Spoločenstvo je základnou organizačnou jednotkou ZKSM. Vedie ho animátor – vedúci spoločenstva. 

 

V rámci kampane ZAŽI SILU SPOLOČENSTVA chceme vyzdvihnúť jedinečnosť ZKSM medzi všetkými mládežníckymi organizáciami, ktorou je práve spoločenstvo. ZKSM je originálne práve v tom, že zakladá, buduje a podporuje nielen mladých, ale najmä mladých v spoločenstvách.  Jednou z aktivít tejto kampane je lepšie predstaviť a zviditeľniť naše spoločenstvá verejnosti a poukázať na dôležitosť a potrebu spoločenstva pre mladého človeka. 

 

 

 Spoločenstvo Sion

Spoločenstvo Sion vzniklo v roku 2015. Vízia a poslanie spoločenstva je hlavne prinášať jednotu medzi generáciami, ale tiež "chválovú kultúru" (modlitbu chvál), atmosféru neba, vytvárať rodinu a rozširovať hranice Božieho kráľovstva - (nová) evanjelizácia (hlavne so zameraním na región Hont). Čítaj viac...

 Spoločenstvo Veľká túžba

Spoločenstvo vzniklo pred pár rokmi po tom, ako sme absolvovali duchovné obnovy v Oravskom centre mládeže pod vedením o. Braňa Kožucha. Na začiatku sme boli 5 ľudia, ktorí sa veľmi túžili stretávať a spoločne modliť, zdieľať, duchovne rásť a povzbudzovať sa navzájom. Postupne sa k spoločenstvu pridávalo viac ľudí. Čítaj viac...
 

 Spoločenstvo Martindom

Spoločenstvo Martindom je jedno z najväčších a najaktívnejších spoločenstiev na Slovensku. Jeho služba je zameraná na rôzne semináre, evanjelizačné kampane a podujatia, otvorené modlitebné stretnutia, dokonca  vydávajú časopis Nahlas, ktorý je známy po celom Slovensku. Spoločenstvo tvorí momentálne vyše 260 dospelých členov a viac ako 110 detí. Čítaj viac...

  Spoločenstvo Nemecký Anem 

Spoločenstvo Nemecký Anem vzniklo v roku 2001 ako jedno zo spoločenstiev, patriacich pod Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, no už pred tým fungovala modlitebná skupinka tvorená mladými, ktorí sa stali jadrom Nemeckého Anemu. Spoločenstvo Nemecký Anem združuje mladých veriacich (z rôznych kútov Slovenska) s túžbou a chuťou zlepšiť sa v nemčine počas letných prázdnin ako aj počas školského roka. Čítaj viac...

  Spoločenstvo Srdce Leva

Spoločenstvo s názvom Srdce Leva sa venuje mladým v obci Liptovské Sliače, dedinke blízko Ružomberka. V rámci svojho voľného času sa jeho členovia venujú práci s deťmi a mládežou aj vďaka fungovaniu tunajšieho eLSe klubu. Čítaj viac...

  Spoločenstvo Acharai

Spoločenstvo Acharai je mladé spoločenstvo, ktoré vzniklo v roku 2013. Mladí z farnosti Žehra sa v ňom začali stretávať už dva roky skôr, keď sem prišiel nový kaplán o. Matúš Reiner. Najskôr to boli len nepravidelné stretnutia a výlety, a až postupom času sa vyformovalo spoločenstvo, ktoré dnes má už 30 členov. Čítaj viac...

  Spoločenstvo Piar

Spoločenstvo sa začalo formovať pred desiatimi rokmi, keď o. Juraj Ďurnek ako piarista prišiel do Prievidze do školy a pozval mladých, aby sa začali spolu modliť. Tak vzniklo prvé malé spoločenstvo, ktoré začalo robiť každý piatok otvorené chvály po mládežníckej omši v Piaristickom kostole v Prievidzi. A tieto mládežnícke večery trvajú až podnes. Čítaj viac...

  Spoločenstvo Pripravme cestu Pánovi

Členovia spoločenstva sa stretávajú každý týždeň, aby sme sa mohli vzájomne povzbudzovať vo viere a taktiež sa zapájajú do verejného diania vo farnosti tým, že organizujú rôzne aktivity. Mnohé z nich sú hlavne pre deti, lebo si uvedomujú dôležitosť výchovy novej generácie. Mladým ľuďom sprostredkujú prístup k celoslovenským podujatiam ako napríklad Godzone alebo rôzne stretnutia mládeže. Raz do roka spoločenstvo organizuje mini festival. Čítaj viac...

  Spoločenstvo Nové mesto

Spoločenstvo vzniklo v roku 2009, keď sa skupinka mladých ľudí začala stretávať, modliť a snívať o Novom Meste nad Váhom ako meste, ktoré bude premieňať Boh. Tak v roku 2012 vzniklo spoločenstvo v takej podobe, v akej je dodnes a funguje vo viacerých mestách a obciach v dekanáte. Centrom činnosti zostalo Nové Mesto nad Váhom, kde sa každý mesiac konajú otvorené modlitebné stretnutia NM chvály  či stretnutia spoločenstva. Čítaj viac...

