POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU

POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU

Ó, Krv a Voda, ktorá si vyšla z Najsvätejšieho Ježišovho Srdca: ako prameň milosrdenstva pre nás.

Ľ: Dôverujeme ti! (3x)

(tu sa vkladá rozjímanie podľa výberu strany: ROZJÍMANIE  l ÷ 7)

Na úmysly Svätého Otca Františka a za naše farské spoločenstvo pomodlíme sa:

KORUNKU K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU:

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matica Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný .  Amen.

Modlí sa 5 desiatkov ruženca

Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.

Ľ: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.

Modlí sa 10×

Pre jeho bolestné umučenie.

Ľ: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

Na zakončenie Korunky: 

Svätý Bože, Svätý mocný, Svätý nesmrteľný.
Ľ: Zmiluj sa nad nami i nad celým svetom
(3x)

( tu sa vkladá modlitba poa výberu strany:  KRÁTKE ĎAKOVNÉ MODLITBY PO KORUNKE BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 1 ÷ 7)

Ježišu Kriste, Kľ Milosrdenstva, dovoľ, aby sme sa zasvätili tvojmu Božiemu Milosrdenstvu:           .

Ó, najmilosrdnejší Ježišu, tvoja dobrota je nekonečná a pokladnica tvojich milosti je nevyčerpateľná. Bezhranične dôverujem tvojmu Milosrdenstvu, ktoré prevyšuje všetky tvoje diela. Zasväcujem sa ti celkom a bezvýhradne, aby som takto mohol žiť a smerovať ku kresťanskej dokonalosti.

Túžim šíriť tvoje Milosrdenstvo skutkami telesného aj duchovného milosrdenstva, snažiť sa najmä o obrátenie hriešnikov a prinášať útechu núdznym, chorým a utrápeným.

Bedli teda nado mnou, ó, Ježišu, a chráň ma ako svoje vlastníctvo a svoju chválu. l keď sa niekedy chvejem strachom a uvedomujem si svoju slabosť, mám zároveň bezhraničnú dôveru v tvoje Milosrdenstvo. Kiež by všetci ľudia včas spoznali nekonečnú hĺbku tvojho Milosrdenstva, uverili mu a oslavovali ho na veky. Amen.

Ježišu, dôverujem Ti.

Matka Milosrdenstva, oroduj za nás.
Svätá sestra Faustína, oroduj za nás.
Svätý Ján Pavol II.,  oroduj za nás.

(Vydané pre vnútornú potrebu farnosti Najsvätejšej Trojice - Udavské, bez jazykovej úpravy.)

KRÁTKE ĎAKOVNÉ MODLITBY PO KORUNKE BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

1

Pane, Ježišu, ďakujeme ti, že si sa uponížil, aby si nám tak umožnil byť raz s tebou v nebi. Ďakujeme ti za kdú spasenú dušu a za tvoju milosrdnú lásku. Amen.

2

Ježišu Kriste, Kráľ neba i zeme, ďakujeme ti, že má k tebe prístup každý z nás.
Ďakujeme ti za tvoj u prítomnosť v nás i vôkol nás, za dielo Božieho milosrdenstva, ktoré si odovzdal svetu prostredníctvom sv. sestry Faustíny, aj za milosti, ktoré si v tejto hodine udelil každému z nás.

Srdce Ježišovo, odveká túžba sveta, priblíž našim časom a prines ľudským srdciam oslobodenie, ktoré je v tvojom Evanjeliu, v tvojom Kríži i Zmŕtvychvstaní: ktoré je v tvojom Srdci! Amen.

3

MilosrdPane, ďakujeme ti, že si nám pripravil večný príbytok v nebesiach.
Ď
akujeme ti za vieru a nádej, ktorú si nám dal, a za všetky duše, ktoré vďaka tvojmu milosrdenstvu dosiahli večnú slávu. Amen.

4

Milosrdný Pane, ďakujeme ti, že si nám pripravil večný príbytok v nebesiach.
Ďak
ujeme ti za vieru a nádej, ktorú si nám dal, a za všetky duše, ktoré vďaka tvojmu milosrdenstvu dosiahli večsvu. Amen.

