SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH

Táto sviatosť má svoj pôvod v živote Ježiša Krista, ktorý mal veľmi blízky vzťah k chorým a uzdravoval ich. Sv. Jakub píše vo svojom liste: „Je niekto z vás chorý? Nech sa modlí. Nech si zavolá starších Cirkvi a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba spravodlivého uzdraví chorého a Pán mu uľaví a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu." (Jak 5, 14-16)

Matériou sviatosti je biskupom požehnaný OLIVOVÝ OLEJ.

Formou sú slová: „Týmto svätým pomazaním a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého. A oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní."

 

Vysluhovateľom je biskup alebo kňaz.

Prijímateľom sviatosti môže byť človek, u ktorého sa zdá, že sa pre chorobu alebo vek ocitne v nebezpečenstve smrti. Môže byť udeľovaná aj pred operáciou, prípadne v starobe aj bez choroby. Môže byť vyslúžená viacerým ľuďom spoločne v kostole alebo na inom vhodnom mieste. Táto sviatosť sa môže opakovať.

 

Účinky sviatosti:

1)  Osobitný dar Ducha Svätého – je to dar, ktorý obnovuje dôveru a vieru v Boha a posilňuje proti pokušeniam zlého ducha; tento dar privádza chorého k uzdraveniu duše a tela, ak je to Božia vôľa.

2)  Spojenie s Kristovým utrpením

3)  Ekleziálna milosť – chorý, ktorý sa spája s Kristovým utrpením, prispieva k posväteniu Cirkvi a dobru všetkých ľudí.

4)  Príprava na posledný prechod – tých, ktorí sa nachádzajú na konci života, posilňuje pri poslednom boji pred vstupom do Otcovho domu. Človeku, ktorý opúšťa život, sa udeľuje aj Eucharistia – VIATIKUM – pokrm na cestu.