mm logo

modlitby matiek

MODLITBY MATIEK


„Prestaňte plakať a utrite si slzy,
všetko, čo ste urobili pre svoje deti, bude odmenené."
Vrátia sa z ;nepriateľovej krajiny;. Je tu nádej na budúcnosť.
Vaše deti sa vrátia domov. Ja Pán som tak povedal."


(porovnaj Jer 31,16-17)Modlitby matiek sa začali v Anglicku. Zakladateľka Modlitieb matiek je Veronica Williams,  Odtiaľ sa postupne rozšírili do celého sveta. V súčasnosti sa mamy modlia už v 100 krajinách sveta. V roku 1996 sa začali Modlitby matiek aj na Slovensku. Od vzniku Modlitby matiek Pán skutočne odpovedá na modlitby: deti zanechávajú užívanie drog, vracajú sa domov po mnohých rokoch, prinavracia sa zdravie, zlepšujú sa vzťahy s deťmi, s manželmi, vzťahy vo  farnostiach. Modliace sa mamy tiež zakúšajú požehnanie, veľký vnútorný pokoj a radosť.

Spiritualita hnutia MM je cesta úplného odovzdania sa. Učíme sa žiť život Ježišovej Matky. Pri modlitbách odovzdávame seba, svoje deti a svojich drahých do Ježišových rúk vo veľkej dôvere, že On môže všetko. Modlitby matiek sú pre všetky ženy, ktoré majú srdce matky.Nerobíme rozdiel medzi matkou fyzickou, slobodnou alebo vydatou
bezdetnou.


„Odovzdať sa, znamená pokojne zavrieť oči svojej duše a dovoliť Ježišovi, aby nás preniesol
vo svojom náručí na druhý breh; ako dieťa, ktoré spí v matkinom náručí."


ZÁKLADNÉ ZÁSADY:
neradiť:

cez spoločnú modlitbu hľadáme Božie riešenie na konkrétny problém tej ktorej mamy.

neohovárať:

učíme sa milosrdenstvu voči blížnemu aj tak, že nehovoríme o zlých vlastnostiach druhých ľudí.

nevynášať:

dôverné veci o ktorých hovoria matky na našich stretnutiach, nerozprávame inde. Často ide o bolestné a osobné záležitosti. Budujeme tak vzájomnú dôveru.

 


STRETNUTIA
Pri našich modlitbách sedíme alebo kľačíme okolo stola, na ktorý položíme kríž, Sväté písmo, sviečku a košík, do ktorého na záver stretnutia vkladáme papierové krúžky s menami našich detí a tých, ktorých chceme odovzdať do Ježišových rúk. Prosíme Ducha Svätého hneď na začiatku, aby viedol naše stretnutie, prosíme za ochranu, odprosujeme a odpúšťame, modlíme sa za jednotu srdca a mysle všetkých v skupinke, chválime Pána piesňou a modlitbou, čítame Sväté písmo, pri ktorom sa zdieľame s ostatnými matkami so svojimi problémami.

Snažíme sa porozumieť tomu, čo Pán chce každej jednej z nás osobitne povedať.
Navzájom si neradíme, ale všetky problémy vkladáme do modlitby. O dôvernostiach,
ktoré prednesú matky pri modlitbe, nehovoríme mimo skupinky.
Cez modlitby Pán utvára nové priateľstvá. Sme otvorené prijať do skupinky nové mamy –
telesné, ale aj duchovné. Nezabúdame, že nemusia byť z rovnakej cirkvi ako my, prípadne
nemusia mať ani skúsenosti s modlitbou v malom spoločenstve.
 V skupinkách sa stretávame sa raz za týždeň, vždy v ten istý deň a hodinu.
Najvhodnejším miestom sú naše príbytky. Atmosféra domova nám pomáha
zdôveriť sa s našimi problémami a starosťami. Ak to nie možné stretávať sa
v dome niektorej z mám v skupinke je možné stretávať sa ja v kostole. Modlíme
sa, aby Pán poslal do našich skupiniek všetky mamy, ktoré tam on chce mať a
ktoré to potrebujú.
Keď jedna matka odovzdáva svoje deti do Ježišových rúk, ostatné ju v tichu podporujú modlitbou. Na MM sa ani jedna mama nemodlí sama. Skrze tieto modlitby matky zažívajú hlboký pokoj a požehnanie, lebo sa osobne stretávajú s Ježišom a aj preto, lebo cítia podporu ostatných matiek. Na každom stretnutí sa vždy modlíme všetkých 9 modlitieb z knižočky MM.
Modlíme sa modlitby z knižočky, ku ktorým môžeme pridať aj spontánne modlitby. Modlitby v knižočke sú jednoduché slová, ktorými sa materské srdce prihovára Otcovi.


Všetky skupinky sa stretávajú v kostole 1x mesačne a to poslednú stredu  v mesiaci.


MODLITEBNÉ TROJDNIE sa koná každý štvrťrok.

Presný dátum určuje  zakladateľka komunity Útecha. V modlitbách sa duchovne spájajú ľudia z
celého sveta.
Modlíme sa na rovnaké úmysly.
Piatok - odprosujeme za svoje hriechy.
Sobota - odprosujeme za tých, ktorí ublížili nám a našim deťom. Prosíme o ich obrátenie.
Nedeľa - ďakujeme a chválime Pána za všetko čo spravil v našich životoch.
Modlitebné trojdnie v kostole môžu organizovať mamy:
ktoré dobre poznajú spiritualitu MM, záleží im na jej zachovaní a modlia
sa v skupinke MM aspoň jeden rok.
sú v kontakte so svojou diecéznou alebo národnou koordinátorkou.