SVIATOSŤ POSVÄTENIA KŇAZSTVA

Modlitba pápeža Františka za povolania

Prosíme Pána, aby udelil všetkým tým, ktorí napĺňajú svoju cestu -povolania, hlboké prináležanie k Cirkvi. Nech Duch Svätý posilní medzi pastiermi a všetkými veriacimi spoločenstvo rozlišovania, duchovné otcovstvo a duchovné materstvo.

Milosrdný Otče, ty si nám daroval svojho Syna pre našu spásu a posilňuješ nás darmi Ducha Svätého, daj nám živé kresťanské komunity, horlivé a radostné, ktoré sú prameňom bratského života a ktoré oživia v mladých túžbu zasvätiť sa Tebe a službe evanjelizácie.
Podporuj nás v úsilí ponúknuť vhodnú katechézu povolania a rozmanité cesty špecifických povolaní. Udeľ nám múdrosť potrebnú pre rozlišovanie povolania tak, aby vo všetkom zažiarila veľkosť tvojej milosrdnej lásky. Mária, Matka a vychovávateľka Ježiša, prihováraj sa za každú kresťanskú komunitu, aby sa stala plodnou pôsobením Ducha Svätého a prameňom pravého, nefalšovaného povolania pre službu svätého Božieho ľudu. Amen