Blogy

« Späť

Apoštolát milosrdenstvom...

Apoštolát milosrdenstvom...

Ježiš mnoho krát konal zázraky. Svoje milosrdenstvo prejavil veľakrát. Vzkriesil mŕtvych, liečil chorých a postihnutých. Nasýtil hladných, a chudobným ohlasoval Evanjelium. Jeho učeníci, a učeníci jeho učeníkov nasledovali svojho Majstra aj pri konaní milosrdenstva. Evanjelium sa takto šírilo po svete. Aj my môžeme tak konať...

   Poznáme Ježišove slová: " Buďte milosrdní, alo je milosrdný váš otec!" ( Lk 6,36) Môžu nás povzbudiť aj slová:" A tak, každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale."
( Mt 7,24 ) Apoštolom a ich nástupcom patria Ježišove slová: "Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda..." ( Lk 10,16 )
   Cirkev, ktorú vedú nástupcovia apoštolov aj v Jednotnom katolíckom spevníku uvádza, že "Skutky telesného milosrdenstva sú: 1. Dávať jesť hladným. 2. Dávať piť smädným. 3. Prichýliť pocestných. 4. Odievať nahých.
5. Navštevovať chorých. 6. Poskytovať pomoc väzňom. 7. Pochovávať mŕtvych. Skutky duchovného milosrdenstva sú: 1. Napomínať hriešnikov. 2. Poúčať nevedomých. 3. Dobre radiť pochybujúcim. 4. Tešiť zarmútených. 5. Trpezlivo znášať krivdu. 6. Odpúšťať ubližujúcim. 7. Modliť sa za živých a mŕtvych." Vidíme, že máme široké možnosti pre konanie skutkov milosrdenstva. Aj podľa "Zlatého pravidla" od Ježiša:" Ako chcete aby ľudia robili vám, tak aj vy im!" ( Lk 6,31 ) 
Nebude to bez odozvy! Aj Ježiš prisľúbil: "Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám." ( Lk 6,38)
     Spomeňme si na slová: "Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach." ( Mt 5,16 )  Pred vystúpením na Nebesia Ježiš dal svojim učeníkom misijné poslanie ku ohlasovaniu Evanjelia: "Choďte do celého sveta a hlásajte Evanjelium celému stvoreniu." ( Mk 16,15 )
Naše skutky milosrdenstva s láskou môžu k Ježišovi priviesť mnoho ľudí.
Môžeme im pomôcť spoznať Ježiša cez naše skutky milosrdenstva!!! 

   A tak naše skutky milosrdenstva môžu byť "Živým Evanjeliom" pre núdznych...   Aj pre všetkých ostatných.
   To je apoštolát milosrdenstvom...

Značky blogov