ZKSM realizuje občianske a hodnotové vzdelávanie prostredníctvom akreditovaných a neakreditovaných vzdelávacích programov vyznačujúcich sa pravidelnosťou a systematickosťou so zameraním na rozvoj zručností a kompetencií mladého človeka s dlhodobým dosahom na jeho osobný, občiansky a spoločenský život.

O VZDELÁVANÍ V ZKSM

Pri výchovno-vzdelávacom programe, ako aj celej činnosti nám záleží na tom, aby sme v aktivitách a cieľoch reagovali na aktuálne životné trendy mladých ľudí.

Pre vedúcich základných kolektívov sme v rámci ich vzdelávania a prípravy na činnosť v našej organizácii vytvorili kontinuálny systém prípravy v niekoľkých vzdelávacích programoch. Program s názvom Animátorská škola je zameraný na rozvoj kompetencií mladých dobrovoľníkov od 16 rokov. Po jeho úspešnom ukončení ponúkame vedúcim nadstavbové vzdelávanie s názvom Líderská animátorská škola a Škola animátorského sprevádzania.

Všetky spomínané kurzy prešli po niekoľkých rokoch realizácie a skúseností inovačným procesom, ktorého cieľom bolo prispôsobiť vzdelávanie aktuálnym potrebám a výzvam, ktorým čelia vedúci spoločenstiev našej organizácie.

Výchovno-vzdelávací program ZKSM

Výchovno-vzdelávací program pre členov organizácie sa realizuje v spoločenstvách prostredníctvom pravidelnej a systematickej práce vo voľnom čase detí a mládeže.

Hlavným cieľom výchovno-vzdelávacieho programu ZKSM je rozvíjať osobnosť mladého človeka (motiváciu, schopnosti, zručnosti a charakter) v súlade s hodnotami združenia, a tým predchádzať patosociálnym javom a negatívnym životným štýlom mládeže. Týmto spôsobom prispievame k pozitívnemu rozvoju spoločnosti. Pri každom vzdelávaní dbáme o využívanie príkladov z praxe, aby si mladí dokázali predstaviť, ako sa prezentované poznatky uplatňujú v praktickom živote.

Všetky spomínané vzdelávacie programy sú založené na princípoch neformálneho vzdelávania: používame v nich vzdelávacie metódy ako napr. skupinová práca, riadená diskusia, dramatizačné metódy, interaktívne prezentácie, zážitkové metódy, reflexia a iné.

 

 

 

Celé vzdelávanie v ZKSM sa nesie v "duchu" hodnôt ZKSM:

 • RAST A FORMÁCIA JEDNOTLIVCA A SPOLOČENSTIEV

 • VZŤAHY

 • PRIJATIE

 • OTVORENOSŤ

 • SLUŽBA A DOBROVOĽNÍCTVO

 • KRESŤANSKÉ SPOLOČENSTVÁ MLÁDEŽE

 • BOŽIE KRÁĽOVSTVO 

 • SPOLUPRÁCA A SIEŤOVANIE

 • ANGAŽOVANOSŤ, PARTICIPÁCIA A INOVATÍVNOSŤ

 

Pri formovaní postojov a hodnôt sa v ZKSM zameriavame na rozvoj schopností a zručností, ktoré učia našich členov:

 • prijímať zodpovednosť za seba a za svet, v ktorom žijeme,

 • rešpektovať odlišné názory a pohľady na svet,

 • súhlasiť s potrebou riešiť globálne problémy,

 • chápať odlišnosti a akceptovať rovnaké práva,

 • všímať si nezodpovedné správanie a konanie človeka,

 • pozmeniť svoj názor, postoj,

 • odmietať neznášanlivosť a extrémizmus,

 • akceptovať výhody vzájomnej spolupráce medzi ľuďmi,

 • preferovať mierové riešenia,

 • vyjadriť solidaritu s ľuďmi v ťažkej životnej situácii,

 • ponúknuť aktívnu pomoc.