MODLITBY S JÁNOM PAVLOM II

MODLITBY S JÁNOM PAVLOM II

K JEŽOVI KRISTOVI

Ty si Kristus, Syn živého Boha. Na prahu tretieho tisícročia pozdravuje Cirkev teba, Boží Syn, ktorý si prišiel na svet, aby si porazil smrť. Prišiel si evanjeliom iariť ľudský život. Cirkev ťa pozdravuje a spolu s tebou vstupuje do tretieho tisícročia.

Ty, si naša nádej. Iba ty, máš slová večného života.

Ty, ktorý si prišiel na svet v betlehemskej noci, zostaň s nami!
Ty, ktorý si cesta, pravda a život, veď nás!

Ty, ktorý si prišiel od Otca, priveď nás v Duchu svätom k nemu cestou, ktorú iba ty poznáš a ktosi nám zjavil, aby sme mali život a mali ho v hojnosti

Ty, Kriste, Syn živého Boha, bnám bránou, ktorá nás vovedie do tajomstva Otca. Daj, aby nik nezostal vylúčený z jeho milosrdného objatia, plného pokoja. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU

Duch pravdy, ty si na Turíce zostúpil k nám, aby si nás vychovával v škole Božieho slova a uskutočnil v nás poslanie, pre ktoré ťa poslal Boží Syn. Naplň každé srdce a vzbuď v mladých silné túžby po tom, čo je skutočne veľké a ksne v živote: túžbu po evanjeliovej dokonalosti a zanietenie pre spásu duší. Podporuj "robotkov žatvy" a daru] duchovnú plodnosť ich námahám o dobro. Daj, aby naše srdcia boli úplne slobodné a čisa pomôž nám, aby sme naplno prežívali nasledovanie Krista, a tak mohli vychutnávať tvoj dar radosti, ktorá bude bez konca. Amen.

ZA RODINU

Bože, od ktorého pochádza každé otcovstvo na nebi i na zemi, Otče, ty Láska a Život, dopraj, aby prostredníctvom tvojho Syna, Jiša Krista, "narodeného zo ženy" a prostredníctvom Svätého Ducha, prameňa Božej lásky, každá ľudská rodina na zemi stala sa pravým chrámom života a lásky pre všetky generácie.
Nech tvoja milosť vedie myšlienky a konanie manželov k dobru ich rodín a všetkých rodín na svete.

Daj, nech mladé generácie nájdu v rodine mocnú oporu pre svoju ľudskoa svoj rast v pravde a láske. Daj, aby láska posilňovaná milosťou sviatosti manželstva sa ukázala silnejšia než akékoľvek slabosti a krízy, cez ktoré často prechádzajú naše rodiny.

Prome ťa, na príhovor Svätej nazaretskej rodiny dopraj, aby Cirkev uprostred všetkých národov zeme mohla úrodne naplniť svoje poslanie v rodine a prostredníctvom rodiny. Skrze Krista, nášho Pána, ktorý je cesta, pravda a život na veky vekov. Amen.

K NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU MÁRIE

Nepoškvrnené Srdce Márie, pomôž nám víťaziť nad hrozbou zla, ktoré sa tak ľahko zakoreňuje v srdciach dnešných ľudí a ktoré vo svojich nesmiernych dôsledkoch už zaťažuje našu súčasnosť a chce uzavrieť cesty do budúcna.
Od hladu a vojny, osloboď nás!

Od nukleárnej vojny, od nevyspytateľného sebazničenia a od každej formy vojny ,osloboď nás!

Od hriechov proti životu človeka od jeho počatia, osloboď nás!

Od nenávisti a od ponižovania dôstojnosti Božích detí, osloboď nás!

Od každej nespravodlivosti v sociálnom, národnom a medzinárodnom živote, osloboď nás!

Od sklonu bez zábran pošliapať Božie príkazy, osloboď nás!

Od pokušenia vykoreniť z ľudských sŕdc Božiu pravdu, osloboď nás!
Od straty rozpoznania dobra a zla, osloboď nás!

Od hriechov proti Duchu Svätému, osloboď nás!

