Blogy

« Späť

Čítame YouCat -1. časť - 2. kapitola

Čítame YouCat -1. časť - 2. kapitola

Drahí bratia a sestry! Pre nás kresťanov je mimoriadne dôležité poznať svoju vieru, aby sme si mohli vytvoriť správny vzťah ku Bohu. Aj preto som dnes znova otvoril YouCat. Pridajte sa !...

1. časť 2. kapitola: Boh ide nám ľudom v ústrety
Človeka občas napádajú otázky, ktoré sa mu javia obzvlášť závažné. K tým otázkam patria aj otázky o Bohu, ak jestvuje. Ku takýmto otázkam sa vyslovuje aj Cirkev. V Katechizme pre mladých YouCat je krásne predložené vysvetlenie a pramene pravdy, ak ju človek poctivo hľadá. Na pomoc je tu aj druhá kapitola v prvej časti YouCat-u:
Otázky a odpovede z YouCat-u: 

1. Prečo sa Boh musel zjaviť, aby sme vedeli,aký je? 
   
Človek môže rozumom poznať, že Boh existuje, nie však, aký naozaj je.  Boh však túžil, aby sme ho poznali, a preto zjavil seba samého. Podobne ako v láskyplnom ľudskom vzťahu môžeme poznať milovanú osobu, až keď nám otvorí svoje srdce, tak aj o najhlbších Božích myšlienkach sa dozvedáme vďaka tomu, že sa nám večný a tajomný Boh z lásky otvoril.
Boh sa vo svojej dobrote a múdrosti rozhodol zjaviť seba samého a oznámiť tajomstvo svojej vôle (pórov. Ef 1 , 9), že ľudia majú prostredníctvom Krista, Slova, ktoré sa stalo telom, v Duchu Svätom prístup k Otcovi . a stávajú sa účastnými
na božskej prirodzenosti.
2. Ako sa Boh zjavuje v Starom zákone?
Boh sa v ->STAROM ZÁKONE dáva poznať ako ten, ktorý z lásky stvoril svet aj človeka, a ako ten, ktorý zachováva vernosť dokonca aj potom, keď sa človek hriechom od neho odvrátil. Proroci ohlasujú, že Boh chce uzatvoriť novú a večnú zmluvu, ktorá bude mať za následok radikálnu obnovu a definitívnu spásu. Táto zmluva sa týka všetkých ľudí.
3. Čo zjavil Boh o sebe, keď k nám poslal svojho Syna ?
Boh nám v Ježišovi Kristovi zjavil celú hĺbku svojej milosrdnej lásky. V Ježišovi Kristovi sa neviditeľný Boh stáva viditeľným.
Stáva sa človekom, ako sme my. Ukazuje nám, ako ďaleko siaha Božia láska: Boh na seba berie celé bremeno nášho života. ,,Šťastie, ktoré hľadáte, šťastie, na ktoré máte právo, má meno a tvár: je to Ježiš Nazaretský." Benedikt XVI.
4. Povedalo sa v Ježišovi Kristovi všetko alebo po ňom zjavenie pokračuje?
V Ježišovi Kristovi prišiel na svet sám Boh. On je posledným Božím slovom. Počúvajú ho ľudia všetkých dôb a tak poznávajú, kto je Boh a čo je potrebné na ich spásu. ,,V Ježišovi Kristovi Boh prijal Ľudskú podobu a stal sa naším priateľom a bratom." BENEDIKT XVI.
5. Prečo odovzdávame vieru ďalej?
Vieru odovzdávame ďalej, lebo nás Ježiš vyzval: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého" ( Mt 28,19) On je cesta, pravda a život. Skutočný kresťan neprenechá odovzdávanie viery iba na odborníkov (učiteľov, kňazov, misionárov). Kresťanom sa človek stáva pre druhých ľudí. To znamená, že ozajstný kresťan chce, aby Boh prišiel aj k iným ľuďom.  ,,Je nevyhnutne potrebné, aby vznikla nová generácia apoštolov, ktorí budú zakorenení v Kristovom slove, ktorí budú schopní odpovedať na výzvy našej doby a budú všade ohlasovať evanjelium." BENEDIKT X V I . , 22. februára 2006
6. Odkiaľ vieme, čo všetko patrí k pravej viere?
Pravú vieru nájdeme vo Svätom písme a v živom p o d a n í -CIRKVI (= Tradícia). V prvotnej -> C I R K V I sa hovorilo, že  Sväté písmo je „zapísané skôr v srdci Cirkvi ako na pergamene". Už učeníci a->AP0ŠT0Li získali nový život predovšetkým cez živé spoločenstvo s Ježišom. Do tohto spoločenstva, ktoré po Ježišovom zmŕtvychvstaní ďalej pokračovalo novým
spôsobom, pozývala mladá Cirkev ďalších ľudí.
7. Môže sa Cirkev mýliť v otázkach viery?
Spoločenstvo veriacich ako celok sa vo viere nemôže mýliť, lebo Ježiš povedal učeníkom, že im pošle Ducha pravdy a  zachová ich v pravde. (porov. Jn 14, 17).
