditeľňuje na oltároch. Prihovára sa nám? ZDROJ:www.homily-service.sk

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
Kontaktné informácie