Čo sú SDM?

Svetové dni mládeže sú medzinárodným stretnutím mladých ľudí z celého sveta, ktorí sa spolu so svojimi katechétmi, duchovnými pastiermi, biskupmi a pápežom zhromažďujú na jednom mieste, aby spoločne vyznali vieru v Ježiša Krista.

Kto je ich autorom?

Otcom myšlienky a prvým hostiteľom týchto Dní bol sv. Ján Pavol II., ktorý zhromaždil mladých v Ríme (1984, 1985, 2000), Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Čenstochovej (1991), Denveri (1993), Manile (1995), Paríži (1997) a Toronte (2002).

SDM – Pápež a mladí. Spolu

Po smrti Jána Pavla II. pokračovateľom pekného dialógu cirkvi a mladých a zároveň veľkým podporovateľom myšlienky Svetových dní mládeže sa stal pápež Benedikt XVI., ktorý viedol nasledujúce stretnutia v Kolíne (2005), v Sydney (2008), v Madride (2011). Vďaka službe Benedikta XVI. Kristus bol stále ohlasovaný a adorovaný mladými z celého sveta, a práve vďaka nim cirkev mohla ukázať svoju radostnú a mladú tvár tak potrebnú pre súčasný svet.  V júli roku 2013 (Rio de Janeiro) sa s mládežou stretol pápež František. Práve on oznámil, že najbližšie stretnutie mladých bude v roku 2016 v Krakove, v Poľsku. 

Stretnutia „na skúšku"  

Dve prvé stretnutia (1984, 1985) zorganizované pri príležitosti Svätého roku vykúpenia (1983/1984) a Medzinárodného roku mládeže (1985) neboli ešte Svetovými dňami mládeže. Ale práve ony dali podnet pápežovi začať túto požehnanú iniciatívu, ktorá trvá dodnes. 

Oficiálny vznik SDM

Za dátum vzniku SDM sa považuje 20. december 1985, keď Ján Pavol II. na stretnutí s kardinálmi a pracovníkmi Rímskej kúrie vyjadril túžbu, aby sa Svetové dni mládeže konali každý rok na Palmovú nedeľu ako diecézne stretnutie, a každé dva alebo tri roky ako medzinárodné stretnutie na mieste, ktoré on sám určí.

Spoločenstvo, formácia a radosť z viery

Cieľom organizovaných Svetových dní mládeže je prežívanie veľkého spoločenstva všeobecnej cirkvi, počúvanie Božieho Slova, vysluhovanie sviatostí zmierenia a eucharistie ako aj radostné ohlasovanie Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa. 

Symboly SDM: Kríž a Ikona

Na všetkých stretnutiach sú prítomné dva významné symboly, ktoré daroval sám Ján Pavol II.; sú nimi kríž Svetových dní mládeže a ikona Matky Božej Salus Populi Romani. Tieto symboly nie sú s mladými len počas SDM, ale neustále krúžia po svete, zhromažďujúc na každodennej modlitbe a adorácii stovky, ba až tisíce mladých ľudí. Na Palmovú nedeľu, 13. apríla roku 2014, Svätý Otec František tieto symboly odovzdal v Ríme poľskej mládeži a tým začala púť kríža SDM a ikony MB v poľských diecézach ako aj v desiatkach krajín východnej Európy.  


SDM – stretnutia venované konkrétnej téme

Každé jedno stretnutie SDM vyžaduje dobrú prípravu zameranú najmä na obsah, nad ktorým budú mladí rozjímať, zhromažďujúc sa niekoľko dní v rozličných jazykových skupinách. Tému každoročných stretnutí určuje sám Svätý Otec smerujúc mladým odkaz zvaný POSOLSTVO. V čase SDM téma a jej obsah sú prehlbované počas trojdňových stretnutí pomenovaných „katechetické tríduum".

Ako dlho trvajú SDM? 

SDM sú viacdňovým stretnutím. Vo všeobecnosti majú dve hlavné časti: prvou sú „Dni v diecézach", kedy sa mládež zdržiava na území celého štátu, ktorý je hostiteľom stretnutia, druhou sú „Hlavné časti programu stretnutia SDM", čiže týždenný pobyt mládeže v  meste hlavného organizátora.

