Blogy

« Späť

Ježišove slová aj dnes

Ježišove slová aj dnes

Dnes ma oslovili tieto Ježišove slová... a povedali mi veľmi veľa...

   Dnešné tubolentné časy sú veľkou výzvou azda pre každého človeka. Koronakríza a duchovný stav spoločnosti sú výzvou a upozornením aj pre každého veriaceho. V napätých časoch Dobrý Pán Boh očakáva od nás zvýšené úsilie a snahu pri žití Evanjelia a uskutočňovaní jeho vôle. Ku tomu nám pomáha jeho slovo.
 
,,Ale teraz, kto má mešec, nech si ho vezme, tak isto aj kapsu, a kto nemá, nech predá šaty a kúpi si meč. ( Lk 22,36) Tieto slová Evanjelia na prvý pohľad znejú tajomne a človek rozmýšľa nad nimi, čo chcel Ježiš s nimi povedať. Je možné k nim pristupovať z rozličných strán či uhlov. Myslím však, že je možné dobre použiť zásadu, že slová Písma vysvetľujeme najlepšie slovami z iných častí Písma. Zamyslel som sa teda, a predkladám vám svoje chápanie tohto textu.
  ,,Mešec"  ...Ale teraz, kto má mešec,...
 
Do mešca sa dávajú peniaze. V Ježišových časoch boli peniazmi aj talenty. Spomeňme si na Ježišove slová o talentoch, ktoré rozmnožili verní sluhovia: ,,Bude to tak, ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden. Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť, Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva." ( Mt 25,14 -17)  Tí sluhovia , ktorí dostali viac, svoje talenty rozmnožili. A tak ich potom, rozmnožené, vrátili pánovi. Urobili dobre, lebo pán im potom, pri účtovaní, povedal: ,,Správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým, vojdi do radostio svojho pána." ( Mt 25,21) O tom sluhovi, ktorý nebol usilovný povedal pán: ,,A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy, tam bude plač a škrýpanie zubami." ( Mt 25,30)
Našimi talentami sú aj naša viera, naša nádej a naša láska k Bohu a ku blížnym. Aj tieto je možné rozmnožiť naším životom podľa Evanjelia.
   ...
nech si ho vezme...
Samozrejme iné naše talenty, napríklad talent spevu, alebo varenia, alebo pestovania kvetov môžeme použiť pri našom apoštoláte a tak rozmnožovať aj talenty viera, nádeje a lásky. Ježišove slová pobádajú ku nášmu aktívnemu postoju pri rozmnožovaní talentov viery, nádeje a lásky.
    ,,Kapsa"  ,,,tak isto aj kapsu...
Do kapsy dávame zvyčajne jedlo, ovocie. Do našej kapsy môžeme dávať aj svoje ovocie. Tieto slová mi pripomínajú: ,,Povedzte spravodlivému, že dobre mu, že bude jesť ovocie svojich skutkov." ( Iz 3,10) Aj slová svätého Jána Krstiteľa: ,,Prinášajte teda ovocie hodné pokánia!" ( Mt 3,8)
Zároveň sú dôležité skutky milosrdenstva - skutky činorodej kresťanskej lásky. Pobáda nás ku tomu aj sám Ježiš, keď vyzýva:,,Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!"  ( Lk 6,36) Pomáhajú nám ku tomu aj tieto Ježišove slová: ,,Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci." ( Mt 7,12 )

  ...a kto nemá...
   Tieto slová môžu znamenať aj niekoho, kto ,,nemá dosť znalostí" , alebo má slabé znalosti svojej viery. Je to výzva pre usilovné štúdium a čítanie Svätého Písma aj Katechizmu Katolíckej cirkvi.
   ,,Šaty"   ...nech predá šaty...
  Spomínam si na slová Písma: ,,Neluhajte si navzájom vy, čo ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami, a obliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa toho, ktorý ho stvoril." ( Kol 3,9 -10) Slová: ,,...nech predá šaty..." môžu poukazovať práve na toto. Aby sme zanechali staré spôsoby myslenia, reči a konania. Ku tomu nás môžu povzbudzovať ešte slová: ,,Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť." ( Kol 3,12)
   ,,Meč"  ...a kúpi si meč. 
  Tu sa najlepšie poukazuje na slová svätého Pavla: ,,Preto si vezmite, Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť!" ( Ef 6,13) O tom, že Božie slovo je ako meč, svedčia aj slová:,,A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo." ( Ef 6,17)

Ak človek už aktívne koná podľa tohto, treba mu len pokračovať a vytrvať.
Ale ak ,,nemá" znalosti, poznanie svojej viery - tak treba študovať sväté Písmo a Katechizmus, aby ,,si kúpil meč" Ducha, ktorým je Božie slovo. To mu pomôže aj spoznať svoje talenty, ktoré ,,má v mešci" a rozmnožovať pomocou nich svoju vieru , nádej a lásku. Potom nech sa snaží svojimi skutkami lásky a milosrdenstva naplniť svoju ,,kapsu" dobrým ovocím dobrých skutkov a olejom posvätcujúcej milosti. Pri obrane pred hriechami mu pomôže aj Božie slovo a modlitba. 
 

Značky blogov