Prijmi, Matka Kristova, toto volanie naplnené utrpením všetkých ľudí, naplnené utrpením celej spoločnosti.

N ech sa v dejinách sveta ešte raz zjaví nekonečná moc milosrdnej Lásky! Aby zastavila zlo, obrátila svedomia.               .

V tvojom Nepoškvrnenom Srdci je pre všetkých svetlo nádeje. Amen.

ZA ŽIVOT

Mária, zornica nového sveta, Matka žijúcich, zverujeme ti problémy života. Zhliadni, Matka, na nekonečný počet detí, ktorým bolo zabránené narodiť sa, na chudobných, ktorí majú ťažký život, na mužov a ženy, obete neľudského násilia, na starých a chorých zabitých z ľahostajnosti alebo z údajného súcitu.

Daj, aby tí, ktorí veria v tvojho Syna, vedeli priamo, s odvahou a láskou ohlasovať ľuďom našich čias evanjelium života. Vypros im milosť prijať život vždy, ako nový dar, radostne ho s vďačnosťou sláviť celou svojou bytosťou a odvahu svedčiť o tom aktívnou húževnatosťou, aby vytvorili so všetkými ľuďmi dobrej vôle spoločenstvo pravdy a lásky na chválu a slávu Boha Stvoriteľa a milovníka života. Amen.

ZA RAST

Mária, Matka milosrdenstva, bdej nad všetkými; aby nebol Kristov kríž vypzdnený, aby človek nezmaril cestu dobra, aby nestratil povedomie hriechu., aby rástol v nádeji Boha, ktorý je plný milosrdenstva, aby slobodne konal dobré diela, čomu pripravil Boha bol tak celým životom .na chválu jeho slávy". Amen.

ZA MLADÝCH

Pane, Ježišu Kriste, zachovaj mladých v svojej láske. Daj, aby počúvali tvoj hlas a verili tomu, čo hovoríš, lebo iba ty máš slová večného života. Nauč ich, ako majú vyznávať svoju vieru, ako majú darovať svoju lásku, ako majú iným odovzdávať nádej.

Urob ich presvedčimi svedkami svojho evanjelia vo svete, ktorý tak veľmi potrebuje tvoju milosť spásy. Vytvor z nich nový ľud blahoslavenstiev, aby boli soľou zeme a svetlom sveta na začiatku tretieho tisícročia.

Mária, Matka Cirkvi, ochraňuj a veď chto mladých ľudí v dvadsiatom prvom storočí. Drž ich v blízkosti svojho materinsho srdca. Amen.

ZA POKOJ

Bože našich otcov, veľký a milosrdný, Pán pokoja a života, Otec všetch. Ty  máš plány pokoja, nie ženia. Ty odsudzuješ všetky vojny a pokoruješ chu nenávistníkov, Ty si poslal svojho Syna Ježiša Krista, aby ohlasoval pokoj blízkym i vzdialem, aby zjednotil ľudí kdej rasy a každého pokolenia do jednej rodiny.

Vypočuj jednomyseľné volanie tvojich de, zarmútené prosby celého ľudstva: nikdy viac vojnu, "dobrodružstvo" bez návratu, nikdy viac vojnu, špirálu žiaľu, násilia a hrôzy pre všetko tvorstvo na nebi, na zemi i v mori.

V spoločenstve s Máriou, Jišovou Matkou, znova ťa prosíme: prehovor k srdciam zodpovedch za osudy národov, zastav logiku hnevu a odplaty, podnecuj svojím Duchom nové rienia, veľkoduša úctyhodné gestá, priestor na dialóg a trpezlivé čakanie, ktosú plodnejšie ako uponáhľané ultimáta a hrozby moci. Dopraj našim časom dni pokoja. Nikdy viac vojnu! Amen.

NEBOJTE SA!