5

Pane Ježišu, zvelebujeme ťa a ďakujeme ti za tvoje slová a skutky, ktorými si zjavil tajomstvo milosrdnej Božej lásky - predovšetkým za sv. sestru Faustínu a posolstvo milosrdenstva, ale aj za všetky milosti, ktoré vyprosila pre nás i pre svet. Amen.

6

Pane Jišu Kriste, ďakujeme ti za každý kríž v našom živote a za dar krstu a viery. Ďakujeme ti za dielo vykúpenia a spásy, za milosti, ktorými nás štedro zahŕňaš a za poslanie sv. sestry Faustíny. Amen.

7

Otče, ďakujeme ti za tvoju lásku, vďaka ktorej si nám poslal svojho Syna, aby nás vykúpil. Ďakujeme ti za Pannu Máriu, ktorú si nám dal za Matku, i za milosti, ktoré udeľuješ každému z nás. Amen

ROZJÍMANIE

ROZJÍMANIE l

Keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. (Jn 19, 33-34)

Milosrdný Pane, prichádzame k tvojmu krížu, aby sme čerpali milosrdenstvo z rany tvojho prebodnutého Srdca. Chceme, aby tvoje milosrdenstvo prešlo cez naše srdcia a duše k blížnym. V hĺbke srdca nosíme túžbu po tom, aby naše srdcia boli pretvorené podľa vzoru tvojho Srdca. Tvoje srdce bolo plné milosrdenstva a na kríži vylialo za ľudí aj poslednú kvapku krvi. Tvoje Srdce aj dnes bije pre ľudí. Sýti nás svojou krvou a obmýva v prameni vody.

Pane pomôž nám, aby naše srdcia boli milosrdné, aby sme mali súcit s utrpením našich blížnych. Daj, aby sme nezatvárali srdcia pred núdznymi a dokázali si vytvoriť úprimný vzťah aj s tými, ktorí zneužívajú našu dobrotu. Naše miesto aj sila je v tvojom najmilosrdnejšom Srdci, do ktorého vkladáme naše starosti a napĺňať sa tvojou milosťou. Ježišu, premeň nás na seba, lebo ty môžeš všetko.

Do rany tvojho prebodnutého srdca vkladáme Svätého Otca a celú svätú Cirkev, aby sa pod vplyvom Ducha Svätého v srdciach kresťanov formovala nová fantázia lásky, ktorá dokáže nielen pomáhať, ale predovšetkým byť blížnym pre núdznych.

Pre zásluhy tvojho bolestného umučenia prosíme o dar premeny sŕdc hriešnikov, o posilnenie chorých a malomyseľných, o potešenie pre utrápených a dôveru pre umierajúcich.

ROZJÍMANIE 2

Pilát opäť vošiel do vládnej budovy. Predvolal si Ježiša a spýtal sa ho: "Si židovský kráľ?"  Ježiš povedal: "Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto." Pilát mu povedal: "Tak predsa si kráľ?" Ježiš povedal: „ Sám hovoríš, že som Kráľ" (Jn 18, 33, 36 - 37)

Zvelebujeme ťa, milosrdný Pane, Kráľ, nie z tohto sveta, Kráľ večnej slávy prítomný medzi nami v Najsvätejšej sviatosti, panujúci v našich srdciach. V hodine tvojho umierania stojíme pod krížom, na ktorom je nápis s označením tvojej viny: Ježiš Nazaretský, židovský kráľ. (Jn 19,19)

Pilát ťa odsúdil na smrť, lebo si potvrdil obvinenie veľkňazov, keď si povedal, že si Kráľ. Už Herodes sa bál tvojho kraľovania, keď si bol ešte nemluvňaťom bez vlastného domova .... a na konci tvojho života to bol Pilát, pred ktorým si stál ako odsúdenec.

