SVIATOSŤ KRSTU

Biblickým základom sviatosti krstu sú Ježišove slová po zmŕtvychvstaní: "Choďte do celého sveta a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého." Mt 28, 19

Matériou sviatosti krstu je VODA - má byť čistá, prirodzená, bez prísad. Keď sa krstí vo veľkonočnom období, má sa krstiť vodou posvätenou pri veľkonočnej vigílii. Keď sa krstí mimo veľkonočného obdobia, kňaz požehnáva vodu priamo pri krstnom obrade.

Formou sviatosti krstu sú slová: "Meno, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého." Majú sa vysloviť spolu s liatím vody.

Vysluhovateľ krstu:

1) Riadny - biskup, kňaz, diakon

2) Mimoriadny - každý človek, aj nepokrstený, ak má úmysel, že chce konať to, čo koná Cirkev a používa trojičnú formulu.

Krst vtláča kresťanovi nezmazateľný duchovný charakter, ktorý znamená, že patrí Kristovi. Krst udelený raz navždy nemožno opakovať. Okrem krstu vodou poznáme ešte krst túžby a krst krvi - duša nedosiahne nezmazateľný znak, ale dostáva tú istú milosť, ktorá je pri sviatosti krstu. Krst je prvá a najpotrebnejšia sviatosť, bez ktorej človek nemôže prijať žiadne iné sviatosti. Cirkev nás učí, že krst je nevyhnutne potrebný na spásu.

Účinky krstu:

a) očistenie od hriechov - krst zmýva z duše pokrsteného dedičný hriech a všetky osobné hriechy a tresty za hriechy

b) privtelenie k Cirkvi - prostredníctvom krstu sa stávame členmi Cirkvi a máme účasť na Kristovom kňazskom, kráľovskom a prorockom úrade

c) sviatostné puto jednoty - krst je základom spoločenstva všetkých kresťanov, aj tých, ktorí ešte nie sú v plnom spoločenstve s katolíckou Cirkvou

Krstní rodičia - má ho určiť sám krstenec alebo jeho rodičia; jeho úlohou je  pomáhať krstencovi pri uvedení do kresťanského života; má mať aspoň 16 rokov, má byť katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal Eucharistiu a vedie život primeraný viere a úlohe ktorú má prijať.