Ježišu, milovaný Syn Otca, chválime ťa za lásku, ktorú nám zjavuje tvoje sväté Srdce. Prebodnuté za nás stalo sa zdrojom radosti a prameňom večného života. Ježiš, vvanie tvojho mena nám rozjauje myseľ a zachováva nás v nádeji.
Ty. Láska, Láska nemilovaná, Pane Ježišu, veríme v teba, chválime ťa a milujeme ťa. Moc tvojej lásky prevyšuje každú predstavu  ty nám môždať nekonečne viac, ako prosíme. Prosíme ťa za deti a mladých, nech napredujú v živote vedevierou a nádejou. Nech otvárasvoje srdcia pozvaniu .Pána žatvy".
P
rosíme ťa za usporiadané rodiny i za rodiny v ťkostiach. Tvojmu srdcu, plnému láskavosti, zverujeme nich chorých a tvojmu milosrdenstvu všetkých, ktorí žijú ďaleko od teba.

Ježišu, ty si krížom zvíťazil nad každým rozdelením, daruj pokoj nášmu svetu a obnov v našich srdciach túžbu verne odpovedať na nesmieme bohatstvo tvojej milosrdnej lásky, ktorá nám nikdy neprestane opakovať: "Nebojte sa!" Amen.

(Vydané pre vnútornú potrebu farnosti Najsvätejšej Trojice - Udavské, bez jazykovej úpravy.)

PROSEBNÉ MODLITBY SV. SESTRY FAUSTÍNY

PROSEBNÉ MODLITBY SVÄTEJ SESTRY FAUSTÍNY NA RÔZNE ÚMYSLY

ZA BOŽIE MILOSRDENSTVO PRE SVÄTÚ CIRKEV A KŇAZOV

Ó, môj Ježišu, prosím za celú Cirkev, udeľ jej lásku a svetlo svojho Ducha. Udeľ moc kňazským slovám, aby sa zatvrdlivé srdcia kajali a navrátili sa k Tebe, Pane. Pane, daj nám svätých kňazov, Ty sám ich zachovávaj vo svätosti.

Ó, božský Veľkňaz, nech ich sila Tvojho milosrdenstva sprevádza všade a chráni ich od nástrah a osídel diablových.

Nech moc Tvojho milosrdenstva zničí všetko, čo by mohlo poškvrniť svätosť kňaza, lebo ty môžeš všetko. (Deň. 1052)

ZA LÁSKU K BOHU

Bože, vo Svätej Trojici jediný. Túžim Ťa tak milovať, ako Ťa ešte žiadna ľudská duša nemilovala. Hoci som veľmi úbohá a maličká, svoju dôveru som zakotvil hlboko v priepasti Tvojho milosrdenstva, môj Boh a Stvoriteľ.

Napriek svojej veľkej úbohosti ničoho sa nebojím, ale mám nádej, že budem spievať pieseň chvály naveky. (Deň. 283)

ZA BOŽIU MÚDROSŤ

Ó, večná a nepochopiteľná Láska prosím Ťa, osvieť môj rozum svetlom z hora a daj, aby som poznala a vedela všetky veci oceňovať podľa ich hodnoty. (Deň. 410)

ZA DÔVERU V SKÚŠKACH

Ó, večný Bože, ktorého milosrdenstvo je nepochopiteľné a pokladnica zľutovania nevyčerpateľná, pozri na nás láskavo a rozmnož v nás svoje milosrdenstvo, aby sme si v ťažkých chvíľach nezúfaIí, ani neupadali na duchu, ale s veľkou dôverou sa poddali Tvojej svätej vôli, ktorá je láskou a samým milosrdenstvom. (Deň. 950)

ZA DÔVERU V BOŽIE MILOSRDENSTVO PRE DUŠE

Bože veľkého milosrdenstva, ktorý si nám ráčil zoslať svojho jednorodeného Syna ako najväčší dôkaz svojej nesmiernej lásky a milosrdenstva, Ty nezavrhuješ hriešnikov, ale vo svojom nepochopiteľnom milosrdenstve si aj pre nich otvoril poklad, z ktorého môžu hojne čerpať nielen ospravedlnenie, ale aj všetku svätosť, akú len duša môže dosiahnuť. Otče veľkého milosrdenstva, túžim, aby sa všetky srdcia obrátili s dôverou k Tvojmu nekonečnému milosrdenstvu. Nikto nebude ospravedlnený, ak ho nebude sprevádzať Tvoje nepochopiteľné milosrdenstvo. Keď nám odhalíš tajomstvo svojho milosrdenstva, večnosť nebude stačiť, aby sme ti mohli za to náležite poďakovať. (Deň. 1122)

ZA BOŽIE MILOSRDENSTVO PRE VLASŤ

Najmilosrdnejší Ježišu, prosím Ťa na príhovor Tvojich svätých a zvlášť na príhovor Tvojej najmilšej Matky, požehnaj moju vlasť. Ježišu nehľaď na naše hriechy, ale pozri na slzy malých detí, na hlad a zimu, ktorými trpia.