Pane, svoju kráľovskú hodnosť si nezjavil pri zázračnom rozmnožení chleba, alebo pri triumfálnom vstupe do Jeruzalema, keď ťa všetci chceli vyhlásiť za kráľa. Svoju kráľovskú hodnosť si zjavil cez svoje umučenie, aby si tak presvedčivo ukázal, že tvoje kráľovstvo nie je z tohto sveta, ale pre tento svet.
Za toto kráľovstvo si bol zabitý ako baránok a" svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa a urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu." (Zjv 5, 9 - 10)

Pane, ďakujeme ti, že si nás za cenu svojej krvi prijal do svojho kráľovstva, že môžeme mať účasť na tvojom božskom živote, že tvoje kráľovstvo je v nás.
Pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa prosíme, aby sa vďaka láske tvoje kráľovstvo vzmáhalo v dušiach hriešnikov a naveky bolo zachované pre zomierajúcich.

Do lúčov tvojho milosrdenstva ponárame Svätého Otca, pastierov Cirkvi, Bohu zasvätené osoby a všetkých veriacich, našu farnosť, našu vlasť a celý svet. 

Milosrdný Kriste, daj, aby dnešný svet, plný nepokojov, násilnosti a nemravnosti tvojou milosrdnou láskou sa menil a zmenil na tvoje kráľovstvo vzájomnej lásky a úcty, tolerancie, aby tvoje kráľovstvo zasiahlo všetky končiny zeme.

ROZJÍMANIE 3

Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť; až na smrť na kríži. (Flp 2, 8)
Zvelebujem ťa, Pane Ježišu, ukrytého v Najsvätejšej sviatosti! Zvelebujem ťa v tvojom ponížení a umučení, ktoré najlepšie ukázali veľkosť tvojho milosrdenstva voči človeku. Pane, spasil si nás tým, že si bol poslušný Otcovej vôli. Celý tvoj život, a najviac tvoje umučenie, potvrdzuje tvoju dôveru Otcovej vôli.

Prijímaš ju a plníš ju do najmenších detailov. Otcova vôľa je ti pokrmom, po ktorom túžiš, a ktorý s námahou hľadáš.

Prijímaš nespravodlivosť, pohŕdanie a obvinenia. Nebrániš sa, ani sa neospravedlňuješ. Úplne dôveruješ Otcovi a vo všetkom si poslušný.

Neutekáš pred kalichom bolestí. Súhlasíš, aby sa na tebe splnili všetky Otcove plány.

Pane Ježišu, si pre nás vzorom vo viere a v poslušnosti, ktorú si preukázal Otcovi.
Daj nám odvahu kráčať po cestách Božej vôle aj vtedy, keď nás vedú na Golgotu.

Daj nám silu, aby sme sa mohli vzoprieť skazenej ľudskej prirodzenosti, egoizmu a neprimeranej sebadôvere. Uč nás so záujmom hľadať a plniť Božiu vôľu a vo všetkom sa pripodobňovať jeho milosrdenstvu.

Pane, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa prosíme o potrebné milosti pre ľudí, ktorí prijímajú Božiu vôľu ako ťarchu, a nie ako dar tvojho milosrdenstva. Osvieť ich mysle, aby videli dobro, ktoré je v nej ukryté. Posilní duše, ktoré sú v nebezpečenstve hriechu. Dodaj odvahu a silu trpiacim a vlej dôveru do sŕdc umierajúcim. Nech podľa tvojho príkladu plnia Otcovu vôľu, lebo ona je pre nás samým milosrdenstvom.

Do tvojho milosrdenstva ponárame celé ľudstvo. Prosíme o potrebné milosti pre svätého Otca Františka, všetkých pastierov Cirkvi, pre Bohu zasvätené osoby i laikov, aby rástli v dôvere k blížnym . Chorých a ťažko skúšaných posilní, aby neustali na ceste do domu nebeského Otca.

Otvor brány neba dušiam, ktoré trpia v očistci, aby v nebi spolu so svätými zvelebovali tvoje milosrdenstvo.

ROZJÍMANIE 4

Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka. (Jn 19,25)

Milosrdný Majster, čas umučenia a ukrutnej agónie sa naplnil. Teraz už len s bolesťou pozeráme na tvoje ukrižované telo, ktoré je tak neľútostne zohavené, že sa premenilo na jednu veľkú ranu.

Nechápeme tvoju lásku, ktorá ťa viedla k tomu, aby si prijal ľudské telo a obetoval ho na kríži.

