Modlitba lektora

Všemohúci Bože,
Ty si ma pozval k službe lektora, požehnaj ma,
aby som zreteľne prednášal(a) slová Svätého písma
a svojím životom svedčil(a) o tom, čo ústami prednášam.

Amen.

Služba lektora

Už podľa veľmi starej cirkevnej tradície, v súlade s rozdelením liturgických funkcií, biblické čítania prednáša lektor, ktorý vykonáva svoju vlastnú funkciu aj v prípade, že sú na liturgii prítomní aj posluhujúci vyššieho stupňa.

Dnes sa lektorát chápe ako služba, ktorá sa popri diakonáte, podobne ako akolytát, môže zveriť aj laikom (teda nezasvätením osobám). Laici sú "vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, jeho vlastný ľud" (1 Pt 2,9; porov. 2,4 - 5), ktorý má "vďaka krstu právo aj povinnosť" konať liturgiu, teda aktívne sa zapájať do slávenia sv. omše. Lektor je popri diakonovi najdôležitejšia služba. V 1. storočí čítal každý. V 2. storočí čítali klerici. V 5. storočí, keď bola liturgia v najväčšom rozkvete, už čítajú lektori. Lektorát zanikol v 10. storočí. Obnovený bol po II. vatikánskom koncile. Lektor je ustanovený na úlohu čítať v liturgickom zhromaždení Božie slovo. (Myslí sa lekcie, nie evanjelium!) Ak chýba žalmista, recituje medzi čítaniami žalmy. Ak niet diakona, v spoločných modlitbách veriacich prednáša úmysly. Aby tieto úlohy konal dôstojnejšie a dokonalejšie, má často rozjímať nad slovami Písma. Lektor si musí danú lekciu najskôr dôkladne prečítať. Pri ambone si dáva pozor i na gestá a držanie tela. Veď číta Božie slovo.

Pre lektorov čítajúcich Božie slovo je veľmi užitočná relácia Choďte a hlásajte na Rádiu Lumen. Úvodné slová tejto relácie sú: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v Slove, ktorú lektor ohlasuje je sila Ježiša samého.

 

Dokumenty o službe laického lektora

 Kódex kánonického práva

CIC (1983)

Kán. 230 § 2. Na základe dočasného poverenia laici môžu pri liturgických úkonoch plniť úlohu lektora; takisto všetci laici môžu vykonávať úlohu komentátora, speváka a iné úlohy podľa normy práva.
 

Kán. 231 - § 1. Laici, ktorí sa natrvalo alebo na nejaký čas oddávajú zvláštnej službe Cirkvi, majú povinnosť, aby si osvojili primeranú formáciu, vyžadovanú na náležité plnenie svojej úlohy, a aby túto úlohu plnili svedomite, horlivo a usilovne.

 

Posynodálna apoštolská exhortácia pápeža Benedikta XVI.

Verbum Domini

Čítanie Božieho slova a služba lektorátu

58. Už na synode o Eucharistii odznela požiadavka na väčšiu starostlivosť pri čítaní Božieho slova. Ako je známe, kým evanjelium číta kňaz alebo diakon, prvé a druhé čítanie v latinskej tradícii číta poverený lektor, muž alebo žena. Tu by som sa chcel stať hlasom synodálnych otcov, ktorí aj pri tejto príležitosti zdôraznili nevyhnutnosť, aby sa poskytovala primeraná formácia na plnenie služby (munus) lektorátu pri liturgickom slávení, a to najmä služby lektora, ktorá je v latinskom obrade laickou službou. Potrebné je, aby laici, poverení takouto službou, aj keď do nej neboli priamo ustanovení, boli skutočne vhodní a záväzne náležite pripravení. Táto príprava musí byť tak biblická a liturgická, ako aj technická: „Biblická výchova sa má usilovať o to, aby lektori mohli pochopiť čítania v ich kontexte a svetlom viery porozumieť jadru zjavenej zvesti. Liturgická výchova má lektorom poskytnúť určitú schopnosť chápať zmysel a štruktúru liturgie slova a vzájomný vzťah medzi liturgiou slova a liturgiou Eucharistie. Technická príprava má čoraz lepšie uspôsobovať lektorov na umenie čítať pred ľudom, či už priamo, alebo pomocou moderných prístrojov na zosilnenie hlasu."

Pápež František ustanovil prístup k lektorátu a akolytátu i pre ženy

Kán. 230 - § 1. Laici, ktorí majú vek a vlohy stanovené dekrétom Konferencie biskupov, môžu byť predpísaným liturgickým obradom natrvalo prijatí do služby lektora a akolytu; toto udelenie služieb im však nedáva právo na poskytovanie hmotného zabezpečenia alebo mzdy zo strany Cirkvi.

 

Aplikácie do mobilu vhodné nielen pre lektorov

Missa - elektronický misál

V aplikácii sa nachádzajú:
- formuláre sv. omší spracované podľa Direktória (liturgický kalendár),
- liturgické čítania,
- spoločné modlitby veriacich,
- prefácie,
- eucharistické modlitby,
- požehnania nad ľudom,
- slávnostné požehnanie,
- omše za zmierenie a zosnulých,
- spoločné omše preblahoslavenej Panny Márie,
- odpovede v cudzích jazykoch,
- úpravy v novom Rímskom misáli

 

Holy bible

Slovenský katolícky preklad Svätého písma. Zobrazí uvedené súradnice, podporuje full-textové vyhľadávanie, obsahuje komentáre aj podobné súvisiace verše, ktoré možno skryť.

Užívateľ si môže pridávať záložky, zvoliť nočný alebo denný režim. Po zatvorení sa aplikácia znovu otvorí na mieste, kde sme prestali čítať. Všetko offline.

Obrázok na obale

Lekcionár

Aplikácia obsahuje biblické čítania a liturgický kalendár biblických čítaní. Táto aplikácia nie je náhradou liturgických kníh! Aktuálna verzia obsahuje dáta pre celý liturgický rok 2022.

Obrázok na obale

Liturgické čítania

Aplikácia obsahuje informáciu o stupni liturgického slávenia príslušného dňa, liturgické čítania daného dňa aj s ich kontextom, životopisy svätcov dňa, komentáre k nedeľným čítaniam. V aplikácii je integrovaná funkcia čítania textu.

 

Materiály z kurzu lektorov na stiahnutie

Katolícke biblické dielo a Bratislavská arcidiecéza poriadali dňa 9. júna 2018 kurz lektorov. Kurz sa konal v Bratislave, účastníci kurzu dostali za jeho obsolvovanie certifikát. Aj naša farnosť tam mala zastúpenie.

Ruminatio pptx

Božie slovo čo hovorí  pdf

Certifikát jpg