Blogy

« Späť

Stávať sa chlebom blížnemu ...

Mnohí sa snažíme odpovedať na lásku Boha našou láskou ku nemu a ku blížnym a poslušnosťou jeho príkazom. Často rezonujú Ježišove slová v našich dušiach : "Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás." ( Jn 15,12 ) Môžeme si spomenúť ešte na : " Ja som chlieb života." ( Jn 6,48 ) To je výzva aj pre nás ...

Ježiš je živé Božie Slovo, ktoré Boh seje na poli sveta. Myslím, že tí, ktorí v neho uverili sa stávajú Druhým Kristom, podobným Božiemu Slovu, ktoré uskutočňujú. Spoločenstvá kresťanov sa stávajú klasmi plnými zŕn veriacich, ktorí môžu povedať: " Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus " ( Gal 2,20 ) Teda uskutočňujú Božie slovo, žijú Evanjelium. Božie Slovo - Ježiš Kristus sa pre nás stal aj Chlebom Života, ktorým nás Boh sýti. Ježiš hovorí tiež : " Kto neberie svoj kríž, a nenasleduje ma, nie je ma hoden. " ( Mt 10,38 ) Je známe aj podobenstvo, že: " Ježiš sa nechal "pomlieť" utrpením na kríži, aby sa stal múkou na Chlieb života. Pre nás, ktorí v neho uveríme. A tak aj my - keď ho chceme nasledovať - máme prijímať trpezlivo ťažkosti nášho života, a " nechať sa pomlieť"  v činnej službe našim blížnym. Ako sa Ježiš v poslušnosti Otcovi stal naším chlebom, a my ho chceme nasledovať, aj my máme sa stávať našou službou živým svedectvom o Bohu - chlebom pre blížnych pred tým, než začnú vierou prijímať Toho, ktorý už žije v nás - Ježiša. Veriaci sú aj svetlo sveta a soľou Zeme. Ale ak zviditeňujeme Ježiša v našich srdciach našou činnou láskou ku blížnym, stávame sa akýmsi predkrmom pre tých, ktorí môžu takto uveriť v Ježiša. Napodobňujeme Ježiša v tom ,že sa stal chlebom pre druhých ... 

Značky blogov