LITÁNIE K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU

LITÁNIE K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU

Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica. jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Milosrdenstvo Božie, nekonečná vlastnosť Stvoriteľa, dôverujem Ti .

Milosrdenstvo Božie, najväčšia dokonalosť Vykupiteľa,
Milosrdenstvo Božie, nesmierna láska Posvätiteľa,

Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné tajomstvo Svätej Trojice,
Milosrdenstvo Božie, prejav najväčšej Pánovej moci,

Milosrdenstvo Božie, v stvorení nebeských duchov,

Milosrdenstvo Božie, povolávajúce nás z ničoty k bytiu,
Milosrdenstvo Božie, napĺňajúce celý vesmír,

Milosrdenstvo Božie, dávajúce nám nesmrteľný život,

Milosrdenstvo Božie, chrániace nás pred zaslúženými trestami, '
Milosrdenstvo Božie, pozdvihujúce nás z biedy hriechu,
Milosrdenstvo Božie, ospravedlňujúce nás vo vtelenom Slove,
Milosrdenstvo Božie, vychádzajúce z Kristových rán,

Milosrdenstvo Božie, tryskajúce z Najsvätejšieho Ježišovho Srdca,
Milosrdenstvo Božie, ktoré si nám dalo Preblahoslavenú Pannu Máriu za Matku milosrdenstva,

Milosrdenstvo Božie, v zjavení Božích tajomstiev,
Milosrdenstvo Božie, v ustanovení svätej Cirkvi,
Milosrdenstvo Božie, v ustanovení sviatosti,
Milosrdenstvo Božie, zvlášť vo sviatosti krstu a pokánia,
Milosrdenstvo Božie, vo sviatosti oltárnej a kňazstva,
Milosrdenstvo Božie, v povolaní nás k viere, Milosrdenstvo Božie, v obrátení hriešnikov,
Milosrdenstvo Božie, v posvätení spravodlivých
Milosrdenstvo Božie, v zdokonaľovaní svätých,
Milosrdenstvo Božie, prameň pre chorých a trpiacich,
Milosrdenstvo Božie, upokojenie utrápených sŕdc,
Milosrdenstvo Božie, nádej zúfalých duší,

Milosrdenstvo Božie, sprevádzajúce všetkých ľudí vždy a všade,
Milosrdenstvo Bie, predchádzajúce nás milosťami,
Milosrdenstvo Božie, pokoj zomierajúcich,

Milosrdenstvo Božie, nebesslasť spasených,

Milosrdenstvo Bie, slasť a úľava duší v očistci,

Milosrdenstvo Božie, koruna všetkých sväch,

Milosrdenstvo Bie, nekonný prameň zázrakov,

Baránok Boží, ktorý si preukázal najväčšie milosrdenstvo vykúpením sveta na kríži, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ktorý sa milosrdne obetuješ za nás v každej svätej omši, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ktorý vo svojom nesmiernom milosrdenstve snímaš naše hriechy, zmiluj sa nad nami.

K: Dobrý je Pán ku kdému a milostiku všetkým svojim stvoreniam.
Ľ: Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať na veky.

Modlíme sa:

Bože, tvoje milosrdenstvo je bez konca a poklad tvojho zľutovania je nesmierny, zhliadni na s láskavo a rozmnož v nás dôveru v tvoje milosrdenstvo, aby sme si nikdy, ani v najväčších ťažkostiach nezúfali, ale vždy sa s dôverou podrobili tvojej vôli, ktorá je samým milosrdenstvom.

Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa milosrdenstva, ktorý nám s tebou a s Duchom Stým preukazuje milosrdenstvo po všetky veky vekov. Amen.

 

LITÁNIE K SVÄTEJ SESTRE FAUSTÍNE

LITÁNIE K SVÄTEJ SESTRE FAUSTÍNE

Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami

Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami
Svätá Mária, oroduj za nás,

Svätá Faustína, živý svedok milosrdenstva nebeského Otca, oroduj za nás
Svätá Faustína, pokorná služobnica Ježiša - vteleného Milosrdenstva
Svätá Faustína, poslušný nástroj Ducha Tešiteľa,

Svätá Faustína, dôverujúca dcéra Matky Milosrdenstva,
Svätá Faustína, dôverníčka posolstva o Božom milosrdenstve,
Svätá Faustína, verná šíriteľka slov milosrdného Ježiša,

Svätá Faustína, veľká apoštolka Božieho milosrdenstva,

Svätá Faustína, správkyňa u Boha bohatého na milosrdenstvo,
Svätá Faustína, Boží dar pre celý svet,

Svätá Faustína, nachádzajúca Stvoriteľovu dobrotu v každom stvorení,
Svätá Faustína, velebiaca Boha v tajomstve vtelenia,

Svätá Faustína, majúca účasť na Pánovom umučení a zmŕtvychvstaní,
Svätá Faustína, sprievodkyňa na krížovej ceste s Ježišom,

Svätá Faustína, stretávajúca sa s Ježišom vo sviatostiach,

Svätá Faustína, zjednotená s nebeským Ženíchom vo svojej duši,
Svätá Faustína, nadchnutá Božím milosrdenstvom v Máriinom živote,
Svätá Faustína, milujúca Cirkev - Kristovo tajomné telo,·