Ako Boží Syn nebol si od jasličiek až po kríž sám - Otec ti dal Matku, ktorá spolu s tebou v tejto strašnej hodine prináša veľkú obetu. Jej srdce je dokonalým obrazom tvojho Srdca, plného zľutovania a milosrdenstva pre najbiednejších.
Obe horia rovnakým plameňom, plameňom lásky.

Posledné chvíle života a bolestné zomieranie v prítomnosti milovanej Matky ponúkaš Otcovi; nám pritom zanechávaš svoj testament: "Hľa, tvoja Matka." Pane Ježišu, koľkokrát si nám dal možnosť, aby sme boli ako tvoja Matka!
Koľkokrát si sa snažil spojiť nás so sebou v láske, ktorá sa meria obetou!

Koľkokrát si nás mlčky hľadal pri svojom kríži! .

Milovaný Ježišu, odpusť nám, že sme nedokázali vytrvať v skúške, hoci sme mali dobrú vôľu, a naša krížová cesta na Kalváriu často sa skončila už pri prvom alebo treťom zastavení.

Teraz, Majster náš, v tejto svätej hodine stojíme s celým ľudstvom pri kríži a upierame zrak na otvorenú ranu v tvojom boku, z ktorej pomaly vyteká krv a voda - naše ospravedlnenie a život. Pane, obrny nás vodou a očisť naše srdcia od všetkého, čo nás od teba vzďaľuje. Napoj nás svojou krvou, vylieč a naplň nás tvojím životom.

Do prameňov tvojej krvi a vody ponárame celý svet; najmä hriešnikov a umierajúcich. Daj, aby prijali dar spásy a nezahynuli na veky. Posilňuj vo svojej službe všetkých pastierov Cirkvi a zasvätené osoby, aby boli živým znamením tvojej prítomnosti vo svete. Daruj statočnosť v utrpení chorým a utrpením skúšaným ľuďom, aby sa nepodlomila ich viera, ale aby sa posilnili na duchu. Daj, aby sme svojím správaním svedčili o tvojom milosrdenstve. Z kríža žehnaj nám i celému ľudstvu.

ROZJÍMANIE 5

Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych. (Mk 9, 31)

Vitaj ukrižovaný a zmŕtvychvstalý Pane, ktorý si medzi nami prítomný v Najsvätejšej oltárnej sviatosti!

Vitaj víťaz nad smrťou, peklom a satanom!

V hodine tvojho zomierania na kríži v duchu stojíme na Kalvárii, namieste tvojho víťazstva nad ľudskou slabosťou, fyzickou aj duševnou bolesťou, ľudskou zlobou, klamstvom, nenávisťou, výsmechom, farizejstvom, závisťou, nad každým hriechom a biedou človeka.

Pane, nezvíťazil si dokazovaním, že máš pravdu, lebo ľudia naplnení závisťou a nenávisťou nie sú schopní prijať argumenty; a ty si to vedel.

Zvíťazil si láskou. Keď ti zlorečili, ty si nezlorečil, Keď ťa súdili, bičovali., ukrutne mučili, ty si nepreklínal, nerúhal si sa Bohu, nevyhľadával si pomstu, ani ľudskú spravodlivosť, ale mlčky si znášal utrpenie; a pritom si neprestal milovať svojich katov.

Zvíťazila tvoja láska, ktorá bola väčšia ako ľudská zloba, väčšia ako hriech, schopná odpustiť a prekonať všetko; dokonca aj samotnú smrť.

Zvíťazil si na kríži vo Veľký piatok aj v nedeľné ráno, keď si živý vyšiel z hrobu, čím si porazil smrť. Od tej chvíle aj my môžeme mať podiel na tvojom veľkom víťazstve.

Pre zásluhy tvojho bolestného umučenia, prosíme ťa, Pane, pomáhaj nám v boji s našimi slabosťami i so silami temnôt, aby sme mohli víťaziť nad tým, čo je v nás nedokonalé a hriešne. Daj, aby sme tak, ako ty víťazili láskou, najmä vtedy, keď okusujeme krivdu, nespravodlivosť, závisť a zlobu od iných ľudí. Nech sa v nás a cez nás ukazuje tvoje víťazstvo nad hriechom, smrťou a satanom, aby bolo zvelebené tvoje milosrdenstvo.

