ČINNOSŤ ZKSM

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže:

 1. Vytvára priestor na pravidelné stretávanie mladých ľudí a vznik kresťanských spoločenstiev, v rámci ktorých sa venuje pravidelnej a systematickej práci s deťmi a mládežou s dôrazom na rozvoj neformálneho vzdelávania mladých ľudí, jeho kvalitu a kontinuitu.
 2. Organizuje spoločenské, duchovné, vzdelávacie, kultúrne, charitatívne, športové podujatia pre mladých ľudí v rámci regiónov, na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.
 3. Podporuje dobrovoľníctvo a rozvoj dobrovoľníckych aktivít pre mladých ľudí s cieľom prehĺbiť ich zodpovednosť a aktívne zapájanie sa do riešenia spoločenských problémov.
 4. Podporuje cieľavedomú výchovu mladej generácie k osobnej zodpovednosti za svoj život a k demokracii, prispieva k prevencii drogových závislostí a iných negatívnych javov v spoločnosti.
 5. Je otvorené pre spoluprácu s ďalšími organizáciami, hnutiami, komunitami a miestnymi samosprávami. Úzko spolupracuje s Konferenciou biskupov Slovenska a jednotlivými diecézami.
 6. Podieľa sa na formácii animátorov pracujúcich s mládežou, spolupracuje s animátorskými školami.
 7. Činnosť združenia nesúvisí s činnosťou žiadnej politickej strany. 
 8. Vydáva vlastné knihy, časopisy a rôzne pomôcky ako metodickú podporu pre prácu s mládežou.
 9. Prispieva k záchrane a obnove kultúrnych a historických pamiatok a ochrane životného prostredia.

 

Meranie interného dopadu činnosti ZKSM

V mesiacoch september a október 2017 sa v ZKSM uskutočnil prieskum zameraný na meranie dopadu aktivít spoločenstiev ZKSM na ich členov.

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že členstvo mladých v spoločenstvách ZKSM má pozitívny dopad na rozvoj mladého človeka a jeho sociálne začlenenie. Meranie bolo zamerané na hodnotenie dopadu v oblasti akademických zručnosti, hodnôt, postojov, medziľudských vzťahov ako aj na participáciu mladých v spoločnosti na miestnej, ale aj celospoločenskej úrovni.
Pri meraní interného dopadu bola použitá kvantitatívna i kvalitatívna prieskumná metóda a to dotazníkový prieskum s členmi ZKSM a interview s vedúcimi spoločenstiev ZKSM. Kvantitatívnej metódy sa zúčastnilo 1207 respondentov, členov ZKSM. Respondenti boli zo 144 základných kolektívov, spoločenstiev ZKSM, ktoré pôsobia na celom území Slovenska.
Respondentmi bol zastúpený každý kraj Slovenska. Prieskum sa týkal skúmania akademických zručností (komunikácia a vyjadrenie názoru, prezentačné zručnosti, kritické myslenie, tvorivosť a kreativita), hodnôt, postojov (zodpovedný prístup k povinnostiam, empatia voči potrebám iných ľudí, motivácia a zapájanie sa do dobrovoľníckych aktivít), medziľudských vzťahov, uplatnenia členov na trhu práce a dopadu na miestnej a spoločenskej úrovni.
Spôsob merania dopadu a metódy skúmania boli vyvinuté a použité pod supervíziou doc. PhDr. Ondreja Štefaňaka, PhD., ktorý pôsobí na katedre sociológie na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, a v odbornej spolupráci s doc. PaedDr. Zuzanou Chanasovou PhD., ktorá pôsobí na Pedagogickej fakulte Katolíckej Univerzity v Ružomberku.

 

Správu z merania interného dopadu si môžete pozrieť na tomto linku. 

 

Prioritné oblasti našej činnosti

Podpora

 • metodická podpora práce s mládežou,
 • administratívna, finančná a projektová podpora,
 • mediálna podpora – propagácia aktivít združenia, zvyšovanie informovanosti,
 • externá a interná komunikácia,
 • poradenstvo a supervízia.

Neformálne vzdelávanie

 • pravidelná a systematická práca s deťmi a mládežou v spoločenstvách,
 • duchovný a osobnostný rast mladých ľudí,
 • neformálne vzdelávanie lídrov, dobrovoľníkov a profesionálnych pracovníkov, zabezpečovanie jeho kvality a rozvoja,
 • príprava mladých ľudí pre angažovanie sa v spoločnosti a vyjadrovanie názorov,
 • príprava pre trh práce.

Angažovanie v spoločnosti

 • angažovanosť mladých, výchova k demokracii a spolupráci,
 • podpora a rozvoj dobrovoľníctva mladých ľudí,
 • občianska participácia, záchrana pamiatok,
 • zastúpenie na národnej úrovni,
 • sociálna služba a humanitárna pomoc,
 • celoslovenské mládežnícke projekty.

Spolupráca

 • sieťovanie vedúcich oblastných centier a spoločenstiev,
 • informačné a poradenské služby,
 • spolupráca s Konferenciou biskupov Slovenska a jednotlivými diecézami,
 • spolupráca s miestnymi samosprávami, centrami pre mládež,
 • partnerstvá s ďalšími organizáciami.