Ježišu, pre tieto neviniatka, udeľ milosť, o ktorú prosím pre moju vlasť. (Deň. 286)

ZA BOŽIE MILOSRDENSTVO PRE SVET

Ó, Bože veľkého milosrdenstva, nekonečná Dobrota, hľa, dnes celé ľudstvo volá z priepasti svojej úbohosti o Tvoje milosrdenstvo, o Tvoje zľutovanie, Ó, Bože. A volá mocným hlasom svojej úbohosti. Láskavý Bože, neodmietaj  modlitby vyhnancov tejto zeme. Ó, Pane, nepochopiteľná Dobrota, ktorý poznáš skrz-naskrz celú našu úbohosť a vieš, že vlastnými silami nie sme schopní pozdvihnúť sa k Tebe, preto Ťa pokorne prosíme, zahŕňaj nás svojou milosťou a rozmnožuj v nás neustále svoje milosrdenstvo, aby sme verne plnili Tvoju svätú vôľu po celý život i v hodine smrti. Nech nás chráni všemohúcnosť Tvojho milosrdenstva pred útokmi nepriateľov našej spásy, aby sme s dôverou ako Tvoje deti, čakali na Tvoj druhý príchod.

Dúfame, že dostaneme všetko, čo nám Ježiš prisľúbil, napriek našej úbohosti, lebo Ježiš je našou nádejou, cez jeho milosrdné Srdce prejdeme ako cez otvorenú bránu do neba. (Deň. 1570)

ZA BOŽIE MILOSRDENSTVO PRE HRIEŠNIKOV

Ježišu, Pravda večná, Život náš, pokorne prosím a žobrem o Tvoje milosrdenstvo pre úbohých hriešnikov. Najsladšie Srdce môjho Pána, plné ľútosti a nepreniknuteľného milosrdenstva, pokorne Ťa prosím za úbohých hriešnikov.
Ó, najsvätejšie Srdce, Prameň milosrdenstva, z ktorého vytryskujú lúče nepochopiteľných milostí na celé ľudstvo, pokorne Ťa prosím o svetlo pre úbohých hriešnikov. Ó, Ježišu, spomeň si na svoje umučenie a nedovoľ, aby hynuli duše vykúpené Tvojou draho cennou, najsvätejšou krvou. (Deň. 72)

V UTRPENÍ

Môj Ježišu, daj mi silu znášať utrpenia, aby sa moje ústa nekrivili, keď pijem kalich horkosti. Sám mi pomáhaj, aby ti moja o beta bola milá, aj keď trvá roky; nech ju neznehodnocuje moja samoľúbosť. Môj čistý úmysel nech ju robí tebe milou, sviežou a živou. Ustavičný boj, ustavičné úsilie, to je môj život, aby som splnila tvoju svätú vôľu, ale nech Ťa chváli Pane, všetko, čo je vo mne, aj slabosť, aj sila. (Deň. 1740)

ZA MILOSŤ ŠŤASTNEJ SMRTI

Ó, milosrdný Ježišu, rozpätý na kríži, spomeň si na našu hodinu smrti!

Ó, najmilosrdnejšie Srdce Ježišovo, kopijou prebodnuté, skry ma v poslednej hodine smrtí!

Ó, krv a voda, ktorá si vytryskla z Ježišovho Srdca ako prameň nepochopiteľného milosrdenstva pre mňa, zmierni Boží hnev v hodine mojej smrti. (Deň. 813)

(Vydané pre vnútornú potrebu farnosti Najsvätejšej Trojice - Udavské, bez jazykovej úpravy. )