8. Je Sväté písmo pravdivé?
Jednotliví členovia Cirkvi sa síce môžu mýliť a urobiť aj veľké chyby, ale ako celok sa Cirkev neodklonila od Božej pravdy. Cirkev je po celý čas nositeľkou živej pravdy, ktorá je väčšia ako ona sama. Hovoríme o poklade viery - depositum fidei. Keď je takáto pravda verejne spochybnená a skreslená, je úlohou Cirkvi, aby opäť objasnila,
9. Ako môže byť Sväté písmo „pravdou" keď nie všetko, čo sa v ňom píše, je správne?
B I B L I A nám nechce sprostredkovať historicky presné údaje alebo vedecké poznatky. Aj jej autori boli deťmi svojej doby. Delili sa o kultúrne predstavy svojho prostredia a niekedy tiež podliehali svojim omylom. Napriek tomu vo Svätom
písme nájdeme s istotou všetko, čo človek potrebuje vedieť o Bohu a o ceste k spáse.
10. Ako máme správne čítať Bibliu?
Sväté písmo čítame správne vtedy, keď sa ho modlíme, teda ak ho čítame s pomocou Ducha Svätého, pod vplyvom ktorého bola Biblia napísaná. Je Božím slovom a ponúka nám dôležité posolstvo, ktoré nám Boh oznamuje.
B I B L I A je ako dlhý list Boha adresovaný každému z nás. Preto by sme mali brať Sväté písmo do ruky s veľkou láskou a úctou. Najprv si treba tento Boží list skutočne prečítať, to znamená nevyberaťsi detaily a pritom strácať zo zreteľa celok. Celok by sme mali chápať v pohľade na jeho podstatu a tajomstvo - na Ježiša Krista, o ktorom hovorí celá Biblia vrátane -> S T A R É H O Z Á K O N A . Sväté písmo by sme mali teda čítať v tej istej živej viere -> C I R K V I , S akou bolo napísané.
11. Aký význam má pre kresťanov Starý zákon?
V -»STAROM ZÁKONE sa Boh ukazuje ako ten, ktorý svet stvoril a udržiava ho a ktorý zároveň vedie a vychováva ľudí. Aj knihy Starého zákona sú Božím slovom a Svätým písmom. Bez Starého zákona nemožno pochopiť Ježiša Krista.
Starý zákon však znamená oveľa viac ako len predohru Nového zákona. Prikázania a proroctvá pre ľud starej zmluvy, ani prisľúbenia určené pre všetkých ľudí, neboli nikdy zrušené. V knihách Starého zákona sa nachádza nenahraditeľný poklad modlitieb a múdrosti. 
12. Aký význam má pre kresťanov Nový zákon?
V -> NOVOM ZÁKONE sa napĺňa Božie - ^ZJAVENIE. Štyri evanjeliá podľa Matúša, Marka, Lukáša a Jána sú základom  Svätého písma a najvzácnejším pokladom Cirkvi. Boží Syn nám v nich ukazuje, kto je, a stretáva sa s nami. V Skutkoch apoštolov sa dozvedáme o počiatkoch Cirkvi a o pôsobení Ducha Svätého. V apoštolských listoch sa v Božom svetle
ukazuje ľudský život so všetkými svojimi peripetiami. V Zjavení svätého Jána vnikáme do udalostí zavŕšenia času a konca sveta. ,,Až keď sa v Kristovi stretávame so živým Bohom, začíname sa učiť, čo je život. Nieje nič krajšie, ako sa dať nájsť evanjeliom, dať sa nájsť Kristom." BENEDIKT X V I ., 24. apríla 2005
13. Akú úlohu zohráva Sväté písmo v Cirkvi?
CIRKEV čerpá život a silu zo Svätého písma. Okrem Ježišovej prítomnosti v -> E U C H A R I S T I I
nepreukazuje -> C I R K E V ničomu takú úctu ako Božej prítomnosti vo Svätom písme. Počas svätej omše počúvame slová evanjelia postojačky, lebo k nám ľudskými slovami hovorí sám Boh.
,,Sväté písmo nepatrí do minulosti. Pán nehovorí v minulom čase, ale v prítomnom, hovorí s nami dnes, dáva nám svetlo, ukazuje nám cestu života, poskytuje nám svoje spoločenstvo a tým aj svoj pokoj." BENEDIKT X V I . , 29. marca 2006

Nenapísal som všetky vyjadrenia z YouCat-u. A to bude azda pre vás výzva, aby ste si ZADARMO stiahli YouCat z internetu a pustili sa do poctivého štúdia a zamýšľania sa nad pravdami, ktoré Dobrý Pán Boh predklada cez Cirkev v YouCat-e.
YouCat je možné stiahnuť zadarmo na: http://katechizmus.szm.com/katol-youcat2.htm

L
en smelo do toho!...

Značky blogov