Článok

Vianoce sú už neďaleko a my musíme ešte stihnúť napiecť medovníčky.

Nech sa páči, príďte ochutnať !!!

fotogaléria - 2013 - pečenie 

Článok

Letné tábory - Važec 2013

Letné tábory sa aj tento rok konali s finančnou podporou ÚV SR.

Od 29.7. do 2.8. pripravili sestričky letný tábor vo Važci pre našich chlapcov miništrantov a spevákov. Témou tábora bolo – základné hodnoty v mojom živote, v živote mojej rodiny a našej rómskej komunity v Lomničke. Samozrejme nechýbali hry, šport, výlety...

19. až 23. augusta bol druhý turnus letného tábora pre naše lektorky a speváčky speváckeho zboru sv. Kataríny. Dievčatá sa na ňom mohli veľa naučiť, zabaviť, ale taktiež prehĺbiť svoj vzťah s Bohom a to je to najdôležitejšie.

 „Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR –

program Kultúra národnostných menšín 2013"

(Viac foto si môžete pozrieť vo fotogalérii leto 2013 v archíve.

Ďakujeme aj všetkým našim dobrovoľníkom a dobrodincom, ktorí sa podieľali na realizácii projektu.)

 

 

Článok

Ľudské práva

v živote rómskej  komunity

 

Farnosť Lomnička,  s podporou MK SR a ÚV SR nepretržite od roku 2007 realizuje projekty na podporu kultúrnych a duchovných aktivít vo farnosti s cieľom pozdvihnúť kultúrnu vedomosť rómskych detí a mládeže. Rôznymi aktivitami pomáha im uvedomiť si svoju hodnotu a dôstojnosť.

V roku 2012 bol Úradom vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd, schválený projekt - Ľudské práva v živote rómskej  komunity v Lomničke – ich poznanie, ochrana a presadzovanie.

Zámerom projektu bola podpora uvedomenia si duchovných, kultúrnych a etických hodnôt svojho rómskeho národa, podpora ich rozvoja v srdciach rómskych detí a mládeže. Hlavným cieľom projektu bol rozvoj ich osobnosti a ich vedenie k chápaniu a prežívaniu základných životných hodnôt, základných ľudských práv a slobôd a k uvedomeniu si vlastnej dôstojnosti a hodnoty pre seba a celú spoločnosť.

Projekt sa realizoval formou prednášok, seminárov a exkurzií:

-Séria prednášok, školení a seminárov na tému základné ľudské práva a slobody.

-Seminár na tému obchodovanie s ľuďmi a na tému týrané ženy, týrané deti.

-Prednáška na tému Holokaust, spojená s exkurziou v Osvienčime.

 

Projekt bol realizovaný v termíne september 2012 až marec 2013, s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za realizáciu projektu je zodpovedná farnosť Lomnička, ako prijímateľ dotácie.

 

 

Jeden den v centre

Článok

Letné tábory - Važec 2012

Od 6. do 10. augusta pripravili sestričky letný tábor vo Važci pre naše lektorky a speváčky speváckeho zboru. Dievčatá sa na ňom mohli veľa naučiť, zabaviť, ale taktiež prehĺbiť svoj vzťah s Bohom a to je to najdôležitejšie.

 

 

Od 27.8 do 31.8. boli na letnom tábore aj naši chlapci - miništranti. Témou tábora bolo - učím sa zriekať a zapierať. Niekedy to bolo naozaj ťažké - zaprieť sa pri jedle, ktoré mi nechutí, alebo zrieknuť sa hry, aby sa zahrali aj druhí.

 

Letné tábory sa konali  aj tento rok s finančnou podporou ÚV SR.

 

 

(Viac foto si môžete pozrieť vo fotogalérii leto 2012 a video vo video archíve.

Ďakujeme všetkým našim dobrovoľníkom a dobrodincom.)

Článok

Divadelné predstavenia

 

V priebehu roka sme s deťmi a mladými z Lomničky moli vidieť viaceré divadelné predstavenia v DJZ v Prešove, aj vďaka finančnej podpory MK SR.

S 80 deťmi,  sme boli 13.4.2012  na divadelnom predstavení - Malá čarodejnica - a potom sme sa pomodlili v katedrále pri hroboch našich slovenských blahoslavených.

