Nevyhnutná potreba krstu

VI. Nevyhnutná potreba krstu 

1257 Sám Pán Ježiš tvrdí, že krst je nevyhnutne potrebný na spásu. (1129) Preto prikázal svojim učeníkom, aby ohlasovali evanjelium a krstili všetky národy. Krst je nevyhnutne potrebný na spásu (161, 846) tým, ktorým sa ohlasovalo evanjelium a mali možnosť požiadať o túto sviatosť. Cirkev nepozná nijaký iný prostriedok na zaistenie vstupu do večnej blaženosti, iba krst. Preto sa chráni, aby nezanedbala poslanie, ktoré dostala od Pána, čiže postarať sa, aby boli „znovuzrodení z vody a z Ducha" všetci, ktorí môžu byť pokrstení. Boh zviazal spásu so sviatosťou krstu, ale on sám nie je viazaný svojimi sviatosťami. 

1258 Cirkev bola vždy pevne presvedčená, že tí, čo podstúpia smrť pre vieru, aj keď neprijali krst, sú pokrstení svojou smrťou za Krista a s Kristom. Tento krst krvi, takisto ako túžba po krste, má účinky krstu, (2473) hoci nie je sviatosťou. 

1259 Katechumenom,(1249) ktorí zomrú pred krstom, zaisťuje spásu, ktorú nemohli prijať prostredníctvom sviatosti, ich výslovná túžba prijať krst, spojená s ľútosťou nad vlastnými hriechmi a s láskou. 

1260 „Keďže Kristus zomrel za všetkých a konečné povolanie človeka je v skutočnosti len jedno, a to Božie, máme veriť, že Duch Svätý dáva všetkým možnosť, aby spôsobom známym Bohu mali účasť na tomto veľkonočnom tajomstve." Každý človek, ktorý hľadá pravdu a plní Božiu vôľu (848) tak, ako ju pozná, môže byť spasený, hoci nepozná Kristovo evanjelium a jeho Cirkev. Možno predpokladať, že takí ľudia by boli výslovne túžili po krste, keby boli vedeli, že je nevyhnutne potrebný. 

1261 Pokiaľ ide o deti, ktoré zomreli bez krstu, Cirkev ich môže iba zveriť Božiemu milosrdenstvu, ako to robí v pohrebnom obrade za ne. A vskutku, veľké milosrdenstvo Boha, „ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení" (1Tim 2,4), a Ježišova nežnosť k deťom, ktorá mu vnukla slová: „Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im…"(1257) (Mk 10,14), dovoľujú nám dúfať, že jestvuje cesta spásy pre deti, ktoré zomreli bez krstu. Tým naliehavejšia je teda výzva Cirkvi, aby sa nebránilo deťom prísť ku Kristovi(1250) prostredníctvom daru svätého krstu.

Svätý krst

Svätý krst

"Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo." (JN 3,5)

Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého" (MT 28,19)

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu Svätom, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam.

Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní (KKC 1213).

Krstom sa veriaci zapájajú do Kristovho veľkonočného tajomstva. Dostávajú nezmazateľný znak, ktorý ich poveruje vykonať všeobecné kňazstvo v kresťanskom náboženstve. Účasť na Božom živote získaná krstom má hlboké dôsledky: v pokrstenom prebýva Duch Svätý a prúdi v ňom tajomný Boží život ako miazga z kmeňa do ratolesti stromu („Ja som vinič, vy ste ratolesti" JN 15,5).

 

Krst dieťaťa

1. Krst dieťaťa nahlasuje a krstný lístok vypĺňa na farskom úrade len rodič dieťaťa (nie iný príbuzný) aspoň dva týždne pred plánovaným termínom krstu. Rodič donesie k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.

2. Kňaz môže pokrstiť dieťa, ktoré má trvalé bydlisko v jeho farnosti. Ak nemá trvalé bydlisko v jeho farnosti je potrebné, aby si rodičia dieťaťa vyžiadali „prepustenie ku krstu" z farnosti v ktorej bývajú do farnosti kde budú krstiť. V Cirkvi totiž existuje tzv. „farská príslušnosť "

3. Rodičia a krstní rodičia musia pred krstom absolvovať pred krstnú náuku. Termín si dohodnú s kňazom – zvyčajne sa koná 1. stredu v mesiaci o 17,00 na farskom úrade.

4. Krstí sa podľa dohovoru s kňazom v sobotu v dopoludňajších hodinách.

5. Ak rodičia dieťaťa neboli sobášení v kostole, odporúča sa, aby prišli obidvaja na faru porozprávať sa s kňazom o možnosti usporiadať svoje manželstvo aj cirkevne, ak by tomu nič nebránilo. Termín rozhovoru s kňazom je vhodné dohodnúť si dopredu, napr. telefonicky alebo mailom.

6. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:

6.1. aby ho určil sám krstný alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;

6.2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;

6.3. Aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;

6.4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;

6.5. aby nebol otcom alebo matkou krstného. Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu. (KKP kán. 874)

7. Pred krstom odporúčame rodičom aj krstným rodičom prijať sviatosť zmierenia.

Krst staršieho dieťaťa

Ak je Vaše dieťa v 3. ročníku základnej školy a ešte stále nepokrstené, krst mu môže byť vyslúžený pred slávnosťou Prvého svätého prijímania. Podrobnosti Vám budú vysvetlené na farskom úrade. Treba však o tom informovať učiteľa náboženstva hneď na začiatku školského roku.

Krst dospelého

Ak máte záujem o prijatie sviatosti krstu, prihláste sa na farskom úrade, najlepšie do konca mája, kde Vám budú ochotne poskytnuté všetky informácie. Prípravné stretnutia začínajú vždy v júni. Počas prípravy (katechumenátu) Vám budú vysvetlené pravdy viery. Na Veľkú noc (spravidla na Bielu sobotu) zároveň s krstom prijmete aj sviatosť Eucharistie. V prípade dostatočnej prípravy sa Vám vyslúži aj a sviatosť birmovania.