  Spoločenstvo GFC Čičava

Činnosť spoločenstva sa sústreďuje pri Gréckokatolíckom formačnom centre pre Rómov v Čičave.  Ide o pôsobenie v 7 dedinách vranovského okresu, no aj mimo Slovenska. Samotné centrum vzniklo v r. 2005 a zriadil ho prešovský arcibiskup Mons. Ján Babjak SJ. Hlavnou víziou centra je aby rastúci tím ľudí prinášal evanjelium a jeho zásady do rómskych komunít. Čítaj viac...

  Spoločenstvo Efata

Spoločenstvo vzniklo v roku 2011 spojením niekoľkých zborov, ktoré aktívne pôsobili vo svojich farnostiach. Centrum činnosti spoločenstva je v Považskej Bystrici, kde sa všetci členovia stretávajú raz za mesiac na dni spoločenstva. Dnes je v spoločenstve okolo 80 ľudí, ktorí majú okrem toho rozličné služby v rôznych kútoch diecézy.  Čítaj viac...

  Spoločenstvo YOUTH

Spoločenstvo sa venuje prevažne mládeži, ale mávajú množstvo stretnutí, ktoré sú otvorené každej vekovej kategórii. Víziou spoločenstva je žiť autentické kresťanstvo, aby mladí ľudia vedeli žiť princípy a kresťanstvo všade v rodine, škole, na ulici. Čítaj viac...

 Spoločenstvo Dávid

Spoločenstvo Dávid v Spišskej Belej má medzi spoločenstvami na Spiši skutočne bohaté skúsenosti v práci pre mladých. Jeho začiatky siahajú do obdobia, keď tu bol správcom farnosti o. Vlado Dzurenda, čo je asi 16 - 18 rokov dozadu. Takisto sa tu práve v tomto období rodila Diecézna animátorská škola, ktorá dnes sídli vo Važci. Čítaj viac...

  Spoločenstvo Južania

Základňu spoločenstva tvorí 40 ľudí. Prevažne ide o stredoškolákov, vysokoškolákov, no v poslednom čase prišlo do spoločenstva viacero manželských párov s deťmi. Než sa sformovala vízia fungovalo viacero skupiniek pod vedením kňaza, ktorý naštartoval mnohých z nich. V súčasnosti je služba spoločenstva veľmi pestrá. Čítaj viac...

  Spoločenstvo Novej evanjelizácie

O evanjelizačnom rozmere cirkvi a spoločenstiev, najväčších výzvach a motivácii evanjelizovať dnešných mladých ľudí a tiež o autentickosti služobníka a služby v spoločenstve predstavuje v rozhovore Pavol Strežo, otec, vedúci spoločenstva, rečník. Čítaj viac...

  Spoločenstvo Firesz-Duna mente

Je to maďarský názov, ktorý v preklade znamená: Zväz mladých reformovaných. Firesz vzniklo v roku 1992 a v rámci neho sa začínala aj služba medzi mladými v podunajskom regióne. Primárnou službou je práca s tínedžermi a víziou spoločenstva je aby mladý ľudia zakladali spoločenstvá tam, kde žijú. Čítaj viac...

  Spoločenstvo Marana Tha

Spoločenstvo vzniklo v rámci Hnutia Svetlo-Život. Korene siahajú až do 80-tych rokov, kde sa dievčatá stretávali v malej skupinke tajne. Medzi nimi bola aj sr. Helena.  Po istej dobe sa ako spoločenstvo osamostatnili. Víziou spoločenstva je priblížiť ľuďom nášho Pána, ktorý je veľmi blízko každého človeka. Z toho dôvodu si dali aj názov Marana Tha, čo v gréčtine znamená: Pán je blízko alebo Pán prichádza. Čítaj viac...

  Spoločenstvo Daniel

Spoločenstvo vzniklo v roku 2010 ako výsledok animátorskej školy vo Važci. Je to spoločenstvo mladých ľudí približne od 14 do 27 rokov, ktorí mávajú formačné stretká a pomáhajú vo farnosti. Čítaj viac...

  Spoločenstvo Bétel

Spoločenstvo Bétel („Boží dom") vzniklo v roku 2006 s viziou venovania sa mladým a birmovancom. Ich snom je aby v každej domácnosti v našom meste bolo svetlo evanjelia. Čítaj viac...

  Spoločenstvo Pavol

Víziou spoločenstva Pavol je prispievať k obráteniu ľudí k Bohu v meste Levoči, k jednote medzi kresťanmi a pomáhať mladým ľuďom spoznať živého Boha. Jednou z hlavných podujatí, ktoré pravidelne organizuje, sú otvorené stretnutia v minoritskom kostole v Levoči. Čítaj viac...

  Spoločenstvo Dobrého Pastiera

Meno spoločenstvo dostalo 12. februára 2005. Členovia medzi sebou budujú priateľstva, pomáhajú pri formácii birmovancov a privádzajú k Bohu ďalších ľudí. Spoločenstvo je aktívnou súčasťou farnosti. Čítaj viac...

  Spoločenstvo pri KU

Katolícka univerzita, je miesto a priestor pôsobenia spoločenstva, ktoré je zamerané na študentov,. Víziou spoločenstva nie je len evanjelizácia, formácia, učeníctvo, ale aj pôsobenie mimo školy a mimo Slovenska. Čítaj viac...

  Spoločenstvo Maják

Názov Maják vznikol krátko po tom, ako vzniklo spoločenstvo, ktorého víziou je prinášať ľuďom svetlo Ježiša Krista, byť útočiskom pre hľadajúcich a stáť pevne na Božom slove. Čítaj viac...