Svätá Faustína, silná v pravej viere,

Svätá Faustína, vytrvalá v nezlomnej nádeji,

Svätá Faustína, horiaca vrúcnou láskou,

Svätá Faustína, ozdobená pravou pokorou,

Svätá Faustína, jednoduchá v detskej dôvere,

Svätá Faustína, vzor plnenia Božej vôle,

Svätá Faustína, príklad obetavosti,

Svätá Faustína, starostlivá ochrankyňa kňazov a rehoľníkov, Faustína, ochrana detí a mládeže pred zlom,
Svätá Faustína, nádej ľudí skleslých a zúfalých,
Svätá Faustína, posila chorých a trpiacich,

Svätá Faustína, upevňujúca dôveru v srdciach zomierajúcich,
Svätá Faustína, obetujúca sa za hriešnikov,

Svätá Faustína, horliteľka za spásu všetkých ľudí,
Svätá Faustína, orodovníčka za duše trpiace v očistci,

Svätá Faustína, vyprosujúca Božie milosrdenstvo pre celý svet,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

K: Oroduj za nás, svätá Faustína.

Ľ: Aby sme životom i slovom hlásali svetu posolstvo Milosrdenstva.

Modlíme sa:

Milosrdný Bože, prijmi našu vďaku za dar života a poslania svätej Faustíny a na jej príhovor pomôž nám rásť v dôvere k Tebe a v milosrdenstve voči blížnym. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

LITÁNIE K SVÄTÉMU JÁNOVI PAVLOVI II.

LITÁNIE K SVÄTÉMU JÁNOVI PAVLOVI II.

Pane, zmiluj sa,
Kriste, zmiluj sa,
Pane, zmiluj sa,

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami
Duch Svätý .Bože, zmiluj sa nad nami

Svätá Trojica jeden Boh, zmiluj sa nad nami
Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás

Svätý Ján Pavol II., svätý pápež katolíckej cirkvi,

milujúci pastier Božieho stáda,

verný zástupca Krista na zemi,

pravý svedok Božej Lásky,

zrkadlo Kristovej pokory,

vzor poníženosti a jednoduchosti,
láskavý otec mládeže,

živá obeta za hriešnikov,
muček ducha,

dobrovoľná obeta za neposlušné deti Cirkvi,
verný sy
n Panny Márie,

vzor misionárov,

horliohlasovateľ evanjelia,
opora trpiacich,

nositeľ Kristovho pokoja,
horliteľ kresťanskej jednoty,
oddaný služobník Ducha Svätého,
vzor kňazskej čistoty,
spro
stredkovateľ Božích milos,
posila telesne i duševne chorých,
nádej nešťastných,

vzor živej viery,

posol Božieho milosrdenstva,
verný Kristovmu krížu,

prostredník Božích zázrakov,
apoš
tol zmierenia,

vzor trpezlivosti v utrpení,

kvet Nepoškvrneného Srdca Panny Márie,
Dobrý samaritán trpiacich,

Podpora pre ľudí starších a osamelých,
Hlásateľ pravdy o ľudskej dôstojnosti,
Muž ponorený v Bohu,

Milovník liturgie sžiaci sv. omšu na oltároch sveta,
Stelesnenie pracovitosti,

Zamilovaný do Kristovho kríža,

Príkladne realizujúci povolanie,
Vy
trvalý v utrpení,

Vzor života a zomierania pre Pána,
Napomínajúci hriešnikov,
Ukazujúci cestu zblúdilým,

Odpúšťajúci tým, ktorí spôsobili krivdu,
Dobrý samaritán trpiacich,

Podpora pre ľudí starších a osamelých,
H
lásateľ pravdy o ľudskej dôstojnosti,

Muž ponorený v Bohu,

Milovník liturgie slúžiaci svätú omšu na oltároch sveta,
Stelesnenie pracovitosti,

Zamilovaný do Kristovho kríža,

Príkladne realizuci povolanie,

Vytrvalý v utrpení,

Vzor života zomierania pre Pána,
Napomínajúci hriešnikov,
Ukazujúci cestu zblúdilým,

Odpúšťajúci tým, ktorí spôsobili krivdu,
Hovorca i obhajca prenasledovaných,
P
omocník nezamestnaných,

Starostlivý o osoby bez prístrešia,
Nav
števujúci väzňov,

Posilňujúci slabých,

Učiaci všetkých solidarite.

Baránok Boží. ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami Pane
Baránok
Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš s Pane
Barán
ok Boží, ty snímhriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

K: Oroduj za nás svätý Ján Pavol II.

Ľ: Aby sme životom i slovom ohlasovali svetu Krista, Vykupiteľa človeka.

Modlime sa:

Milosrdný Bože, prijmi naše poďakovanie za dar apoštolského života svätého Jána Pavla II. a na jeho príhovor pomôž nám rásť v láske k tebe a odvážne hlásať Kristovu lásku všetkým ľuďom. Skrze Krista nášho Pána. Amen.