Členstvo ZKSM v platformách

ZKSM je aktívnym členom týchto platforiem:

Fórum kresťanských inštitúcií 

(webová stránka: http://fki.sk)

ZKSM je aktívnym členom FKI a aktívne sa zapája do činnosti FKI. Od roku 2012 realizuje ZKSM v spolupráci s FKI iniciatívu Adoptuj si politika. Od roku 2014 je FKI strategickým partnerom projektu Kresťan v politike. S FKI spolupracujeme aj pri iniciatíve Zo srdca Európy, ktorá sa aj vďaka členstvu FKI v medzinárodnej platforme ELF a kontaktom v COMECE, môže šíriť v rámci EÚ. ZKSM má od roku 2015 zastúpenie aj v predsedníctve FKI.

Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska

(webová stránka: http://mladez.kbs.sk)

ZKSM je členom Rady pre mládež a univerzity KBS od roku 2012. Aktívne sa zúčastňuje pravidelných zasadaní Rady, zapája sa do jej činnosti, aktivít a podporuje a zúčastňuje sa na rôznych projektoch Rady. Svoju činnosť spoločenstvá ZKSM mnohokrát uskutočňujú v spolupráci s miestnými zástupcami Cirkvi.

Rada mládeže Slovenska (RmS)

(webová stránka: http://mladez.sk)

ZKSM je aktívnym členom RmS od roku 1990. Členstvom v RmS môže ZKSM efektívnejšie obhajovať postavenie mladých ľudí v spoločnosti, prispievať k tvorbe štátnych politík voči mládeži, ako aj zvyšovať kvalitu aktivít pre mladých ľudí v oblasti výchovy a vzdelávania. V minulosti ako aj v súčasnosti ZKSM má zastúpenie aj v predsedníctve RmS.

Fórum života

(webová stránka: http://www.forumzivota.sk/)

ZKSM je aktívnym členom Fóra života od roku 2001 a zapája sa do aktivít tejto organizácie a spoločných kampaní podporujúci hodnotu a úctu k životu ako sú napr. Sviečka za nenarodené deti a Deň počatého dieťaťa.

The European network of communities  (ENC)

(webová stránka: http://e-n-c.org/en/our-communities)

ENC je ekumenická sieť - ktorá spája kresťanské komunity z viacerých Európskych krajín. ZKSM ako aj jednotlivé naše spoločenstvá sú aktívnymi členmi Európskej siete komunít (ENC).   Patria sem komunity a spoločenstvá z Rakúska , Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Českej republiky, Veľkej Británie, Nemecka, Litvy, Lotyšska, Poľska, Rumunska, Slovenska, Švajčiarska. Vďaka členstvu v tejto sieti,  môžeme  nadväzovať a budovať nové vzťahy a spoluprácu s  rôznymi kresťanskými spoločenstvami a komunitami v rámci Európy.  Naše spoločenstvá už niekoľko rokov participujú na príprave a organizácii konferencií "ENC Gathering" - ktorej sa zúčastňujú lídri a vedúci pracovníci jednotlivých komunít v rámci Európy.