Aký je cieľ „Dní v diecézach"

Štruktúra „Dní v diecézach" závisí od charakteristiky a štýlu hosťujúcej diecézy, je to čas na vzájomné poznávanie, integráciu, poznanie kultúry a topografie daného regiónu. V tejto etape nechýbajú turistické výlety, spoločné hry, a taktiež verejné zapojenie sa do rôznych aktivít a projektov, ktoré pripravili organizátori. 

Ako vyzerá štruktúra celého týždňa SDM?

Po ukončení „Dní v diecézach" všetci účastníci smerujú do diecézy, ktorú Svätý Otec určil ako miesto prežívania hlavného ústredného stretnutia. Mládež sa tam zhromažďuje počas celého týždňa. V pondelok prichádza na dané miesto, v utorok sa zúčastňuje otváracieho ceremoniálu, v stredu, štvrtok a piatok sa zúčastňuje na katechézach a na Festivale mladých, v sobotu putuje na miesto bdenia a modlitby kde je prítomná na večernom stretnutí s pápežom, a v nedeľu sa zúčastňuje slávnostnej svätej omše, ktorá ukončí aktuálne SDM. Hlavné časti stretnutia sprevádzajú špeciálne zóny osobitných stretnutí, pomenované zóna odpustenia (pre vysluhovanie sviatosti zmierenia) a tzv. zóna venovaná novým duchovným povolaniam. 

Dôležitý dodatok

Účasť na SDM trvá približne dva týždne, ale je potrebné pamätať si, že  stretnutie vyžaduje dlhý čas duchovnej i organizačnej prípravy, preto skutočný čas trvania SDM začína od momentu rozhodnutia sa pre účasť na SDM, a končí naplnením misie vyplývajúcej z obsahu či odkazu daného stretnutia.

Koľko osôb sa zúčastňuje SDM?

Spravidla sú to stretnutia veľmi početné. V priemere počas celého týždňa sa ich zúčastní niekoľko sto tisíc mladých ľudí. Čím je bližší termín sobotného bdenia s pápežom tým sa počet mladých zvyšuje a mnohokrát prekračuje počet jedného milióna účastníkov. Doteraz najpočetnejšie stretnutie bolo v Manile na Filipínach (1995) kde počet účastníkov presahoval 4 milióny mladých, alebo v Rio de Janeiro v Brazílii (2013) kde na Copacabane sa zhromaždilo viac ako 3 milióny osôb. Zo stretnutí organizovaných v Európe najpočetnejším bolo stretnutie v Ríme, roku 2000, kedy sa na Tor Vergata spolu s Jánom Pavlom II. modlilo 2 milióny 180 tisíc ľudí. 

Mladí a tí, ktorí ich sprevádzajú

Spolu s mládežou týchto stretnutí sa zúčastňuje veľa biskupov, duchovných otcov, rehoľníkov, konsekrovaných osôb, klerikov, novicov, a od istého času tiež mnoho svetských mladých učiteľov a akademických profesorov. Na poslednom stretnutí SDM v Madride (2011) sa zišlo 800 biskupov, 14 tisíc kňazov a niekoľko tisíc rehoľníkov.

SDM 2014 - 2016 

XXIX Svetový deň mládeže 2014, v diecéznom rozmere:
„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo." (Mt 5,3) 

XXX Svetový deň mládeže 2015, v diecéznom rozmere:
„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha." (Mt 5,8)

XXXI Svetový deň mládeže 2016, v diecéznom rozmere:
„Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo." (Mt 5,7)

Pozývame Ťa – nebuď sám!

Skúsenosť spoločenstva je jedným z najkrajších plodov účasti na Svetových dňoch mládeže! Nečakaj na ďalšie pozvanie. Našiel si túto internetovú stránku, cíť sa byť pozvaný a pridaj sa k mnohým mladým ľudom, ktorí sa vo svojich farnostiach pripravujú na stretnutie v Krakove.

Zdroj: Krakov2016.com / Preložila: Hana Mačalová