Web Content Display

Pastoračná rada farnosti

(ďalej len PRF) je poradný zbor veriacich farnosti, ktorý má svoje oprávnenie v KKP (kán. 536) a ktorého cieľom je, aby „veriaci spolu s tými, ktorí sa na základe svojho úradu zúčastňujú vo farnosti pastoračnej starostlivosti, majú poskytovať svoju pomoc pri rozvíjaní pastoračnej činnosti"

FPR sa pri svojej činnosti riadi stanovami, ktoré schválil diecézny biskup Mons. Štefan Sečka a ktoré platia pre všetky farnosti Spišskej diecézy.

Stanovy PRF

So svojími podnetmi, alebo otázkami ohľadom liturgie, pastorácie, charitatívnej činnosti, alebo inými sa môžete obrátiť priamo na kňazov farnosti, alebo na členov pastoračnej rady:

Členovia FPR zriadenej 14.2.2016

Mária Fafaláková email

Justína Florková  

Elena Jakubjaková email

Václav Kasan ml. email

Marta Kocúrová email

Štefan Kolenčík email

Jozef Kovalčík email

Katarína Kovalčíková email

Marta Michlíková  

Janka Mikolajčíková email

Katarína Súkeníková email

Milada Zavoďančíková