Divadelného predstavenia - Quo vadis, sa 17.6.2012 zúčastnilo 45 mladých ľudí z Lomničky.  Návštevu divadla spojili s prehliadkou kultúrnych pamiatok v Prešove.

Divadelné  predstavenie (14.11.2012) –  Podivuhodný skon sedliaka   škorca, videlo 45 detí z vyšších ročníkov ZŠ v Lomničke.

(Viac foto si môžete pozrieť vo fotogalérii akcie 2012.

Ďakujeme všetkým našim dobrovoľníkom a dobrodincom.)

Projekt bol spolufinancovaný aj z ministerstva kultúry SR.

Článok

Adopcia srdca

 

„Nemôžeme pomôcť všetkým naraz,

ale môžeme začať po jednom."

Počas Vianoc (2011) sa u nás prvý krát uskutočnila akcia Dobrá novina. Ako pokračovanie tohto projektu, sme sa rozhodli s našimi mladými pomáhať jednému konkrétnemu dieťaťu v projekte Adopcia srdca. Určite to poznáte. A pre tých, ktorí by to náhodou nepoznali, odporúčame sa obrátiť na Pallotínov, cez ktorých my podporujeme naše adoptované dieťa.

Volá sa Rwango Solange, pochádza z Bugara - Afrika.

A kontakt na pallotínov – info@pallotini.sk

Článok

Tvorivé dielne

 

 

Viac foto - vo fotogalérii

v zložke zimné aktivity 2012

 

Článok

Divadelné predstavenie Popoluška 

 

Aj v tomto roku sme sa, za finančnej  pomoci Ministerstva kultúry SR, spolu so 160 deťmi našej farnosti, zúčastnili divadleného predstavenia, v divadle Jonáša Záborského v Prešove. Pozreli sme si nové spracovanie rozprávky Popoluška.

Prvé predstavenie sme navštívili 20. 5.  a druhé 5. 12. 2013.  Deti boli plné radosti  a rozprávka v ich srdiečkach zanechala  kásny zážitok. 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí im k tomuto hlbokému zážitku pomohli. 

foto vo fotogalérii leto 2013, divadlo Prešov

Projekt sa uskutočnil za finančnej podpory Ministerstva kultúry SR

Článok

Kultúrne akcie

 

Október 2011 - náš výlet v Kežmarku - Najskôr kino a potom sv. omša u sr. redemptoristiek

 

24.11.2011 určite zanechá v mysli takmer 80 detí veľký zážitok. Navštívili sme bábkové divadlo v Košiciach, kde si mohli deti pozrieť predstavenie o svätom Františkovi a jeho zvieratkách. Na záver našej návštevy v Košiciach sme sa pomodlili v Dóme sv. Alžbety.

 

S našimi mladým sme mohli vidieť aj divadelné predstavenie QUO VADIS v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Po vystúpení sme si nenechali ujsť príležitosť prejsť sa mestom a pomodliť sa pri hroboch našich slovenských blahoslavených Petra Pavla Gojdiča a Vasiľa Hopku.

Článok

Letné tábory 2011

 

Letné tábory pre 2 x 27 detí a mladých z Lomničky, sa uskutočnili v dvoch turnusoch, a to v dňoch 1.8. až 5.8.2011 a druhý v dňoch 24.8. až 28.8.2011, v Diecéznom centre voľného času vo Važci. Celodenný výlet do Vysokých Tatier,  návšteva Važeckej jaskyne, tvorivé dielne, šport, i kultúrne a duchovné aktivity povzbudili  nielen naše deti, ale aj ostatných obyvateľov obce, ktorí sa aktívne zapájali do našich podujatí. Hlavnou náplňou však bol nácvik nového programu speváckych zborov sv. Kataríny a blahoslaveného Zefírina.

Zámer projektu  aktívne a zmysluplné využitie voľného času rómskych detí a mládeže zo sociálne slabých rodín, počas letných prázdnin, mal pozitívny ohlas nielen medzi účastníkmi  projektu ale aj u ich rodičov a učiteľov.

Že sa tábor vydaril to dosvedčujú aj úspešné prezentácie súborov na rôznych podujatiach.

A čo je  hlavné, zanechal v deťoch hlboký zážitok.

(fotogaléria, leto 2011 a letné tábory)

 

Článok

Takto živo to vyzerá v našom centre

takmer každý deň.

Príďte sa pozrieť:)

Keď už niet kde maľovať - aj na zemi sa dá.