Kostolníci našej farnosti:

p. Jozef Kirinovič

  • mobil: +421 903 918 487 

p. Oľga Friedlová

  • mobil: +421 902 255 951 

Modlitba kostolníka

Pane Ježišu Kriste, verím a vyznávam, že pod spôsobom chleba si
vo svätostánku osobne prítomný, a pokorne sa Ti klaniam.
Ďakujem Ti, že si ma povolal medzi svojich priateľov.
Ďakujem Ti za dôveru, ktorú mi prejavuješ povolaním do služby kostolníka.
Nedopusť, aby mi Tvoja blízkosť a sväté tajomstvá zovšedneli.
Daj aby som svoju službu konal horlivo a s láskou, aby ľudia,
ktorých stretávam, zakúsili v mojej prítomnosti Tvoju dobrotu a lásku.
Dopraj mi priviesť nových ľudí medzi Tvojich priateľov.
Prijmi moju vďaku za spolupracovníkov, ktorí mi v starostlivosti
o Tvoj dom a o krásu dôstojnej bohoslužby pomáhajú.
Uč nás pracovať v Tvojom mene, aby sme vydávali svetu svedectvo
o Tvojej prítomnosti a prebúdzaj v nás túžbu po nebi.
Daj aby sme Ťa raz spoločne oslavovali v spoločenstve svätých.
Amen.
 

 

Služba kostolníka

Služba kostolníka je posvätná, lebo kostolník je strážcom a správcom Božieho domu, ktorý má často aj umeleckú a pamiatkovú hodnotu. Jeho práca vychádza z úloh, ktoré sú zverené laikom ako členom Cirkvi. Do tejto služby ho menuje  farár farnosti, lebo jedine jemu prináleží riadiaca úloha, ktorá mu bola zverená pri prevzatí úradu.

Úlohu kostolníka plní zodpovedná osoba, ktorá sa stará o kos­tol, stará sa o čistotu a údržbu chrámu a vykonáva  rozličné drobné činnosti spojené s bohoslužbou. Taktiež udržiava v poriadku bohoslužobné predmety a sakristiu. Medzi jeho dôležité vlastnosti patrí rozumnosť, bezúhonnosť, spravodlivosť, ochota a diskrétnosť. Kostolník však nie je ten, kto zo sakristie iba niečo vynesie a po svätej omši to tam zasa odnesie, ale plní viacero úloh:

  • otvára a zatvára kostol, a to nie­len na svätú omšu, ale aj na rozlič­né aktivity, ktoré sa v kostole kona­jú (pobožnosti, koncerty a podobne) a na ktorých je prítomný, ak sa nedohodne s farárom iná osoba; 
  • pripravuje veci potrebné na slávenie svätej omše – rúcha, obetné dary, oltár, sviece, liturgické kni­hy a ďalšie; 
  • zabezpečuje čistotu chrámu, bohoslužobných predmetov, omšových rúch a iných paramentov;
  • stará sa o výzdobu v kostole, ak tým nie je poverená iná osoba;
  • dbá o dobré ozvučenie kostola počas bohoslužieb, ako aj o osvet­lenie sakrálneho priestoru;
  • asistuje v kostole, ak chýbajú miništranti; – má na starosti zvonenie podľa zaužívaných zvyklostí vo farnosti;
  • zabezpečuje úpravu okolia chrámu, prípadne iných sakrálnych objektov;
  • je nápomocný kňazovi vo farnosti v záležitostiach, o ktoré ho kňaz požiada.

Z uvedených činností vyplýva, že kostolník by ich mal vykonávať aj za pomoci ostatných veriacich. 
V nie­kto­rých diecézach liturgická komisia v určitých intervaloch ponúka formačné stretnutia pre kostolníkov, respektíve jednotlivé farnosti ponúkajú duchovné cvičenia alebo obnovy pre veriacich, ktorí vykonávajú určité služby vo farnosti. Vhodné je, aby aj kostolník tieto možnosti využil a duchovne rástol.

Kostol má byť pre kostolníka nie­len pracoviskom, ale najmä mies­tom modlitby. Jeho prvé kroky v chráme by mali  smerovať k svä­tostánku, kde sa má „hlásiť" do služby svojho Pána, budovať si k nemu osobný vzťah a posilňovať motiváciu svojej služby, ktorá nie je možná bez duchovného a sviatost­ného života. Kostolník je v istom slova zmysle reprezentantom Cir­kvi, a preto by mal žiť usporiadaným životom, mať v úcte kňazov i veriacich a požívať úctu. Prajem všetkým čitateľom KN, aby si službu kostolníka vážili, a ak ju sami vykonávajú, aby ju vždy pokladali za službu najvyššiemu Pánovi. 

JOZEF REPKO

AUTOR JE ODBORNÍK
V OBLASTI PASTORÁLNEJ TEOLÓGIE

ZDROJ: KATOLÍCKE NOVINY KN 4/2013

Viac o službe kostolníka