ZKSM

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) je občianske združenie, ktoré má dlhoročnú históriu a skúsenosti v práci s mládežou, zameranú na plnohodnotné využitie voľného času mladých ľudí. Činnosť ZKSM je zameraná na všetkých mladých ľudí bez ohľadu na pôvod, pohlavie, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, sociálno-spoločenské postavenie a politické presvedčenie.

Poslanie a cieľ 

Združujeme kresťanské spoločenstvá mladých, aby sme ich podporovali, formovali, viedli k spolupráci a tak pozitívne ovplyvňovali spoločnosť.

Naším cieľom je napomáhať osobnostnému a duchovnému rozvoju mladého človeka na osobnosť s uceleným pohľadom na život. Prostredníctvom neformálneho vzdelania a informálneho učenia mladého človeka mu chceme pomôcť dozrieť v osobnosť, prispievajúcu svojimi postojmi, konaním a prácou k rozvoju spoločnosti a cirkvi.
 

Vízia ZKSM

Našou víziou je, aby v každom meste a obci na Slovensku boli mládežnícke spoločenstvá prinášajúce Božie Kráľovstvo do všetkých oblastí spoločnosti. To vystihuje aj náš slogan "Spoločenstvo aj v tvojom meste".
 

Členenie ZKSM

ZKSM tvoria tieto zložky:

Spoločenstvá

Spoločenstvo je základnou organizačnou jednotkou ZKSM. Vedie ho animátor – vedúci spoločenstva. V súčasnosti ZKSM združuje takmer 400 spoločenstiev po celom Slovensku. Viac o nich v časti Spoločenstvá

Oblastné centrá (OC)

Oblastné centrum je organizačnou jednotkou ZKSM, ktorá zastrešuje jednotlivé spoločenstvá. Oblastné centrum vedie vedúci OC. Aktuálne má ZKSM 26 oblastných centier. Viac o OC v časti Oblastné centrá

Celoslovenská rada (CSR)

Celoslovenská rada je najvyšším orgánom ZKSM. CSR tvoria jednotliví vedúci oblastných centier alebo ich zástupcovia, ktorí rozhodujú o podstatných zmenách v združení. CSR zasadá raz štvrťročne. Viac o CSR v časti Pre členov - Celoslovenská rada

Predsedníctvo

Predsedníctvo je výkonným orgánom, ktorý riadi činnosť ZKSM medzi zasadaniami celoslovenskej rady. Viac o členoch predsedníctva v časti Ľudia.

Štatutárny orgán

Štatutárnymi orgánmi združenia sú predseda a výkonný riaditeľ, ktorí zastupujú každý samostatne združenie navonok. Viac v časti Ľudia.

Viac o týchto organizačných jednotkách nájdete v stanovách ZKSM.
 

História

Historické korene ZKSM siahajú až do 40-tych rokov minulého storočia, keď na podnet profesora Kolakoviča vznikali na Slovensku prvé spoločenstvá mladých ľudí. V osemdesiatych rokoch, pod záštitou kardinála Korca a podzemnej Cirkvi, začalo svoje aktívne fungovanie. Po revolúcii, v roku 1990, sa činnosť združenia inštitucionalizovala, vzniklo Laické apoštolské hnutie mládeže, 8. decembra toho istého roku rada hnutia schválila zmenu názvu na Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Dnešnú podobu dostal názov združenia 16. januára 1999, kedy Celoslovenská rada schválila zmenu stanov a názvu hnutia na Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže. Pod týmto názvom funguje združenie dodnes.

 

Viac o histórii ZKSM sa môžete dozvedieť v dokumentárnom filme:

O histórii ZKSM