Vaše podnety, návrhy, pripomienky, fotografie môžete zasielať na:

farnoststefanova@gmail.com