SVIATOSŤ BIRMOVANIA

Sviatostný znak birmovania je krizmácia - položenie ruky biskupa na hlavu birmovanca a pomazanie krizmou na čele so slovami:

Prijmi znak daru Ducha Svätého.

 

Mladí z našej farnosti pristúpili k sviatosti birmovania 10.10.2015 v kostole Najsvätejšej Trojice vo Vištuku. Vysluhovateľom sviatosti birmovania bol bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

 

 

 

 

SVIATOSŤ BIRMOVANIA

Biblický základ tejto sviatosti je v Sk, kde sa hovorí, že apoštoli vkladaním rúk udeľovali Ducha Svätého

Matériou sviatosti je KRIZMA - s balzamom zmiešaný olivový olej, posvätený biskupom na zelený štvrtok.

Formou sviatosti sú slová: "Meno, prijmi znak daru Ducha Svätého. Amen. Pokoj s tebou. I s duchom tvojím."

Túto sviatosť môže prijať každý, kto je už pokrstený a je povinný doplniť svoje uvedenie do kresťanského života. Vek prijatia sviatosti birmovania je predmetom mnohých diskusií. V posledných rokoch sa hovorí o birmovaní ako o kresťanskej zrelosti alebo dospelosti a to prispelo k tomu, že sa táto sviatosť udeľuje neskôr ako sv. prijímanie. Neexistuje na to jednotný názor, ale je treba vedieť, že vek dospelosti vo viere nemusí byť nutne aj vekom dospelosti prirodzeného života.

Vysluhovateľom sviatosti je biskup, ktorý má plnosť kňazskej moci. Vo zvláštnom prípade biskup môže dať dovolenie farárovi alebo inému kňazovi. Kňaz, ktorý krstí dospelého človeka, môže ho ihneď aj birmovať a dať mu Eucharistiu. V prípade nebezpečenstva ohrozenia života môže birmovanie vyslúžiť každý kňaz.

Účinky birmovania:

1)  Obohatenie zvláštnou silou - pomáha človekovi pozdvihnúť sa nad jeho vlastnú krehkosť

2)  Dokonalejšie spojenie s Cirkvou

3) Šírenie a obrana viery - stáva sa pre birmovanca poslaním; birmovanci posilnení Duchom Svätým vydávajú svedectvo a majú hlásať evanjelium

4)  Charakter birmovania - vtláča nezmazateľný znak