SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA

SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA

Vysvetlenie loga k Roku Milosrdenstva

Logo je dielom pátra Marka Ivana Rupnika.

Obraz, obľúbený v starovekej Cirkvi, pretože ukazuje lásku Krista, ktorý tajomstvo svojho vtelenia završuje vykúpením a znázorňuje Syna, ktorý si na svoje plecia berie zblúdeného človeka.

Obraz bol vytvorený tak, aby z neho bolo zrejmé, že Dobrý Pastier sa hlboko dotýka telesnosti človeka a robí to s láskou, ktorá mení jeho život.
Okrem toho jeden detail určite nemôže ujsť pozornosti. Dobrý pastier s veľkým milosrdenstvom berie na seba ľudstvo, a jeho oči splývajú s očami človeka. Kristus vidí okom Adama a Adam okom Krista. Každý človek teda v Kristovi objavuje vlastnú ľudskosť i budúcnosť, ktorá ho čaká.

Scéna je umiestnená dovnútra mandorly, ktorá je tiež obľúbeným symbolom starovekej a stredovekej ikonografie, lebo poukazuje na súčasnú prítomnosť dvoch prirodzenosti - božskej i ľudskej v Kristovi. Tri koncentrické ovály, ktorých farba smerom von postupne bledne naznačujú, že Kristus nesie človeka von z tmy hriechu a smrti.

Okrem toho, hĺbka najtmavšej farby symbolizuje tajomnosť lásky Otca, ktorý všetko odpúšťa.

 

Modlitba

SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA

Pane Ježišu Kriste, ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec, a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho. Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení.

Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí; cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvorení; dojal Petra k slzám po zrade a zaistil raj kajúcemu lotrovi. Daj nám tak počúvať slová, ktoré si povedal Samaritánke, akoby si ich hovoril každému z nás: "Keby si poznala Boží dar."

Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca, Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť najmä cez odpustenie a milosrdenstvo: daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou teba, svojho Pána, vzkrieseného a osláveného. Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou, a mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle: daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil očakávaný, milovaný a zahrnutý Božím odpustením.

Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním, aby jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením prinášať chudobným dobrú zvesť, zajatým a utláčaným zvestovať slobodu a slepým prinavrátiť zrak.

Na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, prosíme o to teba, ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov. Amen. (prevzaté)

CHVÁLA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

CHVÁLA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Dobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnútro jeho menu svätému.
Dobroreč, duša moja, Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia.

Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, on lieči všetky tvoje neduhy;

on vykupuje tvoj život zo záhuby, on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou;

on naplňuje dobrodeniami tvoje roky.

Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmieme.

Nevyčíta nám ustavične naše chyby, ani sa nehnevá naveky.

Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich neprávostí.

Lebo ako vysoko je nebo od zeme, také veľké je zľutovanie voči tým, čo sa ho boja.
Ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaľuje našu neprávosť. "

Ako sa otec zmilúva nad deťmi, tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja.

(Ž 103, 1-5.8-13)

DEJINY HODINY MILOSRDENSTVA

DEJINY HODINY MILOSRDENSTVA

Obyčaj uctievať si hodiny smrti pána Ježiša je veľmi stará. Hoci sa najčastejšie obmedzovala na prežitie tretej hodiny popoludní v modlitbe každý piatok po celý rok, samozrejme s dôrazom na Veľký piatok, dosah tejto nábožnej praxe nebol veľmi široký. Vo Fastíninej kongregácii mali aj zvyk súkromne si uctiť Ježišovu smrť, ktorý niektoré sestry zachovávali každý deň. Až zjavenia sestre Faustíne dodali tretej hodine nový rozmer, rozšírili jej dosah i význam a vyzdvihli ju ako čas osobitnej milosti. Veľmi prekvapujúci je fakt, že hodina milosrdenstva ako jedna z foriem úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktorú nám zanechala sestra Faustína, sa stala známou len pred niekoľkými rokmi.

(Vydané pre vnútornú potrebu farnosti Najsvätejšej Trojice - Udavské, bez jazykovej úpravy.)