Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
contact-informations
« Back

Z dnešného evanjelia

Týru, Sidonu a Sodome bude v deň súdu ľahšie ako vám /16. 7. 2019/

Osvietenstvo by sme mohli definovať ako kultúrne hnutie, filozofický smer, životný postoj a dejinné obdobie s cieľom nahradiť názory opierajúce sa o náboženskú a politickú autoritu názormi, ktoré sú výsledkom činnosti ľudského rozumu a zároveň obstoja pred jeho kritikou. Išlo túžbu postaviť rozum človeka ako garanta pravdy. Už nie Stvoriteľ vesmíru ale stvorenie túži definovať čo je správne a čo nesprávne. Táto túžba sa derie zo srdca človeka počas jeho dejín. “Beda ti”, sú tvrdé slová pre tých, ktorí odmietajú “Božiu hru”. Pre tých, ktorí napriek viacerým pozvaniam a viacerým zjaveniam odmietajú pravdu o Božom kráľovstve. Ježiš dokonca priamo menuje mestá, ktorých sa jeho slová dotýkajú. Sú to slová krízy, ktorými vyjadrí súd nad tými, ktorí rozpoznajú Krista ale ho neakceptujú. Ježiš tak prepája poznanie so zodpovednosťou, zodpovednosť s vinou, vinu s trestom. Možno hovoriť o prorockom hlase proti zatvrdnutosti a prebývaní v Zle. Ježiš odsudzuje Zlo (konanie zla a odmietnutie dobra) a nie toho, ktorý ho spôsobuje. Totiž samotný zlý skutok odsudzuje hriešnika. Naopak Kristus svojím vykupiteľským dielom ho oslobodzuje od smrti hriechu a ponúka mu slobodu. On sa ponúka ako náhrada za hriešnikove odsúdenie. Odmietnutím jeho vykúpenia človek zostáva v stave odsúdenia. Kristové prorocké slová tak len vyjadrujú konsekvencie, ktoré hriešnik už teraz prežíva. V týchto Ježišových slová je zároveň aj vyjadrený cieľ človeka - večné šťastie, ku ktorému sa prichádza skrze vykúpenie. Ľudské spoločenstvo je ako mestá Korozain, Betsaida či Kafarnaum. V ňom sa realizujú Božie zázraky, ktoré učeníkov majú priviesť k odovzdaniu sa Božiemu milosrdenstvu. Je tu pozvanie aj pre nás otvoriť oči a vnímať jeho prítomnosť a jeho zázraky v našom živote. Zdroj:www.domimacak.eu