Sedem darov lásky Ducha Svätého

Sedem darov lásky Ducha Svätého

1. Múdrosť - nie je v skutočnosti nič iné ako láska, ktorá cíti, zakúša a dozvedá sa, aký dobrotivý a láskavý je Boh a prijíma jeho pohľad na všetko, čo ju obklopuje.

2. Rozumnosť - nie je v skutočnosti nič iné ako láska, ktorá zameriava svoju pozornosť na to, aby prenikla ku kráse vieroučných právd a mravoučných zásad, aby v nich poznala Boha, aký je sám v sebe, a potom zostúpila z týchto výšin a poznávala ho naďalej aj v jeho stvoreniach.

3. Rada - je láska, ktorá pôsobí tak, že nás robí starostlivejšími, pozornejšími a schopnejšími  správne si zvoliť prostriedky, ktorými máme Bohu slúžiť.

4. Sila - je zas láska, ktorá povzbudzuje a pobáda srdce k tomu, aby vykonalo, čo rada rozhodla, že musí vykonať.

5. Poznanie - nie je v skutočnosti nič iné ako láska, ktorá našu pozornosť upriamuje na to, aby sme spoznali sami seba i ostatné stvorenia, a tak prišli k dokonalejšiemu poznaniu služby, ktorou máme slúžiť Bohu a ostatným.

6. Zbožnosť - je láska, ktorá nám uľahčuje prácu a vedie k tomu, aby sme sa venovali skutkom, ktoré sa páčia Bohu, nášmu Otcovi, srdečne, radi a s oddanosťou a láskou dieťaťa.
7. Bázeň Božia - nie je ničím iným než láskou, ktorá pôsobí tak, že nás necháva utekať pred tým, čo sa nepáči Božskej vznešenosti a zo všetkých síl sa tomu vyhýbať.

Podmienky na udelenie sviatosti birmovania

Podmienky na udelenie sviatosti birmovania

Katechizmus o príprave birmovancov hovorí: Birmovná katechéza má usilovať o prebudenie vedomia príslušnosti ku Kristovej Cirkvi, a to tak k Cirkvi všeobecnej ako aj k farskému spoločenstvu.

A. Pravidelná účasť na svätých omšiach v nedele a prikázané sviatky.

B. Pravidelný sviatostný život (svätá spoveď každý mesiac, účasť na svätej omši v prvý piatok).

Deväť prvých piatkov

Ježiš dal 12 veľkých prisľúbení tým, ktorí si vykonajú pobožnosť deviatich prvých piatkov. Teda deväť mesiacov po sebe pôjdu na sv. prijímanie na prvý piatok v mesiaci. Najväčším prisľúbením je, že v hodine smrti bude Ježiš pri tom, kto si aspoň raz v živote pobožnosť dobre vykoná.

Podmienky sú: ísť na prvý piatok na sv. prijímanie a obetovať ho na odčinenie hriechov, ktoré zraňujú Božské srdce Ježišovo; ísť na sv. spoveď v niektorý deň pred prvým piatkom a obetovať ju na odčinenie hriechov, ktoré zraňujú Božské srdce Ježišovo; pomodliť sa na prvý piatok na úmysel Svätého Otca; celý deň sa snažiť vyhnúť hriechu aj všednému (ľahkému), vo všetkom mať úmysel obetovať celý svoj deň na odčinenie hriechov, ktoré zraňujú Božské srdce Ježišovo

Pravidelná svätá spoveď pomáha k vytvoreniu správnych životných hodnôt a k zlepšeniu vzťahu k Bohu a k ľuďom.

C. Pravidelná účasť na formačných stretnutiach.

Čas a miesto stretnutie je vždy zverejnené v našom farskom liste (neúčasť na stretnutí treba vopred oznámiť).

D. Účasť na iných aktivitách.

Počas prípravy na sviatosť birmovania je birmovancom ponúknutá možnosť zapájať sa aktívne do života farského spoločenstva. Medzi tieto možnosti patrí: účasť na modlitbe svätého ruženca a pobožnosti krížovej cesty, služba miništranta, služba pri čítaní Božieho slova, pomoc pri upratovaní kostola, pomoc pri farských brigádach. Ďalšie možnosti aktivít a detailné informácie o nich sa budú birmovancom oznamovať priebežne.