Do krvi a vody ponárame Svätého Otca Františka, všetkých pastierov Cirkvi a Bohu zasvätené osoby a prosíme o nové povolania a svätosť života.
Odovzdávame ti všetkých chorých a trpiacich, hriešnikov i umierajúcich, aby aj v ich živote zvíťazila láska.

ROZJÍMANIE 6

Veď vzišiel pred nim sťa ratoliestka
a ako koreň z vyschnutej zeme.

Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho.
Opovrhnutý a posledný
z ľudí,

muž bolestí, ktorý poznal utrpenie. (lz 53, 2 - 3)

Milosrdný, umierajúci Ježišu, tak o tebe hovoril prorok Izaiáš. Aj my dnes hľadíme na teba očami viery a zvelebujeme ťa za veľké diela tvojho milosrdenstva, ale najmä za námahu a ovocie bolestného umučenia. Cez záclonu viery vidíme, ako si pribitý na kríž.

Hľadíme na tvoj obličaj bez podoby a krásy, pozeráme na poníženú potom a krvou zaliatu tvár, na poranené líca, opuchnuté a spálené ústa.

Tvoju hlavu zdobí tŕňová koruna, lebo si Kráľom milosrdenstva, vyvýšený na potupnom dreve kríža.

Si Kráľom, ktorým ľudia pohrdli a ktorého odvrhli, práve tí, ktorým si pomáhal.
Si Mužom bolesti, ktorý trpí za hriechy ľudu.

Si Kráľom, ktorý má otvorené srdce pre každého človeka.

V hodine tvojho zomierania do prameňov tvojej spasiteľnej krvi a vody ponárame všetkých hriešnikov sveta a pre zásluhy tvojho bolestného umučenia prosíme ťa, udeľ im dar obrátenia. Daruj dôveru v tvoje milosrdenstvo pochybujúcim, umierajúcim, zgniaveným životným krížom. Nech každý človek nájde v tvojom kríži lásku, ktorá obklopuje všetko a je schopná priniesť akúkoľvek obetu.

Ježišu, Kráľ milosrdenstva, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia maj milosrdenstvo s nami hriešnymi i s celým svetom!

ROZJÍMANIE 7

Láska je mocnejšia ako smrť. (Pies 8, 6)

Milosrdný Pane Ježišu, zvelebujeme ťa v hodine tvojej smrtí. Umieraš za ľudí
a oni ťa zavrhujú;

zmieruješ nebo so zemou a pod krížom sa z teba vysmievajú;
nesieš pokoj a hovoria o tebe, že si zločinec;

dávaš lásku a prijímaš nenávisť .

 Tvoje zavrhnutie na kríži je pokračovaním toho, čo si zakúsil, keď si mal narodiť a pre teba sa nenašlo miesto v hostinci. Udalosťami v Betleheme a na Kalvárii nás učíš, aká silná a nezištná je tvoja láska, ktorej ovocím je pokoj, zmierenia, a bratstvo, ktoré prežívame, keď si uvedomujeme, že sme deťmi jedného Otca. Túžime ponoriť do tvojho milosrdenstva celé ľudstvo a každého človeka.

Pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa prosíme:

Pane Ježišu, daruj celému svetu svoj božský pokoj; daj, aby si rozhádaní a nahnevaní ľudia podali ruky na znak zmierenia; odstráň z ľudských sŕdc nenávisť; ktorá buduje múry nepriateľstva a ľahostajnosti; zhliadni na smutných, plačúcich a opovrhnutých a daj im zakúsiť svoju Božskú útechu; nech bezdomovci, chudobní a hladní dostanú potrebnú pomoc; žehnaj našej vlasti a všetkým slovenským rodinám; žehnaj našim blízkym a tým, ktorých milujeme.
Pane, Ježišu, náš brat a priateľ, teba v Betleheme aj na Kalvárii odvrhli. My, ťa chceme s láskou prijať ako najväčší dar od Otca.

Prosíme ťa, daj, aby tvoju lásku spoznali všetci ľudia, pre ktorých zostúpil na zem a zomrel.