Článok

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: „A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove."  KKC 1213 

 

UVÁDZANIE DO KRESŤANSKÉHO ŽIVOTA 

1229 Stať sa kresťanom sa už od čias apoštolov uskutočňuje postupným napredovaním a uvádzaním do kresťanského života, ktoré pozostávajú z viacerých etáp. Túto cestu možno prejsť rýchlo alebo pomaly. Vždy však obsahuje niektoré základné prvky: ohlasovanie slova, prijatie evanjelia, ktoré vedie k obráteniu, vyznanie viery, krst, vyliatie Ducha Svätého a pristúpenie k eucharistickému prijímaniu. 

1230 Uvádzanie do kresťanského života sa v priebehu storočí a podľa okolností značne menilo. V prvých storočiach Cirkvi dosiahlo veľký rozvoj s dlhým obdobím katechumenátu a s celým radom prípravných obradov,(1248) ktoré liturgicky vyznačovali cestu katechumenálnej prípravy a vyúsťovali do slávenia sviatostí uvádzania do kresťanského života. 

1231 Kde sa krst detí stal bežne zaužívanou formou slávenia tejto sviatosti, tento spôsob slávenia sa stal jediným úkonom, ktorý veľmi skrátene zahŕňa aj etapy, ktoré predchádzajú uvádzanie do kresťanského života. Krst detí už svojou povahou vyžaduje katechumenát po krste. Nejde len o potrebné poučenie po krste, ale aj o nevyhnutné rozvíjanie krstnej milosti počas rastu osoby.(13) Tu je vlastné miesto katechézy. 

1232 Druhý vatikánsky koncil obnovil pre Latinskú cirkev „viacstupňový katechumenát dospelých". Jeho obrady sa nachádzajú v Ordo initiationis christianae adultorum („Obrad uvádzania dospelých do kresťanského života") (r. 1972). Koncil okrem toho dovolil, aby sa „popri tom, čo sa nachádza v kresťanskej tradícii", v misijných územiach pripustili „aj také prvky…,(1204) ktoré sa používajú u jednotlivých národov, pokiaľ ich možno prispôsobiť kresťanskému obradu". 

1233 Dnes sa teda vo všetkých latinských a východných obradoch uvádzanie dospelých do kresťanského života začína ich vstupom do katechumenátu a vrcholí v jedinom slávení troch sviatostí: krstu, birmovania a Eucharistie. Vo východných obradoch sa uvádzanie detí do kresťanského života začína krstom,(1290) po ktorom bezprostredne nasleduje birmovanie a prijatie Eucharistie, kým v rímskom obrade toto uvádzanie detí pokračuje viacročnou katechézou a neskôr sa končí birmovaním a Eucharistiou, ktorá je vrcholom ich uvádzania do kresťanského života.

Článok

Pokyny pre rodičov a krstných rodičov

  • Požiadať o udelenie sviatosti krstu môžu požiadať  rodičia dieťaťa.
  • K zápisu vyžadujeme kópiu rodného listu.
  • Krstnými rodičmi môžu byť iba tí, ktorí prijali základné sviatosti: krst, birmovanie a sviatosť oltárnu. Ten, kto všetky tieto sviatosti neprijal, môže vystupovať len ako svedok krstu s jedným krstným rodičom.
  • Na krste musí byť prítomný aspoň jeden krstný rodič.
  • Zápis na krst je v pondelok a štvrtok po sv. omši.
  • Predkrstná príprava je v piatok večer pred krstom  v kancelárii farského úradu.
  • Predkrstnej prípravy sú povinní zúčastniť sa rodičia dieťaťa a tiež aj krstní rodičia.
  • Ku sviatosti zmierenia - svätej spovedi - rodičia i krstní rodičia pristúpia v týždni pred krstom.
  • Krstná slávnosť sa koná vo svätej omši v nedeľu o 9:00 hod. (alebo v sobotu tí rodičia, ktorí zároveň vstupujú do kresťanského manželstva)